Miljöpartiet Kristinehamns valmanifest

Miljöpartiet Kristinehamns valmanifest

Detta är Miljöpartiet Kristinehamns valmanifest. Här förklarar vi vad vi vill för att främja ett levande centrum, skärgård, landsbygd och näringsliv. En röst på Miljöpartiet i Kristinehamns kommun är en röst på ett parti som sätter ekologisk och social hållbarhet främst.


Kristinehamnarna och dess besökare vill ha levande centrum, skärgård, landsbygd och näringsliv. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ska genomsyra alla politiska beslut. Vi arbetar för ett mångkulturellt, inkluderande, jämställt och jämlikt samhälle. Vårt mål är att Kristinehamn ska vara fossilfritt 2030.

DETTA VI VILL ARBETA FÖR 2018-2022

Samhällsbyggnad

Vi ska verka för en blandad bebyggelse med villor och flerbostadshus och olika sorters verksamhet.
De som har det sämst ställt ska ha rätt till en bostad som ger trygghet och personlig utveckling.

Kommunen ska satsa på hållbart byggande genom att:
– informera de som vill bygga nytt eller renovera om hur de kan ta hänsyn till högsta möjliga miljöklass.
– kommunens egna nybyggen håller högsta möjliga miljöstandard.
– bygga i trä

Det kommande kulturmiljöprogrammet ska vara lätt tillgängligt på kommunens hemsida och ge vägledning för den fortsatta samhällsplaneringen.
Invånare, användare och anställda ska ha inflytande över den konstnärliga utsmyckningen vid nybyggnationer.
Våra mindre tätorter behöver bli mer attraktiva genom förbättrad kommunal service, utveckling av befintlig bebyggelse och byggande av nya bostäder.
Kommunens klimat- och energiplan för fossilfrihet ska omarbetas.

Infrastruktur
Kommunen ska arbeta för tågstopp i Björneborg och Ölme.
Kollektivtrafik ska vara ett alternativ för fler kommuninnevånare. Därför behövs bättre bussförbindelser mellan Kristinehamns centrum, landsbygden och de mindre tätorterna.

Vi vill sänka eller ta bort avgifter på våra lokala bussar.
Lokalbussarnas och tågens tidtabeller ska samordnas.
Arbetsfordon ska använda biobränsle och kommunens bilar ska drivas med förnybara bränslen.
En biogastapp bör snarast installeras i kommunen.
Trafikplanen ska omsättas i praktisk handling, med stort fokus på gång, cykling och kollektivtrafik. Cykelvägarna måste bli fler, sammanhängande och tydligt märkta och trygga cykelparkeringar- och garage måste upprättas.
Våra vägar och trottoarer ska skötas.
Vi vill ha en snabbare tågförbindelse Oslo-Stockholm.
Hamnens kapacitet bör utökas så att sjöfrakter kan ersätta vägtransporter.

Avfall, energi
Ambitionerna i kommunens avfallsplan ska förverkligas.
Fler avfallsfraktioner ska finnas och hämtas nära bostäderna och i tätorternas centrala delar. Kommunen ska satsa på återbruk genom att ta vara på användbara saker på våra återvinningscentraler.

Naturvård, Vänern och Kristinehamns skärgård
Vänerns biologiska mångfald ska bibehållas och hotade endemiska arter räddas.
Vi vill restaurera våra våtmarker och anlägga nya, t.ex. i anslutningen till reningsverket.
Vi ska verka för att förhindra igenväxning av vikar och strandängar och ha miljöanpassningar/rivning av befintliga vandringshinder i vattendragen.
En ny grönstrukturplan ska utarbetas snarast.

Miljöpartiet vill verka för fyrverkeriefria zoner och hitta alternativ, t.ex. kommunala ljusspel.

Sociala frågor
Vi ska söka vägar för att hjälpa våra nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.
Vi ska samverka med och stödja volontärer och föreningar i deras arbete med integration och socialt arbete.
Yrkesutbildning för vuxna i kombination med svenskundervisning ska även fortsättningsvis erbjudas våra nya svenskar.
Stadsodlingar ska utvecklas till självklara inslag i våra bostads- och/eller grönområden.

Särskilda boenden för äldre och funktionshindrade ska byggas för att fylla behoven. Boende på SÄBO ska erbjudas olika typer av dagverksamhet och god och näringsrik mat.

Läkemedelsförbrukningen och svinnet av läkemedel ska minska.
Arbete med återbruk ska startas, förslagsvis inom Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

Skola
Barngrupperna i förskolan måste minska.

Lärarna ska ha mer tid till undervisning, eleverna ska få mer individuellt stöd och resultaten i skolan måste förbättras.
Fritidshemmen ska hålla en sådan kvalitet att elevernas sociala och allmänna utveckling möjliggörs
Elevhälsan ska ha den kapacitet som behövs för att ge eleverna rätt stöd.
Eleverna ska erbjudas meningsfulla aktiviteter på raster och fritid och ha daglig fysisk aktivitet på schemat, och ”lugna vrår” ska skapas inom både skola och barnomsorg.

Försök med schemalagda måltider ska genomföras.
Skola och förskola ska servera ekologisk, närproducerad mat, fler vegetariska måltider och möjlighet att äta vegansk mat.

Föreningsliv, kultur o fritid
Kommunen ska erbjuda välfungerande arenor för kultur och idrott.
Vi ska stödja idrott och andra aktiviteter som sker spontant och/eller utan prestationskrav.
Musikskolan ska få status som kulturskola och den övre åldersgränsen för att delta i musikundervisning höjas.
Skolan ska anställa egna bibliotekarier och bibliotek ska finnas på alla förskolor.
Skapande verkstad ska inrättas för meningsfull sysselsättning, gemenskap och skaparglädje.

Personal
Försök med förkortad arbetstid ska genomföras.
Kommunens anställda ska ha medinflytande på arbetstid, arbetsorganisation och kompetensutveckling.
Våra anställda ska utbildas i klimatsmart arbetssätt

Jämställdhet
Kommunen ska föregå med gott exempel genom
– att uppmuntra otraditionella yrkesval
– att kvinnors arbets- och lönevillkor är likvärdiga med männens

Besöksnäring
Miljöpartiet föreslår framtagandet av ett ekoturismpaket och ett "hemesterpaket”.
Vi ska satsa på hållbar turism i vår skärgård, med båttrafik, övernattningsstugor m.m.

Ekonomi och politik
Vi ska ha krav på ekologiskt hållbara varor och tjänster i all upphandling.
Vid inköp för mindre summor ska lokala företagare i möjligaste mån gynnas.
Beslutade styrdokument ska följas upp och för varje nytt styrdokument som utarbetas ska minst ett gammalt strykas.

Näringsliv
Kommunens politiker ska delta i olika former av näringslivskontakter.
Våra lokala företagare ska uppleva ett bra bemötande och stöd från kommunens förvaltningar.
Kommunens arbete med centrumutveckling ska vara ett verktyg för att stödja centrumhandeln och prioriteras före utvecklandet av ett externt köpcentrum.
Kommunen bör fortsätta profilera sig som ett centrum för innovationer inom grön teknik 

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter