Primärvården

Primärvården

Den nära vården med länets hälsocentraler inom primärvården ska vara det naturliga första valet vid all sjukdom, psykiskt som fysiskt. En tydlig resursförskjutning inom sjukvårdssystemet från sjukhusvård mot nära vård måste ske. Förändringar inom landstingets LOV, Hälsoval, bör ske för att stimulera att fler mindre enheter, ska kunna etablera sig, inte minst i glesbygd.
Vi välkomnar en utveckling där vi tar till vara på kraften och möjligheterna med innovationer och olika digitala lösningar för att göra vården än mer tillgänglig och resurssnål. Det är invånarnas behov som ska styra denna utveckling. Vi vill också breddinföra i hela länet de goda exempel på arbetssätt som på vissa håll redan är framgångsrika, exempelvis arbetet med ”hemsjukhuset” och ”akutteam”. För att vården ska vara nära invånarna som möjligt är en nära samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och kommunens hemsjukvård av största vikt.

Vi vill även att det ska vara lättare att komma i kontakt med vården och vi anser att valfriheten ska kunna styra, så man själv kan välja om man vill ringa, ”klicka sig in” eller fysiskt besöka en vårdinrättning. Tillgängligheten ska öka ytterligare, och vi måste bygga goda relationer med våra invånare där patienten hela tiden är i centrum. Alla ska ha rätt att få tid till primärvården inom ett dygn.

Som ett ytterligare steg till att föra vården närmare invånarna och göra den än mer tillgänglig vill vi se mer flexibla öppettider på våra hälsocentraler med både möjlighet till kvälls- och helgöppet.

Projektet med ”Kultur på recept” har varit framgångsrikt och ska breddinföras på samtliga hälsocentraler.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 juni 2022

Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Västmanland, 26 juni 2022

Lika rätt är allas rätt

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter