Social hållbarhet är en förutsättning för en trygg och trivsam fysisk levnadsmiljö

Lyssna

Vi verkar för en kommunal utveckling med fokus på mångfald och förtätning. Den fysiska miljön i kommunen ska planeras och utvecklas för alla som väljer att bo och verka här, och samtidigt stärka de värdefulla grön- och naturområden som finns i vår vackra kommun. Utvecklingen måste även ske med stor hänsyn till framtida klimatförändringar.

Miljöpartiet i Lomma verkar aktivt för:

 • att ta fram en blocköverskridande långsiktig plan för bostadsutveckling för att på så sätt skapa bostäder för alla: unga, gamla, studenter, familjer och andra som vill vara med och utveckla vår kommun, samt att byggprojekt på så sätt också ska genomföras i lågkonjunkturer då mindre byggföretag annars är särskilt sårbara
 • en förtätning och nyetablering kring kommunens kommunikationscentra
 • att markant öka antalet hyresrätter i kommunen
 • fler studentbostäder inom kommunen, dels för att stärka SLU Alnarp men även för att locka fler studenter som studerar i Lund/Malmö/Helsingborg
 • att utveckla och stärka Bjärreds centrum och tätort
 • att stärka kopplingen mellan Lomma tätort och Alnarp
 • att alltid tillse att nya grönytor skapas när ny bebyggelse har skapats. Detta kan ske genom att sätta en tydlig ”grönytefaktor” vid prospektering av nya områden
 • att förenkla för enskilda hushåll att installera solenergi genom bättre och snabbare hantering av dessa ärenden hos kommunen
 • att utveckla väl fungerande metoder för utökad medborgardialog i samband med nya översikts- och detalj-planer samt viktiga kommunala utvecklingsplaner
 • att öka transparensen i de kommunala markanvisningarna bland annat genom tydliga beslutskriterier
 • att tilldela mark för exploatering och utveckling på ett sätt som bättre gynnar mindre byggföretag. Det kan exempelvis göras genom att dela upp större detaljplaner i flera etapper och ge markanvisningar i mindre enheter
 • att alla byggprojekt finansierade av kommunen skall miljöcertifieras

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: