En långsiktigt hållbar ekonomi är nödvändig

Lyssna

Ekonomi betyder hushållning med resurserna. Det är endast om ekologi, ekonomi och sociala villkor hålls samman som långsiktig hållbar hushållning kan bli verklighet. Vi tar ansvar för att skapa en god ekonomisk utveckling i framtiden. För att göra det behöver ekonomin utvecklas på ett sätt som håller sig inom planetens begränsade resurser och gör att människor mår bra. Idag är det inte så.

Miljöpartiet i Lomma verkar aktivt för:

  • en kommunal budget i balans
  • en långsiktigt hållbar tillväxt
  • att införa ett kommunalt klimatpolitiskt ramverk, som är lika bindande som de ekonomiska ramverken
  • att gynna långsiktiga investeringar på bekostnad av kortsiktig spekulation
  • att öka det kommunala fastighetsunderhållet tillsammans med energieffektiviseringar och hållbara miljöinvesteringar
  • att all kommunal finansierad verksamhet oavsett utförare ska hålla hög kvalitet. Det är viktigt att all kommunal verksamhet går före när det gäller höga krav vid upphandlingar. Hänsyn till sociala villkor som till exempel anställning av ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska vara krav vid upphandling. Det är viktigt att kommunen agerar som förebild för de entreprenörer som driver verksamheter som upphandlas
  • att alla entreprenörer/företag som upphandlas av kommunen skall vara miljöcertifierade (ISO1400)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: