Valmanifest 2018 Kramfors

Valmanifest 2018 Kramfors

Miljöpartiet i Kramfors lokala valmanifest.

Solidaritet

Mer jämlika samhällen fungerar ofta bättre. För oss i Miljöpartiet är solidaritet ett centralt begrepp, vår ideologi grundas på tre solidariteter;

 • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • Solidaritet med kommande generationer
 • Solidaritet med världens alla människor

Vår vision är att alla ska ha sina grundläggande behov tillgodosedda. Det gäller inte bara oss i Kramfors, utan människor i hela världen, både nu levande och kommande generationer. Världens länder i FN har beslutat om mål för en global hållbar utveckling. Vi i Kramfors ska bidra till att målen i Agenda 2030 uppfylls. Det är nu vi tillsammans ska ta hand om den här planeten. Klimatkrisen går inte att skjuta fram. Vi ska göra allt vi kan för att sänka utsläppen, skydda djur och natur, öka jämställdheten och bekämpa de sociala orättvisorna.

En trygg vardag

Mängden skadliga gifter i kläder, mat och miljön ökar. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla barn ska få en giftfri barndom.

Miljöpartiet vill

 • Förbjuda alla farliga kemikalier i produkter som säljs.
 • Att förskolor ska vara miljödiplomerade och giftfria.
 • Att målet ska vara att minst 50% ekologiska råvaror används i kommunens verksamhet 2020.
 • Att EU´s maxgränser för gifter i fisk och kött ska hållas i kommunens mat, även för fisk från Östersjön.

En lekfull och trygg barndom

Elever i alla åldrar i Kramfors ska känna lust och nyfikenhet. Förskolan, barnomsorgen och skolan är första steget i ett livslångt lärande.

Miljöpartiet vill

 • Att kulturskolan ska fortsatt vara avgiftsfri och för alla elever
 • Att personal har kompetens i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor
 • Att inga avgifter avkrävs familjen för utflykter och friluftsdagar

Seniorer

Miljöpartiets vision är att allas erfarenheter, förmåga och kunskap ska tas tillvara hela livet och att alla ska kunna leva ett rikt liv med god hälsa.

Miljöpartiet vill

 • motverka åldersdiskriminering
 • stötta aktiviteter för social gemenskap
 • finna former för att stödja bildandet av trygghetboende

Vatten och hav utan gifter

Den kraftiga algblomningen i Östersjön är ett symptom på övergödning av våra vattendrag. Gifter i havet gör att det är farligt att äta fet fisk, till exempel östersjölax och strömming. Miljöpartiet arbetar för att minska utsläpp av farliga ämnen, ett förbättrat avloppsnät, att miljöfarliga produkter byts ut och att utsläppen från naturbruk, industrier och transporter ska minska.

Miljöpartiet vill

 • ha ett hav så rent att man kan äta fisken
 • att fiskodlingar i öppna kassar i Höga kusten fortsatt avvecklas.
 • att förorenade områden saneras – erosion och landhöjning exponerar gamla synder.
 • att samhället kretsloppsanpassas så att material tas tillvara på bästa sätt.

Ordning och reda

Utan en bra kommunorganisation får inte politiska beslut den effekt som invånarna förväntar sig. Framtidsfrågor och en långsiktig planering är minst lika viktiga som de årliga budgetbesluten.

Miljöpartiet vill

 • att en hållbarhetsstrateg ingår i kommunledningens stab för att underlätta omställningen till ett kretsloppsanpassat samhälle.
 • att Kramfors blir en Fairtrade City
 • att  miljö- och sociala krav ställs vid upphandlingar
 • att anställda ska ha rätt till såväl heltid som deltid.

Hållbart resande

Det ska vara lätt att göra rätt, även i vardagen. Ett samhälle som är utformat för barn och ungdomar är bra för alla. En grundläggande förutsättning för att kunna leva ett gott liv i hela Kramfors kommun är att resor fungerar även utan tillgång till bil. För dem som använder bil ska det finnas möjlighet att tanka förnybara bränslen och ladda elbilen. En utveckling bort från beroendet av importerad bensin och diesel är en bra utveckling.

Miljöpartiet vill

 • undersöka förutsättningar för intern klimatkompensation inom kommunens verksamheter
 • investera för fler videokonferensmöjligheter.
 • underlätta för allmänheten att utan egen bil nå platser i hela kommunen.
 • utveckla cykelstråk från resecentrum till stora arbetsplatser

 

Nyheter på Valmanifest 2018 Kramfors

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter