Klimatsmart transportsystem

Det svenska transportsystemet drivs till 95 procent med fossila drivmedel. Ingen annan sektor har så stort oljeberoende. För att klimatanpassa transportsystemet behövs både en övergång till förnybara drivmedel och en minskning av energianvändningen genom effektivare transporter.

Foto av Emma Berginger

”Om Lunds kommun ska klara sitt klimatmål med halverade koldioxidutsläpp till 2020 behöver vi en strategi med konkreta åtgärder.”

En hållbar stadsutveckling förutsätter därför att biltrafiken minskar. Men det handlar inte bara om att begränsa biltrafiken. Vi vill minska behovet av bilism. Detta gör vi genom att erbjuda snabba och komfortabla möjligheter till förflyttning med täta kollektivtrafikförbindelser samt säker och bekväm cykling. Såväl investerings- som underhållsanslag ska stödja klimat- och hälsosmarta transporter för invånarna. Miljöpartiet har varit pådrivande för att Lund ska bli den första svenska staden på 100 år som inför spårvagnstrafik. Med tät spårvagnstrafik längs Lundalänken kan Lund sälla sig till den stora skara av gamla städer i Europa som använder spårvagnsetablering som ett av flera verktyg för att skapa en attraktiv och klimatsmart stadsförnyelse.

Busskörfält - en gräddfil för bussen

För att göra trafiken mellan Malmö och Lund snabbare och mer tillförlitlig krävs inte bara fyra järnvägsspår. Det behövs också ett så kallat flytande busskörfält med skyltade signaler som frigör körbanan framför bussen på E22. Med hjälp av signalsystemet får bilarna maka på sig och göra plats för bussen så att den alltid kan hålla tidtabellen. Detta är en mer effektiv, och dessutom mycket billigare, lösning för att öka transportkapaciteten samt för att undvika köbildning och trafikolyckor jämfört med de nya motorvägsavfarter som de borgerliga partierna förespråkar. Är bussen snabbare än bilen kommer vägtrafikens klimatpåverkan att minska. I syfte att minska klimatpåverkan och motverka olycksrisken bör kommunen verka för att Trafikverket sänker maxhastigheten på E22:an till 90 km/h för alla fordon.

Rättvis och jämställd användning av gatuutrymmet

Bilar ges det mesta av gatuutrymmet. En genomsnittlig privatbil är bara i rörelse 5 procent av dygnet och därför används mycket mark för parkering. Den yta som är anvisad till gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer och cyklister står inte i proportion till hur många de är. Majoriteten av kollektiv- och gångtrafikanterna är kvinnor. Män står för en större andel av flyg- och biltrafiken. Om valet av transportsätt blev mer rättvist och jämställt skulle stora ytor kunna frigöras. Då skulle det bli möjlighet till både mer grönska och nytt bostadsbyggande utan att dessa två önskemål skulle behöva komma i konflikt med varandra. Ökad rättvisa kan även åstadkommas genom att kostnaden för bostadsparkering täcks av bilägarna själva. Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, bör gå före genom att ta bort den parkeringssubvention som i dag finns inbakad i den hyra alla får betala, oavsett om de har bil eller inte.

Planera utifrån mål om minskat oljeberoende

Trafikplaneringen måste skifta fokus från att vara prognosstyrd till att vara målstyrd och därmed utgå från de trafikslag som minskar oljeberoende, trängsel samt förbättrar hälsa. Att åstadkomma säkra cykelstråk där det idag färdas bilar är kanske det mest effektiva en kommun kan göra för att minska fossilbränsleanvändningen. Inga utredningsresultat eller riksdagsbeslut behöver inväntas.

Cyklister ska ses som ett eget transportslag och inte buntas ihop med gående. I alldeles för många kommuner planeras främst för biltrafik och övriga färdmedel får dela på det som blir över. Cykeltrafik har en del gemensamt med biltrafik. Såväl cykel som bil gör det möjligt att förflytta sig utan att behöva hålla reda på tidtabeller, linjesträckningar och taxesystem.

Cykling - snabbt, hälsosamt och effektivt

Cykelvägnätet i Lund måste erbjuda sammanhängande och gena vägar både för den som vill cykla snabbt och den som vill cykla långsamt. Lunds kommun måste börja bygga sin del av den snabbcykelväg mellan Malmö och Lund som Miljöpartiet har tagit initiativ till. För att förbättra tillgängligheten för cyklisterna är det lämpligt att börja vid Allhelgonakyrkan och anlägga snabbcykelväg genom centrum, förbi Stortorget, till den cykelväg som i dag leder till Malmö. Lunds kommun behöver också prioritera underhållet av cykelvägnätet tydligare så att cyklisterna kan förlita sig på att det är framkomligt och farbart i ur och skur.

För att underlätta för dem som cykelpendlar genom den skånska blåsten vill vi anlägga läplanteringar längs cykelstråken. Blommande buskar kan erbjuda föda samt boplats åt humlor och andra pollinatörer. Cykelpendlingen kan då bli mer trevlig och mindre ansträngande. Störst potential att minska bilpendling genom bättre cykelvillkor finns troligen i stråket Dalby – Lund som kan bli en pilotsträcka.

 

Texten är tagen ur vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: