Utsläppen från transporter ska minska

Om vi ska klara klimatutmaningen måste utsläppen minska. Transporterna är idag en stor källa till utsläpp. Nu levererar regeringen en rad förslag och åtgärder för att minska transportutsläppen.

Medan många sektorers utsläpp minskar, ligger transportsektorns utsläpp kvar på en hög nivå. Under våren levererar regeringen därför en klimatoffensiv för att minska transportutsläppen; bland annat genom mer förnybara bränslen, fler miljöbilar, fler laddstolpar och mer pengar till cykelvägar och kollektivtrafik. Nedan listas några av de åtgärder som regeringen jobbar med.

Klimatoffensiven i korthet

 • En långsiktig lösning för ökad användning av förnybara bränslen i fordonsflottan.
 • Vägslitageskatt på tung trafik som bland annat kan öka överflyttningen från väg till järnväg och sjöfart.
 • Nytt skatteväxlingssystem av nyregistrerade bilar för att öka andelen miljöbilar (så kallad Bonus-Malus-skatt).
 • Flygskatt för att flyget ska bära sina egna klimatkostnader och för att stoppa ökningen av antalet flygresor. Utredningen om flygskatt är nu på remiss.
 • Arbetet med att ta fram en nationell infrastrukturplan pågår, här läggs kraftfullt fokus på att öka finansieringen till järnväg, inklusive underhåll och nya stambanor för höghastighetståg.
 • En lag om obligatorisk miljöinformation vid bränslepump tas fram för att hjälpa konsumenten till miljövänliga val som minskar klimatutsläpp och farliga luftföroreningar.
 • Lagstiftning om hållbarhetskriterier för biobränsle införs.
 • Sänkt bashastighet utreds för att skapa attraktivare städer med bättre luft och ökad trafiksäkerhet.
 • 700 miljoner kronor till Klimatklivet, ett projekt där kommuner, företag och organisationer i hela landet kan ansöka om stöd för klimatsmarta lösningar; bland annat fler laddstolpar och biogasanläggningar.
 • 750 miljoner kronor till Stadsmiljöavtalen som går till att bygga hållbara städer, genom investeringar i kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.
 • Regeringen ser över att ge kommuner och städer fler verktyg och mer självbestämmande att själva reglera biltrafiken.

Svenskt klimatledarskap

Världen behöver ledarskap i klimatfrågan mer än någonsin. Sveriges regering visar vägen. Vi har höjt Sveriges miljö- och klimatbudget med 73 procent och siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi har också presenterat en klimatlag, som tvingar även kommande regeringar att ta hänsyn till planetens ramar. Ett historiskt beslut, och ett exempel på Sveriges offensiva klimatpolitik.

Nu går vi vidare med fler förslag för minskade utsläpp från transporter. Genom dem får vi också renare luft, mindre buller, fler cykelbanor och mer plats i städerna för annat än bilar. Det är det moderna Sverige vi vill bygga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: