Miljö och kllimat

I takt med att miljön förändras, förändras också förutsättningarna för mänskligt liv. 

 

Landsbygden är en resurs både som en human och ekologisk boendemiljö, en rekreationsmiljö och en resurs för livsmedels- och energiproduktion.

 

Kristianstads kommuns miljöpåverkan är en del av den globala miljöpåverkan vilket ger ett stort ansvar lokalt. Vi ska vara sparsamma med vår energikonsumtion eftersom den mest miljövänliga energin är den som vi sparar.

 

På det lokala planet påverkas miljön av bland annat de fossila bränslen som används för transporter, de kemikalier som används inom jordbruket och de läkemedelsrester som hamnar i avloppsvattnet.

 

Vi behöver tänka på miljön och visa större hänsyn inom hela kedjan av produktion och konsumtion – från råvara till avfall. 

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

 • Kristianstads kommuns olika biotoper, stränder och biologiska mångfald skyddas
 • Kristianstads kommunala byggnader ska värmas upp med förnybar energi och ha kretsloppsanpassade underhållsplaner
 • värdet av Kristianstad kommuns ekosystemtjänster ska kartläggas
 • Kristianstads kommuns mark ska utnyttjas bättre, exempelvis genom att bygga en extra ”grön våning” på befintliga byggnader i stället för att ny mark tas i anspråk samt förtätning av bebyggelsen i Kristianstads kommun 
 • Kristianstads kommuns byggnader ska vara sunda och fria från kemikalier och giftiga material
 • all mat som serveras i Kristianstads kommun ska vara giftfri, närproducerad och klimatsmart
 • allt avfall i Kristianstads kommun ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas och tredje hand bli energi eller gödsel
 • alla metaller som nyttjats i Kristianstads kommun ska återvinnas
 • Kristianstad kommun utnyttjar energin i sitt biologiska avfall och gödslar med de sista resterna 
 • allt matavfall från Kristianstads kommunala kök ska vara rent
 • att landsbygdens service och möjligheter till försörjning ska skyddas.
 • kommunal service upprätthålls på Kristianstads kommuns landsbygd med affärer, bibliotek, vårdcentral, skola och medborgarcenter
 • all energiproduktion i Kristianstads kommun ska vara förnybar och kommunens energi konsumtion ska vara sparsam 
 • Kristianstads kommun utvecklar strategier för en hållbar konsumtion
 • i kommunala upphandlingar ska även emballaget vara klimatsmart och återvinningsbart
 • alla beslut i Kristianstads kommunfullmäktige ska bedömas utifrån deras klimatpåverkan
 • en kartläggning avseende bekämpningsmedelsanvändning i Kristianstads kommun genomförs
 • Kristianstad kommun utvecklar en CO2 policy
 • Kristianstads kommuns miljömål från 2007 ska uppdateras

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: