För en grönare och mer jämlik kommun

Miljöpartiet i Lund vill skapa förutsättningar för en hållbar livsstil i hela Lunds kommun.

Utveckling i alla Lunds tätorter

Samhällen skapas och utvecklas av dem som bor där. Det är viktigt att invånarna har möjlighet att påverka och vara delaktiga. Den lokala handeln, torghandel och företagsamhet behöver främjas. Vi vill att byarna ska växa och utvecklas men inte på miljöns bekostnad. Den som bor i Lunds kommun ska ha möjlighet till ett rikt socialt och kulturellt liv oavsett ålder eller bostadsort. Vi vill:

 •  Öka möjligheterna för medborgarinflytande och göra byaråden och byalagen till remissinstanser för förslag som rör respektive by. 

 • Att det byggs fler klimatsmarta bostäder, främst hyresrätter, i de östra tätorterna och att den goda åkerjorden sparas för livsmedelsproduktion.

 • Satsa på lokala kulturhus bland annat genom att öka öppettiderna, och utveckla verksamheten på bibliotek, medborgarkontor och fritidsgårdar i kommunens östra delar.

 • Stödja befintliga mötesplatser som Byahuset i Södra Sandby och Allaktivitetshuset i Dalby.

 • Bygga en riktig skejtpark i Dalby och se över möjligheterna till aktivitets-/skejtparker i fler byar.

 • Utöka och bredda föreningsstödet så att de lokala föreningarna i byarna får bättre möjligheter att bedriva sin viktiga verksamhet på plats. 

 • Att Kulturskolans verksamhet byggs ut så att den kan ha verksamhet i fler tätorter än Lunds stad.

 • Fräscha upp, skapa grönska och utveckla byarnas centrum till attraktiva mötesplatser.

Klimatsmart för en hållbar livsstil

Klimatfrågan är vår tids största utmaning och kommer att påverka oss alla. Behovet av fossildrivna transporter måste minska. Därför vill vi göra det möjligt för fler att åka med kollektivtrafik och cykla. Det ska vara enkelt att leva klimatsmart. Miljöpartiet i Lund vill att Lunds kommun ska:

 • Arbeta aktivt gentemot Skånetrafiken för att förbättra bussförbindelserna från Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp mot såväl Lund som Malmö.

 • Bygga ut cykelvägnätet, utöka underhållet på de befintliga cykelvägarna och skapa en läplantering längs med cykelvägen Dalby-Lund, så att fler kan pendla på cykel.

 • Stimulera biogasproduktion och utbyggnad av biogasmackar i Lunds kommun så att den som ändå behöver använda bilen ska kunna köra fossilfritt och så att fler biogasföretag kan bildas.

 • Utnyttja Lunds delägarskap i Kraftringen så att biogasanläggningen i Dalby realiseras.

 • Satsa på spårtrafik. Bygga spårväg i Lund och påskynda utbyggnaden till Dalby. Verka för att Simrishamnsbanan genomförs.

 • Servera mer ekologiskt, närproducerat och vegetariskt i Lunds skolor.

 • Genom Kraftringen verka för att ersätta direktverkande eluppvärmning i områden där fjärrvärme kan vara ett alternativ. 

Skola för en hållbar framtid

I skolan läggs en viktig grund för barns framtid. Skolans viktigaste uppgift är att ta vara på och utveckla alla barns lust att lära utifrån deras egna förutsättningar. Därför vill vi:

 • Anställa fler medarbetare i skolan. Med fler lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, sjuksköterskor, kuratorer, skolvärdar m.fl. kan lärarna vara lärare och varje elev få det stöd den behöver både i och utanför klassrummet. 

 • Påskynda utbyggnaden av förskolor i byarna, t.ex. förskolan på Påskagänget, så att målet om 11 barn i småbarnsgrupperna och 16 barn i storbarnsgrupperna kan uppnås.

 • Sträva mot ett maxtal på 25 elever per klass för låg- och mellanstadiet och 30 elever per klass för högstadiet och gymnasieskolan.

 • Satsa på förebyggande elevhälsovård, mer spontanrörelse i skoldagen och integrerad utomhuspedagogik för att minska den psykiska ohälsan hos unga.

 • Att genuspedagogik, en pedagogik som syftar till att barnen ska ges samma förutsättningar oavsett kön, normkritik och antirasistiskt arbete ska vara ett naturligt inslag i kommunens alla förskolor och skolor. 

 • Införa ”sunderhållsplaner” (underhållsplan för sunda byggnader) för att hålla mögel och giftiga kemikalier borta från skolan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: