Hållbar samhällsplanering

Hållbar stadsplanering skapar balans mellan gammalt och nytt. För att behålla stadens och tätorternas historiska kontinuitet, och därmed dess identitet, är det viktigt att bevara äldre byggnader, gator, torg och planteringar. Det är också viktigt att anpassa det nya till det befintliga för att inte förlora stadens karaktär. Så skapas en grön, tät, trygg och levande stad.

Vi vill skapa ett hållbart Lund

I den hållbara staden är det gång- eller cykelavstånd till lokal handel och service. Det är lätt att förflytta sig på ett miljövänligt sätt. Vi vill satsa på bilfritt boende i nya bostadsområden. Med minskad bilträngsel på kommunens gator och vägar ökar också tillgängligheten och tryggheten för gångtrafikanter och cyklister samt personer med funktionsnedsättningar.

En stad som passar både åttaåringar och 80-åringar är en tillgänglig stad där vi kan vistas i stadens rum utan rädsla, med en känsla av frihet, mångfald och trivsel. För att skapa den gröna, människovänliga och levande staden behövs såväl växtlighet och vatten som inslag av handel, kultur och vimmel.

En hållbar samhällsplanering förutsätter balans mellan stad, tätorter och landsbygd. Vi vill satsa på en kraftig utbyggnad av bostäder i tätorterna i de östra kommundelarna. Den lokala handeln måste främjas och ges möjlighet att utvecklas. Därför är det viktigt att det i byarna skapas centra som inte enbart är platser för kommersiella utbyten, utan också är mötespunkter för människor.

Mötesplatser motverkar segregation

Det finns en stor samsyn kring vad som kännetecknar populära städer. Uteserveringar, torghandel och småbutiker gör stadskärnor attraktiva att besöka. I trivsamma städer finns gott om parker, museer och andra ickekommersiella inrättningar. Spännande lekplatser lockar fler än barnfamiljer. Vackra offentliga utrymmen skapar mötesplatser och motverkar segregation. Städer där många människor rör sig utomhus både dag- och kvällstid är levande städer.

Miljöpartiet vill att torg ska vara mötesplatser för människor i stället för bilar. Vi har tagit initiativ till att successivt göra Mårtenstorget bilfritt och lagt förslag på att anlägga en spännande lekplats för barn i alla åldrar. Mötesplatser kan också vara en särskild lokal eller verksamhet. Det är viktigt att värna och utveckla redan befintliga mötesplatser och lokaler för föreningslivet, särskilt i kommunens mindre tätorter.

Nollvision för bostadsbyggande på åkermark

Miljöpartiet värnar den goda jorden och verkar därför för en nollvision för bostadsbyggande på åkermark. Bördig jordbruksmark är en naturtillgång av riksintresse och ska behandlas aktsamt för att kunna ge livsmedel även till kommande generationer. Samtidigt är behovet av nya bostäder i Lund stort.

Vi tror på en tät och blandad stad. Därför bör staden växa varsamt inåt. Bostadsbehovet i Lund stad ska tillgodoses framför allt genom förtätning på trafikytor, exempelvis längs med trafikleder och på överdimensionerade trafikplatser. Bostadsbehovet kan tillgodoses snabbare ifall vi också delar bättre på den bostadsyta som redan finns. Kommunen bör därför bland annat utvidga sitt arbete med att uppmuntra och underlätta för privatpersoner att hyra ut delar av sin bostad.

Staden fungerar bättre om olika funktioner kan samsas i samma hus och/eller område. När järnvägen blir fyrspårig hela vägen mellan Malmö och Lund kan ett tätt, varierat och stadsmässigt område byggas i anslutning till den nya pendeltågstationen på Klostergården.

Energisnålt byggande

Energianvändningen vid byggande och i driften av byggnader är en av världens stora klimatbovar. Det är svårt att bygga om och ändra en byggnads energieffektivitet i efterhand. Därför är det viktigt att vi bygger rätt, smart och energisnålt från början. Vi är öppna för att pröva att bygga hus i trä, eftersom betong har en kraftig miljö- och klimatpåverkan.

Kommunen kan och ska ställa höga krav på såväl LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag, som på Lundafastigheter. Kommunen måste mer aktivt än idag arbeta för högre krav på energi, fuktsäkerhet, innemiljö och trafikbuller. Miljökraven måste också omfatta hela byggprocessen.

När det gäller byggherrar som bygger på privat mark kan kommunen bara delvis styra detta genom detaljplan och bygglov. Vid försäljning av kommunal mark kan kommunen genom markanvisningstävlingar ställa miljökrav som går längre än det statliga regelverket.

Produktionen av bostäder har tagit fart – men kan öka ännu mer

Under senare år har byggandet av bostäder i Lunds kommun nått rekordhöga nivåer. För att minska bostadsbristen i Lund är det viktigt att bostadsbyggandet fortsätter att öka, inte minst måste antalet hyresrätter öka. Det är inte hållbart att behöva vänta fyra till sex år på en bostad, vare sig man är ungdom eller nyutexaminerad student. Vi behöver också fler studentlägenheter så att studenter inte tvingas tacka nej till sina utbildningsplatser på grund av att de inte har någonstans att bo. Bostadsproduktionen har styrts mot fler hyresrätter och studentbostäder. Men det måste byggas ännu mer.

Därför har Lunds kommun på initiativ av Miljöpartiet och Socialdemokraterna antagit en målsättning om att bostadsproduktionen ska uppgå till minst 1 200 bostäder per år och att det fram till år 2027 ska byggas minst 3 000 nya studentbostäder i kommunen. Det är angeläget att hålla nere hyreskostnaderna genom billigare byggande. Ett sätt att göra detta är att minska den så kallade parkeringsnormen för bilar som tvingar fastighetsägare att bygga ett visst minimiantal parkeringsplatser för bilar. I en tät bebyggelse verkar p-platser kraftigt fördyrande på boendekostnaderna. Ofta får även de hyresgäster som inte har bil vara med och betala för p-platserna.

Kretslopp och förnybar energi

I Lunds kommun finns det outnyttjade möjligheter att producera förnybar energi. Mer matavfall bör samlas in och rötas till biogas som kan ersätta bensin och diesel. För att öka tillgången på biogas och samtidigt sluta kretsloppen bör även park- och trädgårdsavfall samlas in och användas för att utvinna biogas och annan förnybar energi. Däremot ska inte rötslam i dagsläget spridas på den goda åkermarken med hänsyn till försiktighetsprincipen eftersom det än så länge innehåller för höga nivåer tungmetaller, läkemedelsrester med mera.

Vindkraftpotentialen kan utnyttjas bättre genom att fler områden för byggande av vindkraftverk nu pekas ut i den nya översiktsplanen. Kommunen bör vara ett föredöme genom att sätta upp solceller på alla kommunala fastigheter som är lämpliga för detta. Vi ska ta eget ansvar för vår energianvändning i Lunds kommun utifrån målet 100 procent förnybart.

Egenproduktion och energisparande

Det kommunalt ägda bolaget Kraftringen har genom sitt ”solcellspaket” gjort det lättare för alla som vill bidra till att fasa ut kärnkraft och annan ohållbar elproduktion. Bolaget köper den överskottsproduktion som den enskilda fastigheten producerar. Genom att kravet på bygglov för solceller har slopats har byggprocessen för den enskilde ytterligare förenklats.

Den bästa energin är dock den sparade. Hushållande och energisparande måste vara högt prioriterade. Exempelvis ska Lund utnyttja fjärrvärmen maximalt. Vi anser att Lunds kommun, via Kraftringen, ska verka för att ersätta direktverkande el i områden där fjärrvärme kan vara ett alternativ. Där fjärrvärme inte är möjligt kan direktverkande eluppvärmning bytas ut mot biogaseldning genom anslutning till Kraftringens biogasnät. Vi vill också utveckla kommunens energirådgivning så att den kommer fler till godo.

Gör Lund grönare och stimulera biologisk mångfald

Grönska, parker, träd och synligt vatten skapar en attraktiv stadsmiljö. I en tid när allt fler känner sig stressade är det viktigt att alla människor har tillgång till en närpark. Så kallade mikroparker ger ett mer livfullt stadsrum. Träden binder koldioxid och fångar upp skadliga partiklar i luften. Gamla träd utgör värdefulla biotoper för fåglar samt bin och andra insekter. Stora träd ger svalka när det är för varmt.

Under de senaste åren har flera parker och torg upprustats, exempelvis Stadsparken, Bantorget och Tre högars park. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att upprusta och underhålla parkerna. En klippt gräsmatta är däremot inte alltid det bästa alternativet vare sig för lekande barn eller den biologiska mångfalden.

Grönstruktur kan se ut på många sätt. Därför ser vi gärna att kommunen främjar projekt med stadsodling och byggnader med gröna tak och väggar. Det är särskilt viktigt att bevara och stimulera biologisk mångfald, exempelvis genom sammanhängande gröna stråk. Så länge vi har bin kan träden ge frukt.

Vi vill också arbeta för att knyta ihop befintliga markvägar och stigar runt stadens ytterområden till sammanhängande, icke hårdgjorda vandringsleder för att ge alla invånare i staden tillgång till rekreation och frisk luft utan att behöva åka bil eller buss.

Klimatsäkra Lund

Parker är inte bara bra för rekreation, biologisk mångfald och hälsa. Gröna ytor och växter hjälper även till att fördröja och suga upp vatten vid större regn. För att klimatsäkra Lund och minska risken för översvämningar av gator och källarvåningar behöver vi mer parkmark, fler träd och mindre hårdgjorda ytor. Vi vill freda parker mot förtätning och så långt som möjligt undvika att hårdgöra grönytor.

Lund har äntligen fått en dagvatten- och översvämningsplan. Det är nu viktigt att genomföra åtgärder för att klimatsäkra Lund och omkringliggande tätorter. Ett mer öppet dagvattensystem har större kapacitet än ett slutet och motverkar därför översvämningar. Samtidigt kan dagvattnet bidra till en så kallad blå struktur, med bäckar och dammar, som annars så gott som saknas i Lund. Bäckar som blivit uppdikade och nedgrävda inom staden vill vi återställa där det är lämpligt.

Texten är tagen från vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: