Skola för ett livslångt lärande

Skolans viktigaste uppgift är att ta vara på och utveckla alla barns lust att lära, en grundförutsättning för det livslånga lärandet. Lunds kommun har en god utbildningstradition men det är viktigt att Lunds kommun inte lever på gamla meriter utan hela tiden arbetar för att ge en förstklassig utbildning till elever i alla åldrar. I skolan möts barn/elever, föräldrar samt lärare och övrig personal och det är viktigt att alla har inflytande och möjlighet till påverkan.

Katedralskolan i Lund. Foto: Lars Wirtén.

”Jag vill ge pojkar och flickor samma möjlighet att klara skolan, så är det inte idag.”

Pedagogisk mångfald och forskningsbaserad skolutveckling

Olika barn har olika behov och förutsättningar för lärande. Det behövs därför en mångfald när det gäller metodik, didaktik och pedagogiska modeller. Friskolor kan till viss del komplettera det kommunala utbudet av skolor, men vi ser positivt på pedagogisk utveckling och profilering även inom den kommunala skolan. Miljöpartiet anser att friskolor kan vara ett positivt inslag om de har som syfte att utveckla och bredda det pedagogiska utbudet och återinvestera eventuell vinst i verksamheten. Det är viktigt att all skolutveckling sker i samklang med forskning och beprövad erfarenhet. Vi vill att lärarna ska vara mer involverade i skolutvecklingen. Miljöpartiet vill utveckla samarbetet med pedagogisk forskning.

Mindre barngrupper för en god arbetsmiljö

Arbetsmiljön i skolan är viktig för såväl elever som lärare och alla andra som jobbar i skolan. För att skapa en god lärandemiljö föreslår Miljöpartiet minskade barn- och elevgrupper och högre lärartäthet. Det ger mer tid och möjlighet för alla barn och elever att bli sedda och uppmärksammade. Vi vill arbeta för att uppnå målet 11:16 för gruppstorlekarna i förskolan, det vill säga maximalt 11 barn i åldern 1-3 och maximalt 16 barn i åldersgruppen 3-5. Vi vill också införa ett maxtal på 25 elever per klass för låg- och mellanstadiet och 30 elever per klass för högstadiet och gymnasieskolan.

Skolans verksamhet ska vila på en tillit till lärarnas pedagogiska professionalitet. Detaljstyrningen av skolan måste minska. Bättre pedagogisk ledning och bättre möjligheter till kompetensutveckling utifrån lokalt uttryckta behov gör Lund till en attraktiv arbetsgivare som förmår ta tillvara sin personals kompetenser och engagemang. Lärarnas arbetsmiljö måste bli mindre stressad. Färre elever per klass ger mindre administrativ börda för den enskilde läraren och mer tid för varje elev.

Utvidgad kulturgaranti

Kultur är viktigt för barns lärande och utveckling. Sedan 2011 finns en så kallad kulturgaranti i Lund som garanterar att barn och elever i grund- och förskolan får ta del av olika kulturarrangemang, till exempel konserter, dans-, teater- eller operaföreställningar. Miljöpartiet vill utvidga kulturgarantin så att mer än en årskurs per stadium får uppleva kulturevenemang. En utvidgad kulturgaranti ska göra de kulturella elementen till tydliga inslag i undervisningen så att inte barns möjligheter att uppleva kultur begränsas av föräldrarnas förutsättningar, intresse och plånbok.

Elevhälsa

En god hälsa är grunden för barns utveckling och lärande. Tillgången till förebyggande elevhälsovård måste förbättras och all personal bör ha ett elevhälsoperspektiv för att snabbt kunna fånga upp och åtgärda elevernas hälsoproblem. Elevernas kunskaper i egenvård och en hälsosam livsstil bör utvecklas. Särskild vikt bör läggas vid att uppmuntra till rörelse och motion, men också vid att hjälpa eleverna att minska problem med stress.

Friska lokaler och gröna skolgårdar

Skolans lokaler ska vara en frisk, trygg och tillgänglig plats och ge rätt förutsättningar för att bedriva pedagogisk undervisning. Genom en så kallad sunderhållsplan, en plan med förebyggande underhåll, förebygger vi problemfyllda skolmiljöer, exempelvis mögel i förskolor. Att hålla nere på underhållet för skollokaler är dumsnålt och bygger en skuld till framtida generationer att åtgärda. Likaså är våra skolgårdar en pedagogisk och rekreativ miljö som ska inbjuda till lek och rörelse. Därför måste tillräckligt stor areal för exempelvis träd, annan växtlighet och möjlighet till odling, avsättas för skolgård vid byggandet av nya skolor. Fullgott underhåll måste även här vara en självklarhet.

Utomhuspedagogik

Miljöpartiet ser naturen och det omgivande samhället som tillgångar och läromedel som berikar variationen i bildningsprocesserna. Naturskolan, besök på bibliotek och studiebesök är redan självklara inslag i undervisningen, men de kan liksom utomhuspedagogik i än högre grad integreras i den. Vi vill också ge fler barn möjlighet till fritidsverksamhet liknande den som bedrivs på S:t Hansgården. Vi vill ge lärarna större möjligheter att ta barnen ut i naturen med naturbussen.

Hälsosam och ekologisk mat

För att barn och elever ska få energi att vara och verka i skolan är skolmaten A och O. Maten ska vara näringsriktig och fri från miljögifter. Andelen ekologiskt producerad mat bör öka med sikte på att 100 procent av all mat som serveras i skolan ska vara ekologiskt producerad och dessutom gärna närproducerad. Ur klimat- och hälsosynpunkt är det viktigt att minska den alltför höga köttkonsumtionen i dagens Sverige. Därför bör skolorna servera vegetarisk mat, även som huvudalternativ, minst en dag i veckan i enlighet med konceptet Köttfri måndag.

Livslångt lärande och arbetsliv

Med livslångt lärande menar vi att vi som människor hela livet ska ha möjlighet att lära oss nya saker och utvecklas. Det är därför viktigt att dörrarna till utbildning hålls öppna. Vi vill värna om möjligheten att läsa in eller komplettera gymnasieutbildning på Komvux.

PRAO är en bra möjlighet att få en bild av vad arbetslivet kan innebära som kompletterar de bilder som annan undervisning och studiebesök kan ge. Vi vill att Lunds kommun värnar denna möjlighet och tar ett större ansvar för att erbjuda alla elever PRAO. Inte minst ska kommunen erbjuda praktikplatser inom sin egen organisation, vilket ökar elevernas kunskaper om vilka ansvarsområden en kommun har och hur kommunen är som arbetsplats.

 

Texten är tagen ur vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: