Regional utveckling

Kalmar län är en fantastik plats att leva och bo på!

Dock är det inte tillräckligt känt och förutsättningarna för att kunna bo landet och på mindre orter måste bli bättre. Bland annat ska våra kommunikationer förbättras och den digitala infrastrukturen med bland annat snabbt bredband ska vara jämlik i hela regionen.

* Digitalisering

Hela regionen, såväl stad som land, ska ha lika bra möjlighet till den digitala infrastrukturen, vare sig det handlar om utbyggnad av fiber eller trådlösa lösningar.

* Asyl/integration

Varje människa behövs, och vi välkomnar och kan ta emot många personer till Kalmar län. Vi behöver deras kunskap och kompetens för att kunna utveckla länet. Regionen bör bygga ut ”Snabbspåret för nyanlända med sjukvårdskompetens” till att också gälla andra yrkesgrupper. Våra folkhögskolor spelar viktig roll i detta.

Vi ska öka kunskapen om och behandlingen av människor i vårt län som lider av krigs- och tortyrskador och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi vill se ett centrum för detta i vårt närområde, gärna i samarbete med grannlänen och organisationer med kunskap i ämnet, exempelvis Röda Korset.

* Vattnet

Regionen ska ha en vattenplan för att säkra tillgången till friskt vatten i hela länet när klimatförändringarna gör sig allt mer påminda med såväl torka som stora nederbördsmängder som kan ställa till det.

* Infrastruktur/resande

Infrastrukturen på transportområdet ska tydliggöras med en klar inriktning på klimatsmarta och miljöbra lösningar.

Våra tågbanor måste på olika sätt rustas upp för att vi ska kunna ha en stabil trafik på dem. Vi ska skapa förutsättningar till pendeltrafik med fler antal avgångar samt med utökade antal stopp längs befintlig järnväg. Projektet ”Östersjöexpressen – tänk tåg, åk buss” ska realiseras, i första etappen Kalmar-Norrköping (med landsvägsstopp i Mönsterås, Oskarshamn och Västervik).

* Bo på landsbygden

Regionen ska kunna bidra till att det är möjligt och lättare att bo kvar eller flytta till mindre orter och på landet. Det kan handla om stöd till etablering och utveckling av företag eller turistnäring och om möjligheten att bidra till samlingsplatser.

* Gröna investeringar

Vi vill bygga ett robust Kalmar län som står på egna ben och är självförsörjande med livsmedel, energi och bränsle. Goda förutsättningar för gröna, ekologiska näringar, som jord- och skogsbruk ska tillgodoses, liksom goda gröna investeringar i bland annat solel och biobränsle.

Vi måste stimulera och hitta möjligheter till att upphandla regionala/lokala varor och tjänster.

* Internationellt arbete

Vår region har varit en viktig spelare inte minst i det internationella samarbetet kring Östersjön. Vi vill fortsätta och utveckla samarbetet med en hållbar utveckling av Östersjön tillsammans med våra grannar.

* Forskning/innovationer

Regionen ska bereda ett gott forskningsklimat och en blomstrande innovationsmiljö. Vi ser nödvändigheten i att göra satsningar på detta område, inte minst viktigt är det när det gäller gröna, socialt hållbara och klimatsparande innovationer och forskningsinsatser.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: