Lomma

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Lomma kommun. Vi arbetar för ett hållbart Lomma för alla generationer. 

Våra prioriteringar

Ekonomi.

Ekonomi betyder hushållning med resurserna. Det är endast om ekologi, ekonomi och sociala villkor hålls samman som långsiktig hållbar hushållning kan bli verklighet. Vi tar ansvar för att skapa en god ekonomisk utveckling i framtiden. För att göra det behöver ekonomin utvecklas på ett sätt som håller sig inom planetens begränsade resurser och gör att människor mår bra. Idag är det inte så.

Klimat och natur.

Barnens framtid avgörs av hur vi hanterar klimatförändringarna. Det är bråttom att bryta utvecklingen men inte för sent. Politiken måste bli varmare, inte klimatet. Miljöfrågor av flera olika slag ska vara viktiga i Lomma.

Förskola och skola.

En människovänlig politik ser till människans behov under alla faser i livet. Vi vill att alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Vår framtid är våra barn, därför vill vi att Sveriges bästa kunskapsbärande skola ska ligga i Lomma kommun.

Äldre och seniorer.

Att som äldre bli bemött med respekt och värdighet är en rättighet. Vi vill tillvarata de äldres kompetens och erfarenhet för att stärka samhörigheten mellan generationerna i kommunen, genom att t.ex. ha pensionärer i skolan och vid fritidsverksamheter. De äldre ska känna att de behövs.

Lika rättigheter.

Främlingsfientlighet hotar kommunal utveckling och leder till stagnation. Mångfald ger däremot vår kommun möjlighet att utvecklas. För att uppnå detta och skapa ett mer humant Sverige vill vi att vår kommun ska ta ökat ansvar för att ta emot flyktingar inom kommande mandatperiod. Om fler tar ansvar kan fler människor i nöd få en fristad. Idag finns ingen solidaritet mellan olika kommuner när det gäller flyktingmottagande. Vi är övertygade om att vår kommun vinner både idag och i framtiden på denna humana politik. Med ett mångkulturellt samhälle löser vi framtidens samhällsutmaningar på bästa sätt.

Stadsplanering.

Vi verkar för en kommunal utveckling med fokus på mångfald och förtätning. Den fysiska miljön i kommunen ska planeras och utvecklas för alla som väljer att bo och verka här, och samtidigt stärka de värdefulla grön- och naturområden som finns i vår vackra kommun. Utvecklingen måste även ske med stor hänsyn till framtida klimatförändringar.

Hållbara transporter.

Med Malmö och Lund inpå knuten behöver vi en välfungerande kollektivtrafik och trygga cykelvägar. En bra kollektivtrafik är en förutsättning för en ansvarstagande kommun och en gynnsam utveckling av kommunen.

Folkhälsa.

Folkhälsa handlar om allt från våra egna val och vanor till yttre miljö och de demokratiska rättigheterna i samhället. Känsla av sammanhang och att kunna påverka sin situation är viktigt för alla. Målet är att skapa förutsättningar för en bra hälsa och fritid på lika villkor för alla och ett samhälle där alla behövs.

Kultur.

Kultur är all mänsklig verksamhet i stort och i smått, som sätter avtryck i historien och därigenom utvecklar och formar samhället. Det är därför viktigt att underlätta och befrämja de yttringar som finns och som uppstår i samhället. Vi vill arbeta för en djup och mångsidig kulturell verksamhet i Lomma.

Miljöpartiet Lomma

Kontakt