Valmanifest för Miljöpartiet de gröna i Klippan valet 2014

Klippans kommun ska genomsyras av långsiktig hållbarhet. Miljöpartiet ska prioritera klimat- och miljöfrågor inom all kommunal verksamhet med positivt förbättringsarbete och förebyggande insatser. För att locka människor att bo, leva och arbeta här vill Miljöpartiet i Klippan prioritera följande under kommande mandatperiod:

Miljön

Klimatanpassning

 • Fler kommunala miljövänliga energikällor, t.ex. solcellspaneler.
 • Energismarta lösningar ska prioriteras, t.ex. LED-belysning eller lampor som drivs av solenergi.
 • Tankstationer för biogas- och elbilar.
 • Kommunens tjänstebilar ska utgöras av biogas- eller elbilar.
 • Anställa en klimat- och miljöambassadör som ska vara rådgivande till kommunen, företag och privatpersoner.
   

Ekologiskt 

 • Eftersträva minst 50 % ekologiska varor i alla kommunens kök inom nästa mandatperiod.
 • Behålla och utveckla den redan positiva inställningen till närodlad mat.
 • Eftersträva minst 25 % ekologiskt i kommunens övriga inköp.
 • I alla upphandlingsförfaranden ska klimatsmarta och giftfria råvaror prioriteras.
   

Fritidsfisket 

 • Förbättra vandringsmöjligheterna för fisk i vattendragen inom kommunen.
 • Öka tillgängligheten för fiske inom kommunen.
 • Arbeta för att påskynda processen för fiskevårdsområden i kommunen. 

 

Människan

Mångfald och jämlikhet 

 • Aktivt verka för ett Klippan med mångfald, integration och jämställdhet.
 • Aktivt motverka främlingsfientlighet och hatbrott.
 • Aktivt verka för ett öppnare samhällsklimat där all form av diskriminering motverkas.
   

Äldre 

 • Äldreboende med kvalitetstid, såsom dagliga individanpassade aktiviteter och promenader.
 • Personer med färdtjänst ska kunna samåka till ett rabatterat pris.
   

Skolan
 

 • Slå vakt om skolverksamheten även på de mindre orterna, t.ex. överväga omstart av Färingtofta skola och verka för olika pedagogiska inriktningar.
 • Verka för att lärarna i kommunen ska ha garanterad planeringstid i sitt arbetsschema.
 • Kontinuerligt jobba för en skola som tillgodoser alla elevers behov och möjligheter att lyckas och utvecklas i skolan.
 • Fokusera på att alla elever ska klara grundläggande kunskaper i svenska, matematik och vardagsekonomi.
 • Barn i grundskolan skall inte behöva åka skolskjuts mer än 20 minuter till och från skolan.
 • Bra lokaler avseende ventilation och övrigt systematiskt underhåll i skolorna är en självklarhet för elevers och anställdas arbetsmiljö, och en viktig förutsättning för att kunna nå bra studieresultat. Bofinkenskolan är en av de skolor som är i behov av underhåll.
   

Barn och ungdomar
 

 • Rätt till barnomsorg även under kvällar, nätter och helger.
 • Värna om möjligheten till barnomsorg i närhet till hemmet i alla delar av kommunen.
 • Kommunal öppen förskola i tätorterna.
 • Upprätta ungdomsråd för att lyfta fram ungas idéer och önskemål om kommunens utveckling.
 • Fritidsgårdar med generösa öppettider ska finnas i alla kommundelar.
 • Ungdomsarbetslöshet skall motverkas genom samverkan mellan kommunen, myndigheter och näringslivet.
 • Verka för underlättat samarbete mellan socialtjänst och skola inom kommunen, näringslivet och andra myndigheter.
 • Föräldrar med barn som går 15-timmarsvecka i förskolan ska ha rätt att själva välja om barnen ska gå tre- eller femtimmarsdagar, samt att barnen ska ha rätt till pedagogiska måltider. 
   

Trygghet
 

 • Arbeta för att tidigt förebygga kriminalitet, drogmissbruk och socialt utanförskap.
 • Utöka resurserna till socialt fältarbete.
 • Aktivera kommunens arbete med kvinnofridsfrågor.
 • Införa ett kriscentrum för män.
 • Göra det lättare för alla kommunens invånare att få tillgång till råd och stöd vid krissituationer och med ett gott bemötande från Klippans kommun.
 • Utöka familjerådgivningen.
 • Kommunens förvaltningar skall HBTQ- certifieras.
   

Klippan som arbetsgivare
 

 • Aktivt medverka till att Klippans kommun ses som en attraktiv arbetsgivare med fokus på jämställdhet och mångfald. Kvotering i bolagsstyrelser är en viktig fråga.
 • Aktivt samarbeta med fackföreningar och andra viktiga aktörer kring arbetsmiljö och lönepolitik. 
 • Verka för ett på alla nivåer gott bemötande gentemot kommunens invånare.
   

Kultur & fritid
 

 • Arbeta för att främja kultur- och idrottsföreningar i hela kommunen.
 • Under kommande mandatperiod påbörja renovering av idrottshallarna i kommunen. 
 • Se till att resurserna fördelas jämnt mellan pojkar och flickor i olika idrotter och fritidsverksamheter.

 

Välfärden

 

Boende
 

 • Motarbeta hemlöshet i Klippans kommun.
 • Verka för billigare lägenheter hos det kommunala bostadsbolaget.
   

Landsbygd
 

 • Hushåll med egen brunn för färskvatten ska ha rätt att gratis lämna ett årligt vattenprov för analys.
 • Verka för utbyggnad av bredband/fiber på landsbygden för att exempelvis underlätta för distansarbete.
 • Arbeta för bättre mobiltäckning i de delar av kommunen där denna är bristfällig. 

 

Ekonomin

 

Kommunens ekonomi
 

 • Arbeta för att kommunen ska få sin ekonomi i balans, utan att kvalitén i verksamheter och den kommunala servicen blir lidande. En höjning av kommunalskatten kan därför komma att bli nödvändig.
 • Tydligare politisk styrning i kommunens bolag Nårab och Treklövern, till bättre nytta för kommuninvånarna.
   

Infrastruktur
 

 • Förbättra kommunikationerna och möjligheterna till kollektivtrafik inom, samt till och från kommunen.
 • Verka för en bussförbindelse mellan Klippan och Höör, via Ljungbyhed och Färingtofta.
 • Fortsätta att bygga ut och förbättra befintliga cykelvägarna inom kommunen.
   

Näringsliv
 

 • Arbeta för att Klippans kommun ska vara attraktiv för företag att etablera sig i.
 • Underlätta för nya och etablerade företag genom att synliggöra kommunala medlemsorganisationer.
 • Återanställa en turistambassadör på heltid i kommunen. Turist- och besöksnäringen är den mest outnyttjade resursen som genererar nya arbeten, främst på landsbygden. 
 • Arbeta både med visionära och praktiska insatser för att höja attraktionskraften för företagande i och omkring Östra Ljungby-Stidsvig, med exponering på E4.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: