Kultur och fritid

För Miljöpartiet handlar kultur och fritid om att forma vårt framtida Lund. När vi umgås känner vi gemenskap. Vi skapar även andra sätt att uttrycka vår identitet än genom ohållbar konsumtion. Kommunens roll är att underlätta och stödja olika former av kultur och fritid på lika villkor. Vårt Lund välkomnar såväl etablerade aktörer som mindre traditionella kultur- och motionsformer.

”Jag brinner särskilt för ett mer rättvist kommunalt stöd till fler typer av föreningar och kulturutövare.”

Det är viktigt att själv få utöva kulturella aktiviteter: sjunga, spela, dansa, utöva teater och skapa bilder och keramik. De flesta barn går på fritidshem och fritidsklubbar. Vi vill höja kvaliteten på fritidsverksamheten genom att utveckla samarbetet mellan Kulturskolan och fritidsklubbarna på skolorna, och genom att förstärka Kulturskolans verksamhet utanför Lunds stad.

En levande och attraktiv kommun

Det finns stor mångfald i Lunds kultur- och fritidsutbud. Den som vill åka på utflykt kan ta naturbussen till Skryllegården och den som vill lära sig skejta kan bli medlem i Tösabidarna på Östra Torn. En annan dag går det bra att aktivera sig i ett lokalt aktivitetshus såsom Byahuset i Södra Sandby eller heja på volleyboll mellan studentnationerna. Kulturen är en styrka för Lund och kulturperspektivet måste få en större roll i den långsiktiga stadsplaneringen. Vi vill bygga in kulturen i nya hus, torg och parker genom att till exempel skapa utrymmen för gatumusik och graffiti. Miljöpartiet ska också verka för ett närmare samarbete med andra skånska kommuner på områden som rör barn, unga och kultur.

Kulturhus – naturliga mötesplatser

Miljöpartiet vill att naturliga mötesplatser spridda över hela kommunen, i byar och stadsdelar, blir samlingsplatser för lokal kultur. Genom att anställa fritidsledare och ha generösa öppettider kan ett bibliotek och medborgarkontor bli ett kulturhus. Fäladsgården, där bibliotekarier, lärare och fritidsledare samarbetar för att erbjuda ett rikt kulturutbud, är ett bra exempel på hur det kan se ut. Miljöpartiet tror att lokala kulturhus spelar en viktig roll för att bygga broar mellan unga och gamla; studenter och yrkesverksamma; traditionell kultur och spontankultur.

Enkelt och välkomnande

Som ny eller ovan förening kan det upplevas som svårt att söka stöd från kommunen. Därför måste kulturförvaltningen ha information som är lätt att nå och lätt att ta till sig. Miljöpartiet de gröna i Lund vill att all information om hur man söker stöd finns på lätt svenska och på engelska. Detta är inte minst viktigt för att nya svenskar och internationella studenter ska kunna ta mer plats i Lunds kultur- och fritidsliv.

Studentkultur är Lundakultur

Studenters engagemang i allehanda föreningar bidrar till att välkomna nya lundabor och är en viktig del av Lunds kulturliv. Det brister dock ofta i kommunikationen mellan kommunen och studenterna. Miljöpartiet vill att kommunen sträcker ut en hand för att finna nya vägar till samarbete och samarrangemang med studentföreningarna. Kommunen ska använda sig av studenters kommunikationskanaler och vara tydlig med möjligheten att söka stöd i kontanta medel eller i natura till kultur- och fritidsaktiviteter.

Folkhälsa genom motion och idrott

Motion ska vara enkelt och roligt. Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet, folkhälsa och välmående. När kommunen planerar nya områden ska det alltid finnas möjligheter till fysisk aktivitet, exempelvis genom motionsslingor, utomhusgym och gräsområden. Vi vill hellre se flera små aktivitetsområden, spridda över hela Lund, än ett fåtal stora. Ett första steg är att anlägga en aktivitetspark vid Mejeriet, avsedd för till exempel skejting och parkour (effektiv förflyttning över hinder). För att stimulera breddidrott ska plan- och hallhyror hållas låga. Vi vill se över föreningsbidraget och föra en mer aktiv dialog med olika idrottsföreningar. Även personer som inte är medlemmar i en traditionell förening ska kunna söka stöd för att genomföra motions- och idrottsaktiviteter i grupp. Kommunens stöd ska fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

En kulturskola för alla

Många artister har fått sin start på Lunds Kulturskola. Skolan tillhör hela kommunen och måste vara öppen för alla, oavsett bakgrund och oavsett om barnet vill ha en hobby eller specialisera sig. Kulturskolans avgifter har ökat gradvis för att idag ligga en bra bit över riksgenomsnittet. Detta stänger ute familjer med begränsad ekonomi. Miljöpartiet vill hitta en långsiktigt hållbar nivå med ett större kommunalt stöd och lägre avgifter.

 

Texten är tagen ur vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: