Hållbar stadsplanering

Efter andra världskriget byggdes motorvägar som beredde vägen för den massbilism som präglar de flesta länder i världen. Hus revs i städerna för att ge plats åt bilvägar och parkeringsplatser. Innehavet av egen bil symboliserade frihet och framåtskridande för alla familjer som fick råd till det. Nu måste vi ha en hållbar stadsplanering som underlättar cykel, gång och kollektivtrafik och lyfter fram både växtlighet och vatten i stadsbilden.

Foto av Emma Berginger

”Lund ska vara Sveriges mest hållbara kommun med levande centrum både i Lund stad, stadsdelarna och byarna.”

Med hållbar stadsplanering skapas balans mellan gammalt och nytt. För att bibehålla stadens historiska kontinuitet och därmed dess identitet är en noga med att bevara äldre byggnader, gator, torg och planteringar och att anpassa det nya till det befintliga för att inte förlora stadens karaktär. Så skapas en grön, tät, trygg och levande stad. I den hållbara staden är det gång- eller cykelavstånd till lokal handel och service. Det är lätt att transportera sig på ett miljövänligt sätt. Med minskad bilträngsel på kommunens gator och vägar ökar också tillgängligheten och tryggheten för gångtrafikanter samt personer med funktionsnedsättningar. En stad som passar både 8-åringar och 80-åringar är en tillgänglig stad där man kan vistas i stadens rum utan rädsla, med en känsla av frihet, mångfald och trivsel. För att skapa den gröna, människovänliga och levande staden behövs såväl växlighet och vatten som inslag av handel, kultur och vimmel.

Mötesplatser motverkar segregation

Det finns en stor samsyn kring vad som kännetecknar populära städer. Uteserveringar, torghandel och småbutiker gör stadskärnor attraktiva att besöka. I trivsamma städer finns gott om parker, muséer och andra ickekommersiella inrättningar. Spännande lekplatser lockar fler än barnfamiljer. Vackra offentliga utrymmen skapar mötesplatser och motverkar segregation. Städer där många människor rör sig utomhus både dag- och kvällstid är levande städer. Miljöpartiet vill att torg ska vara mötesplats för människor i stället för bilar. Vi vill exempelvis göra Mårtenstorget bilfritt och anlägga en spännande lekplats för barn i alla åldrar.

Nollvision för bostadsbyggande på åkermark

Miljöpartiet tar Länsstyrelsens nollvision för bostadsbyggande på åkermark på allvar. Bördig jordbruksmark är en naturtillgång av riksintresse och ska behandlas varsamt för att kunna ge livsmedel även till kommande generationer. Samtidigt är behovet av nya bostäder i Lund stort. Vi tror på en tät och blandad stad, därför bör staden växa varsamt inåt och uppåt. Bostadsbehovet i Lund stad ska tillgodoses främst genom förtätning på trafikytor. Staden fungerar bättre om olika funktioner kan samsas i samma hus och/eller område. När järnvägen blir fyrspårig hela vägen mellan Malmö och Lund kan höghus med hyresrätter byggas i anslutning till den nya pendeltågstationen på Klostergården.

Energisnålt byggande

Energiåtgången i byggnader är en av världens stora klimatbovar. Det är svårt att bygga om och ändra en byggnads energieffektivitet i efterhand. Därför är det viktigt att vi bygger rätt och energisnålt från början. Kommunen ska ställa höga krav på såväl LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag, som privata byggföretag. Miljöbyggprogram SYD är ett bra verktyg för mer hållbart byggande, som används när kommunen säljer mark. Det måste tillämpas mer aktivt än idag. Programmet innehåller krav för områdena energi, fuktsäkerhet, innemiljö, urban biologisk mångfald, byggnadsakustik och trafikbuller. Kommunen måste också aktivt arbeta gentemot byggherrar som bygger på privat mark för att få dem att välja att bygga mer energieffektivt och ta mer miljöhänsyn genom hela byggprocessen. Även varsam renovering och fler våningar på befintliga hus kan vara relativt energisnåla medel för att tillföra nya attraktiva bostäder i Lund.

Fler hyresrätter

För att minska bostadsbristen i Lund är det viktigt att antalet hyresrätter i kommunen ökar. Det är inte hållbart att en ska behöva vänta 4-6 år på en bostad vare sig om man är ungdom eller nyutexaminerad student. Vi behöver också fler studentlägenheter så att studenter inte tvingas tacka nej till sina utbildningsplatser på grund av att de inte har någonstans att bo. Bostadsbyggandet måste styras in mot fler hyresrätter. Detta kan ske på två sätt: dels genom att anvisa mark till LKF som bygger bostäder och andra lokaler med enbart hyresrätt, dels genom att i avtal med privata byggherrar reglera upplåtelseformen. Avtalen måste vara skrivna så att byggherren inte kan vinna på att bryta dem genom att i stället bygga bostadsrätter. Vitet vid avtalsbrott måste vara betydligt högre än den möjliga vinsten av att frångå avtalet.

Kretslopp och förnybar energi

I Lunds kommun finns det outnyttjade möjligheter att producera förnybar energi. Mer matavfall bör samlas in och rötas till biogas som kan ersätta bensin och diesel. För att öka tillgången på biogas och samtidigt sluta kretsloppen bör även park- och trädgårdsavfall samlas in och användas för att utvinna biogas och annan förnybar energi. Däremot ska inte rötslam i dagsläget spridas på den goda åkermarken med hänsyn till försiktighetsprincipen om för höga nivåer tungmetaller, läkemedelsrester med mera.

Vindkraftpotentialen kan utnyttjas bättre genom att fler områden för byggande av vindkraftverk pekas ut. Vindkraftverk bör hellre byggas i områden som redan är påverkade av störande verksamheter, exempelvis vid vägar, än i känsliga naturområden.

Kommunen bör vara ett föredöme genom att sätta upp solceller på alla kommunala fastigheter som är lämpliga för detta. Vi ska ta ett eget ansvar för vår energianvändning i Lunds kommun utifrån målet 100 procent förnybart.

Egenproduktion och energisparande

Lunds kommun och det kommunalt ägda bolaget Kraftringen bör göra det lättare för alla som vill bidra till utfasning av kärnkraft och annan ohållbar elproduktion genom att exempelvis sätta upp egna solceller. Den bästa energin är dock den sparade. Hushållande och energisparande åtgärder måste vara högt prioriterade. Exempelvis ska Lund utnyttja fjärrvärmen maximalt. Vi tycker att Lunds kommun, via Kraftringen, ska verka för att ersätta direktverkande el i Södra Sandby och andra områden där fjärrvärmen kan vara ett alternativ. Vi vill också utveckla kommunens energirådgivning så att den kommer fler till godo. 

 

Texten är tagen ur vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: