De 15 vanligaste frågorna om förslaget om ensamkommande

Lyssna

Måndagen den 27 november meddelade regeringen att många av de ensamkommande som kom till Sverige under 2015 får en ny chans i Sverige och den 30 januari skickas lagförslaget ut på remiss. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om förslaget.

Varför väljer ni att ge de unga en ny chans genom just detta förslag?

Miljöpartiet har arbetat hårt sedan vår kongress fattade beslut i våras att hitta en lösning för att de som kom som ensamkommande 2015 och har drabbats av långa handläggningstider ska få en möjlighet att stanna. Regeringen har nu presenterat ett sådant förslag. Vi värnar om ungdomarna och vill skapa trygghet för dessa. Dessa ungdomar är välmotiverade och vill bidra till Sveriges framtid. Och vi behöver dem.

 

Varför är det viktigt för er att värna om just denna grupp asylsökande?

Vår lösning ger många ensamkommande ungdomar som under de senaste två åren har rotat sig i samhället och gått i skolan, lärt sig svenska och blivit en del av nya familjer och odlat relationer en ny möjlighet att fortsätta sina liv i Sverige. Dessa ungdomar, som blivit en del av vårt samhälle, ska inte behöva drabbas negativt av att myndigheternas handläggningstider blivit exceptionellt långa. Om förslaget röstas igenom i riksdagen kommer de få möjlighet till uppehållstillstånd istället för att avvisas från Sverige eller tvingas leva kvar här i ett skuggsamhälle i stor utsatthet.  

 

När kommer lagen träda i kraft?

Regeringen har presenterat ett förslag på ändring av lagen som måste godkännas av riksdagen innan den kan börja gälla. Först ska lagen tas fram och beredas och det kommer ta några månader, även om vi jobbar på så snabbt vi kan. Därefter måste en majoritet av riksdagsledamöterna ställa sig bakom lagen och rösta för den i Riksdagen. Vi har sagt att lagen ska tas fram så snabbt som möjligt och att ambitionen är att den ska träda i kraft senast i sommar.

 

Tror ni att förslaget kommer att röstas igenom i riksdagen?

Vi vet inte hur alla de andra partierna kommer att rösta än, men det är väldigt viktigt att fler partier ställer sig bakom förslaget. Annars kommer de ensamkommande som förslaget gäller inte få en ny chans till uppehållstillstånd. Det skulle vara mycket allvarligt. Vi vet att det finns ett stort engagemang för ensamkommande även i andra partier och hoppas därför att de väljer att ta ansvar.

 

Omfattas de som redan har fått avslag av ert förslag?

Ja, de som inte varaktigt har lämnat landet omfattas. Om de kom som ensamkommande senast den 24 november 2015 och har väntat på beslut i 15 månader eller längre och studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta studera på gymnasiet.

 

Omfattas de som fått beslut som vuxna efter att de skrivits upp i ålder?

Ja, de som var barn när de kom och som på grund av orimligt långa handläggningstider blivit 18 år omfattas, oavsett om de skrivits upp i ålder eller fyllt 18 år innan de fått beslut.

 

Varför inkluderar ni de som fått sin ålder uppskriven?

Eftersom åldersbedömningar för de som kom 2015 görs i samband med att person får beslut på sin asylansökan säger den ingenting om hur gammal ungdomen var vid ansökningstillfället, vilket är utgångspunkten för det förslag som regeringen presenterar.

Regeringen har tidigare i år infört en ny ordning för åldersbedömningar som innebär att åldern på den som söker asyl ska bedömas i början av asylprocessen istället för i slutet om det finns osäkerhet kring om en person är barn eller vuxen. Det är inte rimligt att de ensamkommande som kom 2015 och som har väntat länge på beslut ska hamna i kläm för att denna ordning inte var på plats när de kom och de därför fått sin ålder bedömd först i slutet av asylprocessen.

De som sade att de var minderåriga när de kom, men som vid ankomsten till Sverige bedömdes vara uppenbart över 18 år, omfattas dock inte av förslaget.

 

Varför har ni dragit gränsen för hur länge man ska ha väntat på beslut för att omfattas av förslaget vid 15 månader?

De allra flesta som fått avslag har väntat i mer än 15 månader på att få beslut. Det är också den gräns som framgår av EU:s asylprocedurdirektiv för när en asylansökan senast ska ha prövats.

 

Varför ska personer utan skyddsskäl som fått avslag få stanna i Sverige?

Många ensamkommande barn har behövt vänta länge på att få sina ansökningar behandlade - och har därför hunnit bli 18 år. Därmed räknas de som vuxna och får då avslag, trots att de har etablerat sig i samhället, gått i skola i flera år, lärt sig svenska, skaffat vänner och har hela sina liv här. Om de hade fått sina beslut som minderåriga hade de haft större möjligheter att få stanna. Det är inte rimligt att de ska hamna i ett sämre läge för att handläggningen av deras asylansökningar dragit ut på tiden. Detta förslag ger dem möjlighet att stanna i Sverige och fullfölja sina studier och därefter en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och i så fall kunna få permanent uppehållstillstånd.

 

Vad händer med de som redan har fått avslag och därför inte längre går i skolan?

Förslaget innebär att den som tidigare har studerat och vill fortsätta göra det ska få möjlighet till uppehållstillstånd även om personen avbrutit sina studier och inte går i gymnasiet när ansökan lämnas in.

 

Varför får inte alla ensamkommande som fått avslag stanna med en gång med ert förslag?

Alla ensamkommande barn i Sverige har inte drabbats av orimligt långa handläggningstider och hunnit bli vuxna under tiden de väntar på beslut och därför fått avslag. Vårt förslag riktar sig till en grupp som drabbats särskilt hårt av de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket.

 

Varför föreslår ni inte en amnesti?

I Sverige används inte amnestier, dvs att alla får beslut på ett bräde, utan individuella prövningar görs. Så skedde även 2005 när vi tog fram en tillfällig lag som gjorde att många tusen barn och barnfamiljer fick en ny prövning.

 

Varför är det bara de som kom innan den 24 november 2015 som omfattas av förslaget och får möjlighet att stanna?

I den tillfälliga lagen finns ett undantag för barn och barnfamiljer som kom före det datumet (som var den dag då den tillfälliga lagen presenterades). Vi tycker att det är fel att de ensamkommande barn som kom före det datumet, men som hunnit bli vuxna under de långa handläggningstiderna hamnar i ett sämre läge och inte längre omfattas av undantaget för att de har hunnit bli vuxna under väntetiden.

 

Innebär det här att utvisningarna av de ensamkommande som redan fått avslag till Afghanistan kommer att stoppas fram tills att lagen träder i kraft?

Nej. Det finns inte någon annan möjlighet att på politisk väg stoppa utvisningarna än att ta fram en ny lagstiftning. Skulle det finnas ett sätt, skulle vi naturligtvis vilja göra det. Vårt fokus är att få den nya lagen på plats så snabbt som möjligt, senast den 1 juni.

 

Gymnasielagen har tidigare fått kritik, inte minst för att lärares bedömningar kan bli avgörande för om en ungdom får stanna eller inte. Lägger ni inte med detta förslag ännu större tyngd på lärarna?

Lärarna kommer inte ha ansvar över elevers asylprocess. Det ställs inga krav på särskilda betyg eller prestationer hos eleverna. Det är samma dokumentation som finns för alla elever i skolan som ska lämnas in för att visa att eleven närvarat vid undervisningen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: