Så tar regeringen bort skatten på solel

Sol är en viktig pusselbit i att nå målet om 100 % förnybar energi. Nu presenterar regeringen förslag för att ta bort skatten på egenproducerad solel, även för de som äger stora solanläggningar för egen konsumtion, exempelvis kommuner och företag.

Miljöpartiet arbetar alltid för att förnybar energi ska vara så enkelt och lönsamt som möjligt. Att människor, kommuner och företag producerar sin egen el är väldigt positivt. Regeringen har jobbat intensivt för att ge solelen bästa möjliga skatteläge.

Förslag för att ta bort skatten på solel

Regeringens förslag för att ta bort skatten på egenproducerad solel ska innebära lägsta möjliga skatt, till minsta möjliga risk:

Den stora majoritet av solelsproducenter som idag är skattebefriade ska fortsätta vara det. För övriga producenter är ambitionen att helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar, även de som äger många solanläggningar som sammanräknat överskrider gränsen 255 kW. Regeringen föreslår en lösning i tre steg:

  1. Skatten ska sänkas till lägsta möjliga nivå, inom EU:s regler och andra internationella åtaganden. Det vill säga 0,5 öre per kilowattimme.
  2. Ansöka till EU-kommissionen om att få godkänt utifrån statsstödsreglerna att helt ta bort skatten för de som äger flera anläggningar som sammanräknat överstiger 255 kW.
  3. Påverkansarbete: Regeringen vill också bedriva påverkansarbete för att EU:s regelverk och system ska underlätta klimatomställning i ljuset av klimatavtalet från Paris.

Att ta bort skatten på solel i tre steg är bra, då det första steget kan införas snabbt för att inte fördröja investeringar.

Regeringens insatser för att gynna solel

Med Miljöpartiet i regering har det gjorts många framsteg för att gynna solenergi. Vi har exempelvis åttafaldigat investeringsstödet och minskat regelkrånglet. Det har aldrig varit så enkelt och lönsamt med solceller på taket. Under 2015 ökade antalet installerade solceller i Sverige med 60 procent.

Vi har även:

  • Höjt stöd till förnybar energi genom utökat elcertifikatssystem
  • Gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på strategi för hur solelen kan utvecklas så att den kan bidra till att Sverige på sikt kan uppnå 100 procent förnybar energi.
  • Gett stöd till energilagring av egenproducerad el för att privatpersoner ska lättare kunna dra nytta av sina solcellsanläggningar.
  • Gjort undantag från energiskatteplikt, så att även den som säljer sin egen överskottsproduktion eller säljer inköpt el inte behöver betala skatt.
  • Gett ersättning till mikroproducenter som säljer överskottsel ut på elnätet i form av skattereduktion på 60 öre per kilowattimme.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: