Etablering av nya svenskar

Lunds kommun ska vara en kommun som välkomnar människor på flykt. Lunds kommun har en tradition av acceptans och öppenhet som Miljöpartiet vill värna. För oss gröna handlar etablering av nya svenskar om att gemensamt skapa ett rikare samhälle. De som kommer till Sverige möter idag svårigheter. Vi vill öka möjligheterna till bostad, jobb och delaktighet i samhället.

Arbetsmarknad

Jobb spelar en central del i etablering av nya svenskar. Att få tillgång till ett umgänge i form av kollegor, vardagliga rutiner som gör dig till en del av samhället samt en egen försörjning underlättar för dig som nyanländ att bygga ett nytt liv med framtidstro.

Miljöpartiet tror att kommunen kan spela en otroligt viktig roll i att ge nyanlända arbetslivserfarenhet och på så sätt öppna dörren till arbetsmarknaden. Vi vill att kommunen ska erbjuda praktikplatser till nyanlända med försörjningsstöd.

Lunds kommun bör ställa hårdare krav på social hänsyn i upphandlingar. Fler upphandlingar bör innehålla krav på att leverantören bidrar till jobb eller praktikplats för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

SFI och utbildning

För Miljöpartiet är det viktigt att alla som kommer till Sverige får möjlighet att lära sig svenska på ett sätt som passar dem. Därför vill vi utveckla möjligheten för akademiker att få särskild undervisning. Exempelvis vill vi ge intensiv svenskundervisning till läkare och undersköterskor så att de kan börja arbeta snabbare än i dagsläget. De som lär sig yrkesbegrepp och kan börja arbeta kommer lättare att bli en del av det svenska samhället och på så sätt lära sig resten av språket. Med en snabbare etablering av nya svenskar kan hela samhället dra nytta av deras kompetens.

Bostäder

Miljöpartiet föredrar permanenta boendelösningar för dem som kommer till Sverige, även om tillfälliga boenden ibland kan behöva nyttjas. Vi tror att en viktig del av etableringen är att skapa en stad som inte är uppdelad. Miljöpartiet vill att människor med olika bakgrund och levnadsförhållande ska mötas, inte leva isolerade från varandra. Därför förespråkar vi en stad där villor, bostadsrätter och hyresrätter blandas.

Nyanlända kvinnor

Nyanlända kvinnor är ofta de som har svårast att etablera sig i Sverige och hamnar på så sätt under lång tid utanför det svenska samhället. För Miljöpartiet är det prioriterat att ge nyanlända kvinnor goda möjligheter att lära sig det svenska språket, få kontakter och ta sig in på arbetsmarknaden. För dem som kommer från länder där möjligheterna till barnomsorg är små är det vanligt att kvinnan stannar hemma med barnen. Detta riskerar att sakta ner etableringen. Miljöpartiet vill skapa fler forum dit nyanlända barnfamiljer kan komma och samtidigt träna på svenska. Ett annat sätt att underlätta för nyanlända kvinnor är att erbjuda barnomsorg under SFI-undervisning, så att alla får möjlighet att lära sig svenska.

Nyanlända barn och unga

Lunds kommun har ett stort ansvar i att inkludera nyanlända barn och unga i samhället för att undvika utanförskap. Kommunen bör se till att insatser från olika delar av samhället, bland annat skola, föreningsliv och vård, samordnas och skapar en trygg och givande tillvaro för barnen. Miljöpartiet vill att kommunen tar ett stort ansvar för att samordna insatser med ett långsiktigt tänkande.

Bland det viktigaste för nyanlända barn och unga är att få ett umgänge i sin egen ålder. Miljöpartiet vill att kommunen ska ta större ansvar för att knyta ihop de som bott i Sverige länge och de som nyss kommit hit.

Miljöpartiet föreslår att kommunen ska erbjuda högstadie- och gymnasieelever extrajobb som elevmentorer åt nyanlända, exempelvis genom att hjälpa till med läxor och språket. På så sätt får unga som bott i Sverige länge ett meningsfullt extrajobb och nyanlända får ett umgänge, hjälp med skolarbete och möjlighet att prata svenska.

Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: