Våra tilläggsyrkanden till 2019 års budget för Kävlinge

Miljöpartiet de gröna Kävlinge kommer under dagens kommunfullmäktige lämna tilläggsyrkanden i fyra ämnesområden där vi ser behovet av förändring krävs för att öppna upp för en utveckling mot ett grönare Kävlinge. Yrkandena innefattar såväl nya kostnadsramar som utredningsdirektiv.

Näringsliv och samhällsutveckling

Kävlinge har under en lång följd av år haft en negativ näringslivsutveckling och på så sätt blivit allt mer beroende av medborgarnas pendling. Minst 2/3 av den arbetsföra befolkningen har sin inkomst utanför kommunen. Kommunens starka ekonomi är därmed beroende av näringsliv och förvaltningar i grannkommunerna. Alliansens satsningar på att föra över kommunal verksamhet till privata utövare förändrar inte detta.

Miljöpartiet vill att kommunen förstärker arbetet för att återta en stark position som jobbskapare genom att:

1)      I samverkan med eller inom ramen för ”Kävlinge/Furulund samverkan” ta fram riktlinjer och arbetsformer för att stärka förutsättningarna för ett grönt näringsliv i anda av cirkulär ekonomi i Kävlinges och Furulunds tätorter och på så sätt skapa fler arbetstillfällen i dessa tätorter. Avrapportering under 2019

2)     I samråd med Uniper, Barsebäcks ägare, skapa förutsättningar att inom Barsebäcksverkets område bygga upp ett ”Ideon” med inriktning på energisystemutveckling. Verksamheten bör kunna drivas i befintliga lokaler och parallellt med rivningen av Barsebäcksverket

Miljöpartiet ser de här två punkterna som långsiktiga, varför några avsättningar i 2019 års budget inte behövs, utan detta rör sig om direktiv för framtida satsningar.

Kultur- och föreningsliv

Kommunens föreningsliv är ett av naven som skapar en attraktiv boendekommun. Kävlinge kommun har inget gott rykte som föreningsnav och detta behöver förbättras. Miljöpartiet ser två viktiga punkter för att förbättra detta rykte, och vi ser det så akut att vi vill avsätta medel redan i 2019 års budget. Vi ser att kostnaderna ska kunna rymmas inom ramen för ”kommunstyrelsen till förfogande”, men arbetas in i budgeten för Arbetsliv och Fritid:

1)      Aktivitetsstödet till föreningarna behöver förbättras och avbyråkratiseras. Vi vill att två miljoner avsätts 2019 för lokalt stöd till föreningarna som oavkortat ska stå till föreningarnas förfogande via förstärkt aktivitetsstöd.

2)     Den kommunala Kulturskolan behöver förstärkning för att ge även ungdomar från ekonomiskt svagare hem möjlighet att delta. Vi vill att det avsätts medel för att halvera avgifterna till Kulturskolan.

Social trygghet och solidaritet

Kommunens sociala verksamhet är oerhört svår att prognosticera, eftersom invånarnas sociala utsatthet inte fullt ut går att förutse. Detta märks särskilt på Individ- och familjeomsorgens utfall. Framför allt ungdomar är utsatta och drabbas tyvärr hårt när besparingskrav ställs. Förebyggande verksamhet sker i skola och förskola, men inte i samma utsträckning på fritiden. Det märks främst i Kävlinge, där det från och till uppstår gäng med negativ påverkan av ungdomar. Och vi ser att de frivilliga krafterna i nattvandrare och föreningsliv inte räcker till och når inte ungdomarna. Tidigare hade socialtjänsten en fältgrupp som var aktiv vid de tidpunkter då otryggheten är starkast, men sedan flera år har den verksamheten dragits in. Vi vill återinrätta den gruppen.

Vi ser också att kommunens LSS- handläggare blivit tuffare i sina bedömningar av stöd enligt lagen, där enskilda drabbats hårt i väntan på överprövning. Vi vill därför utreda hur vi kommunen kan bli bättre. Det känns rätt obehagligt som politiker att höra att föräldrar överväger att byta flytta till andra kommuner för att slippa den njugga tolkningen som sker i Kävlinge:

1)      Avsätt medel för att under 2019 återinrätta fältgruppen. Medel tas från KS till förfogande och överförs till arbetsliv och fritid

2)     Bearbeta det kommunala regelverket som tolkar LSS så att tolkningarna ligger mer i linje med grannkommunerna utanför 5yes. Förslag på åtgärder under hösten 2019.

Samhällsbyggnad och miljö

Så länge kommunens egna styrka är svag och arbetslivets beroende av andra kommuner är stark, är vi också beroende av utvecklingen i dessa kommuner. När Malmö och Lund satsar på kollektivtrafik och minskad biltrafik är det naivt att tro att vår trafikstrategi kan bygga på bilen. Och därmed påverkas hela samhällsbygget. Bilberoende orter som Hofterup och Löddeköpinge tappar successivt attraktionskraft och förutsättningarna för utbyggnad av dessa orter försvagas. Men kollektivtrafiken utvecklas inte av sig själv, det måste bevisas en ekonomisk vilja från vår kommun för att få med oss Skånetrafiken.

Men många som väljer att flytta till vår kommun väljer att bo här för den relativt sett rena naturen. Och den naturen måste försvaras. Då går det inte att vara underdimensionerad vad avser miljötillsyn. Risken för miljöskadlig verksamhet ökar om vi inte utövar vår lagstadgade tillsyn.

Det är också direkt olämpligt att bygga nya bostäder på naturmark och åkermark. För den marken utgör en annan av hörnstenarna i vår attraktiva boendekommun.

Vi vill att:

1)      Kommunen avsätter medel, förslagsvis 2 miljoner för att stödja förhandlingarna med Skånetrafiken för att utveckla kollektivtrafiken inom kommunen, främst i östvästlig riktning, men också i interntrafik inom Kävlinge/Furulunds tätorter. Medel flyttas från KS till förfogande till strategiska enheten

2)     Utred och föreslå tänkbara etableringar av främst flerfamiljshus inom Löddeköpinges tätortsgränser och i förslagen säkerställa den gröna upplevelsen i trots kanske 2000 nya boende.

3)      Utred förutsättningarna för att etablera ett kommunalt energibolag, vars uppgift främst ska vara att ta tillvara platser för att bygga ut fossilfri energiproduktion.

4)     Avsätt de medel som krävs för att finansiera den delen av ytterligare minst en miljöinspektör som ankommer på kommunen när näringsidkare betalt sina tillsynsavgifter