Stadsplanering

Den gröna framtidsstaden är vacker, funktionell och kretsloppsanpassad. Stadsplaneringen ska vara integrerad med naturen så att det i framtiden finns öppna dagvattenreservoarer som tar hand om allt regnvatten. Det ska finnas fjärilsdalar, anlagda för att ta tillvara på dagvatten kring hårdgjorda ytor, som renar luften och som samtidigt bildar ett trevligt rekreationsrum. Husen ska ha vackra gröna tak som dels tar tillvara på regn och dels bidrar till att rena luften. Det ska finnas gröna stråk genom staden där det är lätt att ta sig fram och som är tillgängliga för alla. 

 

Kristianstads kommun ska satsa på promenad- och cykelvägar, motionsspår och ridleder för att öka människors livskvalitet. Kristianstads kommun skapar fler gröna ytor i och i närheten av staden för att öka trivseln för de människor som bor där

 

Miljöpartiet är emot all etablering av externhandel som förutsätter tillgång till egen bil. Vi vill att Kristianstads kommun ska ta fram oberoende miljökonsekvensbeskrivningar som belyser risken för ökade utsläpp av fossil koldioxid (CO2) vid alla större etableringar i kommunen. 

 

I samband med detaljplanen över Hammarshusområdet har det tagits fram ett kvalitetsprogram som pekar framåt mot ett nytt och mer hållbart förhållningssätt till stadens utbyggnad. Staden och kommunen kan utvecklas med utgångspunkt i de speciella förutsättningar som kustnärheten, biosfärsområdet, livsmedelsproduktionen och tillgången till naturupplevelser innebär. 

 

Det hållbara samhället omfattar också social hållbarhet, vilket innebär att vi aktivt måste motverka bostadssegregation genom god samhällsplanering.

 

Basorternas utveckling får inte stå tillbaka för centralortens. Miljöpartiet vill att tillräckliga medel avsätts för nödvändiga investeringar som säkrar en god utveckling även i basorterna. Befolkningen i basorterna måste kunna förvänta sig ett rimligt utbud av grundläggande samhällsservice, som då också kan komma omkringliggande byar och landsbygd tillgodo.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

 • Kristianstadslänken ska förlängas förbi Hammarshusområdet och vidare mot Åhus
 • kvalitetsprogrammets intentioner ska genomföras konsekvent i fråga om planering och utförande
 • all nyetablering I Kristianstads kommun ska vara kretsloppsanpassad och hållbar, med öppna vattenytor, träd och grönytor
 • effektivare markutnyttjande ska prioriteras i Kristianstads kommun
 • Hammarshusområdets eventuella utbyggnad i kommande detaljplaner ska komplettera bostadsbebyggelsen i området
 • Kristianstad kommun tar omgående fram en utvecklingsplan för ett attraktivt och hållbart centrum
 • reklamens synlighet i Kristianstads centrum begränsas
 • staden ska göras grönare genom att varje förskola och äldreboende planterar minst ett fruktträd 
 • Kristianstads kommun dikar och anlägger gröna tak för att att dagvattnet tas tillvara och motverka översvämningar
 • Kristianstads kommuns stadsplanering ska i första hand utgå ifrån stadsförtätning såväl i Kristianstad stad som i basorterna
 • Kristianstads kommun bygger fler gröna rum med toaletter för att uppmuntra till utomhusaktiviteter
 • förstärkning av Kristianstads kommuns kanaler med stensättning

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: