Livskvalitet och trygghet

Miljöpartiet strävar efter ett samhälle där alla människor bidrar, känner tillit och tillhörighet. Vi vill ha ett samhälle med stabila sociala nätverk som fångar upp individer i utsatta situationer.

Vi vill:

  • trygga alla offentliga utemiljöer genom genusmedveten samhällsplanering
  • verka för att all kommunal verksamhet bedrivs fördomsfritt och normkritiskt
  • skapa en struktur som uppmuntrar och bejakar brukarinflytande

Det är viktigt att tidigt hjälpa människor att bryta eller undvika destruktiva livsval. Därför behövs ett starkt förebyggande och långsiktigt arbete där kommunens verksamheter alltid utgår från FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.

För Miljöpartiet är mångfald och variation positivt och nödvändigt för att ett samhälle ska utvecklas och vara kreativt. Samtidigt vet vi att olika grupper och individer kan möta hinder som beror på fördomar och diskriminering som gör det svårt för dem att delta och känna tillit. Kommunen ansvarar för att personer med olika behov och förmågor erbjuds det stöd som behövs. Kommunen bör bidra till att skapa möten mellan människor med olika bakgrund och ge förutsättningar för god integration och inkludering. Föreningslivet och den idéburna sektorn har en viktig roll att spela och är en avgörande aktör i arbetet för en trygg och hållbar kommun.

Trygghet

Det är viktigt att synliggöra trygghetsfrågorna. Förebyggande insatser i god samverkan mellan samhällets institutioner och civilsamhället är viktiga för att öka både den upplevda och egentliga tryggheten. Samhället behöver också fysiskt planeras så att tryggheten och möjligheten för alla att vara delaktiga i samhällslivet ökar. Vi behöver särskilt uppmärksamma personer som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat förtryck i vår kommun, både för att minska antalet brott och för att stötta dem som utsätts så att de kan återta rätten till sina liv.

Hållbarhetsbokslut
Ett hållbart och solidariskt samhälle kräver nya sätt att mäta resultat. Förutom ekonomiska boksluten behövs hållbarhetsbokslut som visar hur människors livskvalitet utvecklas. Indikatorer för hållbarhet gäller såväl barns rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och jämlikhet som miljö och klimat. Könsuppdelad statistik pekar på hur det står till med jämställdheten och medvetenheten om normer som påverkar beslut och bemötande.

Inkluderande och trygga arbetsplatser
Kommunen ska vara modig, flexibel och innovativ och ge medarbetare möjlighet att växa och utvecklas. En normkritisk medvetenhet ska bidra till inkluderande arbetsplatser. Personer utan arbetslivserfarenhet, med andra modersmål och personer med funktionshinder ska kunna få anställning eller praktikplats i kommunens verksamheter. Vi vill särskilt prioritera långtidsarbetslösa kvinnor och personer med funktionsnedsättning.

Alla kommunala anställningar ska vara trygga och ge rätt till heltid eller deltid utifrån den anställdes önskemål. Sammanhållna arbetspass och schema som ger tillräcklig återhämtning ska gälla. Det ska även gälla all upphandlad verksamhet. För att minska stressen vill vi pröva modeller för förkortad arbetstid i kommunal verksamhet. Samma villkor som gäller kommunalt anställda ska gälla i all upphandlad verksamhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: