Cirkulär ekonomi

På såväl nationell som global nivå belyses frågan kring hur vi kan skapa en cirkulär ekonomi som fungerar inom ramen för vår planets bärkraft. Vi lever idag i en linjär ekonomi där ohållbar konsumtion och produktion leder till enorma mängder avfall samtidigt som vi utvinner mer material än vad jorden mäktar med. Pågående klimatförändringar är ett tydligt exempel på att dagens linjära ekonomi inte är hållbar.

”Lundaborna är bra på att källsortera och återvinna avfall – men för att klara miljön måste vi också kraftigt minska avfallsmängderna.”

Med ökad befolkning och en ohållbar syn på materiell välfärd står vi inför utmaningar och möjligheter att skapa ett hållbart förhållningssätt till materiella resurser och ägande. ”Slit och släng” har blivit ”Köp och släng”. Till år 2030 förväntas ytterligare tre miljarder människor lämna fattigdom och tillhöra den globala medelklassen. Det pekar mot ett stort behov av nya cirkulära, effektiva och smarta lösningar.

Miljöpartiet i Lund vill skapa goda förutsättningar för en hållbar och klimatsmart livsstil. Det ökar även möjligheten till förbättrad folkhälsa, bättre livskvalitet och sänkta levnadskostnader. Att främja en cirkulär ekonomi ligger väl i linje med LundaEko II – Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling.

Delning och hyra – istället för ägande

Den cirkulära ekonomin går hand i hand med delningsekonomin. Ett effektivt sätt att motverka ohållbar konsumtion är att fokusera mer på tillgång än ägande. Borrmaskiner används exempelvis i genomsnitt 12 minuter och 30 sekunder under sin livslängd. Genom att främja och stödja delning och hyra kan ohållbart ägande och konsumtion motverkas.

Ny teknik skapar nya möjligheter till smart delning. Den genomsnittliga bilen står idag parkerad 23 timmar per dygn. Bilpooler är ett sätt att öka nyttjandegraden av bilar och därmed minska behovet av p-platser och nytillverkning av bilar. Bilpooler leder även till minskade bilresor, då man med bilpool i högre grad väljer när bilen verkligen behövs som transportmedel. Det ger i sin tur upphov till lägre utsläpp.

För att göra staden mer tillgänglig med miljösmarta transportmedel vill Miljöpartiet öka tillgängligheten av hyrcyklar genom att öka antalet stationer. Runt om i landet dyker fler och fler initiativ upp som leder till delning av allt från verktyg, barnkläder, friluftsutrustning med mera. Miljöpartiet vill främja delningstjänster och göra information kring möjligheterna tillgängliga för medborgarna.

Enklare att reparera och underhålla

I en cirkulär ekonomi eftersträvas att produkter underhålls, repareras och renoveras. Detta ställer självklart stora krav på att tillverkare sätter produkter på marknaden som håller länge och är designade för att kunna repareras och uppdateras.

Vi vill göra det lätt för medborgarna att göra rätt, genom att skapa goda förutsättningar för reparation och återbruk. Bland annat vill vi se fler initiativ som FixaTill där man idag kan reparera, byta och bygga om saker och kläder. Miljöpartiet ser gärna att såväl LKF som privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar verkar för fler gemensamma ytor för reparation etcetera.

Återbruk – cirkulera

Vi har en god återvinning i Sverige sett ur ett internationellt perspektiv. Mycket material återvinns och blir ny råvara. En större del av vårt avfall går till energiåtervinning. I all form av återvinning tappar vi en stor del av värdet som tillförts vid nyproduktion. Till exempel skapar nyproduktion av en mobiltelefon 86 kg avfall (Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet).

Att sträva efter att förlänga produkters liv och att skapa återbruk är därmed av hög vikt. Lunds kommun har ett system för återbruk av möbler. Detta initiativ vill Miljöpartiet värna. Vi ser även gärna att den lokala avfallsplanen utökas med strategier för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter. Vi vill också att det på bred front jobbas aktivt inom kommunens olika verksamheter med att förebygga avfall. Vi vill även stimulera och uppmuntra entreprenörer som ser avfall och begagnat som en resurs, inte minst sociala företag som lyckas kombinera ekologisk och social hållbarhet i cirkulära lösningar.

Matsvinn har en betydande klimatpåverkan och lösningar som på olika sätt motverkar det bör uppmuntras. Kommunen bör ta ett större ansvar att informera hushållen kring hur matsvinn kan minimeras. Det börjar förekomma initiativ och lösningar där överbliven mat hos butiker och restauranger ges en andra chans. Miljöpartiet vill främja ökad innovation och samverkan för att kraftigt minska matsvinnet. Hos bland annat LKF har det tagits initiativ till bytesrum där boende sinsemellan kan byta och dela med sig av saker. Det är ett bra sätt att ge saker ett andra liv, vilket vi uppmuntrar.

Stöd nya idéer och företagande

Nya idéer, entreprenörskap och företagande skapar jobb och utveckling. Med universitetet och all forskning som bedrivs i Lund, inte minst vid forskningsanläggningarna Max IV och ESS, finns särskilt goda förutsättningar för nya idéer och företag. Genom att kommunen samarbetar med universitetet och det lokala näringslivet kan synergieffekter skapas. I Lund kan gröna idéer både utvecklas och testas.

Lunds kommun ska bidra till att skapa förutsättningar för och stötta nya företag. Det är särskilt viktigt att förstå små- och medelstora företags förutsättningar och verklighet. I Lund finns det flera så kallade inkubatorer för alltifrån Life Science till tjänsteföretag och kulturella näringar. Fortsatt och utvecklat stöd till inkubatorerna är ett bra sätt att ge fler företag möjlighet att utveckla sina idéer.

Grönt företagande och biobaserad industri

Lunds kommun ska ha som mål att vara ledande vad gäller hållbart samhällsbyggande. Nya, hållbara idéer och grönt företagande är en viktig byggsten i ett hållbart samhälle. Därför bör särskilt fokus läggas på grönt företagande, särskilt inom det som kallas bioekonomin eller den biobaserade ekonomin som syftar till att produkter av biomassa ska ersätta fossila.

Miljöpartiet driver att Lund utvecklas till ett centrum för biobaserad industri där biogasindustrin stärks och utvecklingen av bioraffinaderier och skapandet av framtidens hållbara material blir verklighet.

Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: