Grönska och öppet vatten

Grönska, parker med träd och synligt vatten skapar en attraktiv stadsmiljö. I en tid när alltfler känner sig stressade är det viktigt att se till att alla människor har tillgång till en närpark.

Foto av Emma Berginger

Så kallade mikroparker ger ett mer livfullt stadsrum. Träden binder koldioxid och fångar upp skadliga partiklar i luften. Gamla träd utgör värdefulla biotoper för fåglar samt bin och andra insekter. Stora träd ger svalka när det är för varmt. Men parker är inte bara bra för rekreation, biologisk mångfald och hälsa. Gröna ytor och växter hjälper även till att fördröja och suga upp vatten vid större regn. För att klimatsäkra Lund och minska risken för översvämningar av gator och källarvåningar behöver vi mer parkmark och mindre hårdgjorda ytor. Vi vill så långt som möjligt freda parker mot förtätning. Till exempel ska inte Borgareparken och Folkparken bebyggas.

Vertikal grönska och stadsodling

Under många år har Lunds parker lidit av ett eftersatt underhåll. Att vissa parker mer eller mindre har förvildats har använts som argument för att bygga igen dem. Vi vill istället satsa på upprustning och underhåll av stadens gröna oaser. En klippt gräsmatta är däremot inte alltid det bästa alternativet vare sig för lekande barn eller den biologiska mångfalden. Grönstruktur kan se ut på många sätt, därför ser vi gärna att kommunen främjar projekt med stadsodling och byggnader med gröna tak och väggar.

Klimatsäkert dagvattensystem

Ett mer öppet dagvattensystem har större kapacitet än ett slutet och motverkar därför översvämningar. Samtidigt kan dagvattnet bidra till en så kallad blå struktur, med bäckar och dammar, som annars så gott som saknas i Lund. Bäckar som blivit uppdikade och nedgrävda inom staden vill vi återställa där det är lämpligt. 

(Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: