Grön ekonomi och jobb

Det gröna perspektivet på ekonomi är långsiktigt. Vi vill varken lämna ekonomiska eller ekologiska skulder till kommande generationer och därför är det viktigt att vi tar ansvar här i dag för att både hushålla med våra resurser och investera för framtiden. Om vi prioriterar våra resurser rätt och investerar i grön omställning, såsom bättre kollektivtrafik och energieffektivare byggnader, minskar vi kostnaderna för kommande generationer.

”Att rädda klimatet och skapa jobb står inte emot varandra. Tvärtom.”

Gröna investeringar och prioriteringar

Det kan vara svårt att värdera saker som ren luft, biologisk mångfald och ett tryggt samhälle i strikt ekonomiska termer. Men för att kunna fatta rätt ekonomiska beslut är det viktigt att vi även tar både positiva och negativa externa effekter i beaktande. Det betyder till exempel att en ny motorvägsavfart, med ökade utsläpp och buller kan bli en betydligt dyrare affär än vad som räknats på i ett kortsiktigt perspektiv. Det är viktigt att prioritera investeringar som ger positiva effekter snarare än negativa. Till exempel kan investeringar i folkhälsa och satsningar på att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar ge minskade kostnader på lång sikt samtidigt som det skapar ett större välmående hos befolkningen.

Grönt förhållande till skatt

För oss gröna i Lund finns det inget egenvärde med en hög eller låg skatt. Vi verkar för att våra gemensamma skattemedel ska hanteras på ett effektivt och hållbart sätt. Värdet av kvalitet i välfärdssystemet och möjligheten att göra nödvändiga investeringar för framtiden ser vi som viktigare än sänkt skatt. Vi har ett gemensamt ansvar för att finansiera skola, omsorg, kultur, kollektivtrafik och alla andra tjänster som vi vill att den offentliga sektorn ska tillhandahålla. Om vi vill fortsätta att ha bra skola, omsorg och kulturliv samtidigt som vi ska möta klimatutmaningarna och den hållbara omställningen av samhället kan en skattehöjning vara nödvändig.

Stöd nya idéer och företagande

Nya idéer, entreprenörskap och företagande skapar jobb och utveckling. Med universitetet och all forskning som bedrivs i Lund finns särskilt goda förutsättningar här för nya idéer och företag. Lunds kommun måste bli mer aktivt när det gäller att skapa förutsättningar för och stötta nya företag. Det är särskilt viktigt att ha en förståelse för små- och medelstora företags förutsättningar och verklighet. I Lund finns det flera inkubatorer för alltifrån Life Science till tjänsteföretag och kulturella näringar. Fortsatt och utvecklat stöd till inkubatorerna är ett bra sätt att ge fler företag möjlighet att utveckla sina idéer.

Samarbete för hållbart företagande och utveckling

Genom att kommunen samarbetar med universitetet och det lokala näringslivet kan synergieffekter skapas. I Lund kan gröna idéer både utvecklas och testas. Kommunen ska ha en aktiv roll i samarbetet kring stora forskningsprojekt som ESS och MAX-lab IV. Lunds kommun ska ha som mål att vara ledande vad gäller hållbart samhällsbyggande. Nya, hållbara idéer och grönt företagande är en viktig byggsten i ett hållbart samhälle. Därför ser vi gärna att Lund utvecklas till ett bioteknikindustriellt centrum där biogasindustrin stärks och utvecklingen av bioraffinaderier och skapandet av framtidens hållbara material blir verklighet.

Kommunalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken

Kommunen kan och bör ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Det är dumt att överlåta hela arbetsmarknadspolitiken till den nationella nivån när det är kommunen som är närmast såväl arbetstagare som företag. Kommunen kan ta ansvar för att fler kommer i arbete både genom sitt agerande som en av de största lokala arbetsgivarna och genom att samarbeta med det lokala näringslivet. Sommarjobb, praktik och traineeplatser inom offentliga verksamheter kan locka fler att söka ett kommunalt jobb.

Det är viktigt att kommunen har en human arbetsgivarpolitik och strävar efter att bli en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor och lika lön för lika arbete. Vi vill öka möjligheterna för de anställda att själva välja tjänstgöringsgrad. Det ska alltid vara möjligt att få jobba heltid, men vi vill även öka möjligheterna att gå ner i arbetstid för den som vill. Miljöpartiet verkar för att andelen fasta anställningar, tillsvidareanställningar, ökar i Lunds kommun. Vi vill också värna om personalens insyn, medinflytande och medbestämmande.

Ekologiska och etiska krav i kommunens affärsrelationer

Kommunens konsumtion av varor och tjänster bör utföras på ett sätt som stödjer goda sociala villkor och ett strategiskt miljöarbete. Genom att utveckla de ekologiska och etiska kraven som ställs vid upphandling stöttar vi hållbara näringsidkare. Att Lunds kommun är en Fairtrade City är ett bra steg på vägen, men vi måste hela tiden sträva efter att bli bättre. Det är också viktigt att utveckla krav för de affärsrelationer där kommunen står som säljare. Exempelvis bör kraven på energieffektivitet i byggandet när kommunen säljer mark skärpas.

 

(Texten är tagen ur vårt lokala partiprogram)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: