Gröna framsteg

Gröna framsteg

Grön politik gör skillnad! Inför valet 2014 lovade vi väljarna att satsa på klimatet, miljön och välfärden. Här är vad Miljöpartiet har varit med och beslutat inom den styrande majoriteten i Linköping mellan 2014 och 2018.

Klimat och miljö

Hela Vallaskogen blir naturreservat, en fördubbling av tidigare reservat.

Handlingsplan med 130 åtgärder för ett koldioxidneutralt Linköping. 

Linköpingsinitiativet – ett samarbete med de mest elintensiva företagen. 

Fastigheter som kommunen äger energieffektiviseras genom ägardirektiv.

Vi underlättar för den som vill installera solel, genom information och service.

Mer resurser till naturvård.

Nytt naturreservat i Motala ströms ravin.

Ökad tillsyn av föroreningar i mark och vatten.

Mer närodlad och ekologisk mat i kommunens verksamhet.

Förskolor och skolor får nu servera vegankost.

Giftfri miljö i förskolor.

Samordnad varudistribution för att minska transporterna till förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter.

Kemikalieplan för att all verksamhet i kommunen ska vara giftfri.

En grön resplan och klimatkompensation för kommunanställda.

Laddstolpar för elbilar.

Nya finansregler för hållbara placeringar av kommunens medel.

Klimatanpassningsplan för Linköpings kommun. 

Samhällsbyggnad

Vi bygger fler bostäder i Linköping.

Nya stadsdelar har fokus på hållbarhet.

Vi bygger en tätare stad för att minska avstånden och för att bevara den bördiga åkermarken.

Vi planerar för att bygga mer blandad bebyggelse, villor och lägenheter, i olika områden.

Nya och bättre cykelvägar i hela kommunen, t.ex. till Berg och Ljungsbro.

Påverkansprojekt för att få människor att åka mer kollektivt.

Beslut om ett hyrcykelsystem i Linköping.

Jobb och arbetsmarknad

Start för arbetet med rätt till önskad sysselsättningsgrad för den som är anställd av kommunen.

Möjlighet till anställning i kommunen för den som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. 

Kommunen erbjuder fler sommarjobb till unga samt jobb och praktik till de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Samordnad varudistribution gör det lättare för små företag att vara med i upphandlingar. Mer om samordnad varudistribution

Ett nytt projekt, Drivbänken, ska göra det lättare för utlandsfödda att försörja sig inom stadsnära odling.

NuLink har ett utökat uppdrag att arbeta med personer med andra modersmål än svenska.

En märkning av naturbeteskött stärker det lokala näringslivet.

Upprustning av välfärden

Mer personal i förskolan och skolan.

Högre lärarlöner.

Fler specialpedagoger och speciallärare.

Skolhälsovården får ökade resurser.

Vi underlättar integrationen av nyanlända genom att satsa på frivilligcentrum, fler utbildningar och riktade aktiviteter som är anpassade efter behoven.

Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Mer om upprustningen av äldreomsorgen

Kommunen testar konceptet med profilboenden där äldre kan få en mer meningsfull vardag.

Kvinnojouren och mansmottagningen har fått mer pengar.

Försök med IOP (idéburet-offentligt partnerskap) för att involvera idéburen sektor i mer långsiktiga uppdrag.

Kultur och fritid

Ett nytt allaktivitetshus skapas i Skäggetorp.

Ett nytt idrottspolitiskt progra med fokus på att alla ska kunna idrotta antas.

De kommunala bolagen börjar med jämställd sponsring. 

Glyttingebadet har kunnat öppna igen med stöd från kommunen.

Arbetet för en ny simhall i Linköping har startat och vi skapar en unik badmiljö på Tinnis.

Musikprojektet El Sistema etableras i Linköping på förslag från Miljöpartiet. Mer om El Sistema

Vi stärker det lokala föreningslivet genom en årlig ”breddmiljon” och vi stöttar fotbollsfestivalen Winning Ground.

Linköpings filmsalonger har i samarbete med Linköpings kommun börjat visa icke-kommersiell film och filmerna väljs ut ur ett mångfaldsperspektiv.

Vi bygger fler platser för spontanidrott.

Vi gör en översyn av bidragssystemet och lokalbokning för föreningar, för en mer rättvis fördelning och enklare administration.

Lika rätt

Linköping ska bli MR-kommun och jobba för mänskliga rättigheter.

Linköping blir modellkommun för jämställdhet och börjar med nya metoder på området. 

Kommunen ser över den fysiska tillgängligheten på gator och offentliga platser.

Flera kommunala badplatser ska tillgänglighetsanpassas.

HBTQ-utbildning för kommunanställda.

Kommunen ställer krav på HBTQ-kompetens i upphandlingar av verksamheter där det är relevant.

Vi stärker arbetet med genuspedagogik och normkritik i förskola och gymnasieskola.

Inom idrotten gör vi insatser för att minska skillnaderna i delaktighet och makt mellan flickor och pojkar, respektive ungdomar ur socioekonomiskt utsatta grupper.

Kommunen ska ta sociala hänsyn i upphandlingar, vilket kan handla om praktikmöjligheter, HBTQ-kompetens, liksom högre energi- och djurskyddskrav där det är möjligt.

Kommunens beslut ska numera ta hänsyn till funktion, kön, könsidentitet och könsuttryck och sexuell läggning.

Nyheter på Gröna framsteg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter