Socialt stöd, vård och omsorg

Miljöpartiet vill ha ett samhälle där vi bryr oss om och är solidariska med varandra. Vi är övertygade om att alla bidrar till samhället när de ges möjlighet. Vår omtanke ska visa sig i kommunala insatser för den som är i behov av vård eller sociala insatser. Det måste finnas tid i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. Alla lundabor har rätt till god livskvalitet även när den psykiska eller fysiska hälsan inte är på topp.

Valfrihet och trygghet

Miljöpartiet tycker det är viktigt att människor har makten över sina liv. Samtidigt behövs trygghet för den som inte kan eller inte vill välja själv. Lund ska ta stor hänsyn till omsorgstagares önskemål. Alla insatser ska utgå från individens behov. Självklart ska det vara upp till den äldre var och med vem hen ska bo. Vi ser allvarligt på problemen inom välfärdssektorn där vinstintresset leder till besparingar som drabbar brukare och patienter. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar och bolagsordningar. Oavsett vem som utför social- eller vård- och omsorgsverksamhet är vi måna om personalens trygghet, arbetsmiljö och kompetens. Omsorg ska hålla god kvalitet och eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Kommunen ska ställa höga krav på insyn och kvalitet i alla avtal med ickekommunala aktörer.

Tillgänglighet

Alla har rätt till en grundläggande trygghet och kommunen ska alltid finnas för den som behöver stöd. Lund är en så pass stor kommun att vi måste utöka timmarna hos vår sociala telefonjour så att invånare kan ringa dygnet runt. Vidare måste förvaltningarnas hemsidor och annan information efter behov översättas till fler språk än svenska. Alla kommunens beslut ska vara lätta att förstå. Målet ska vara att lokaler och aktiviteter är tillgängliga för alla, med särskilt beaktande av funktionsnedsattas behov. Vi är alla olika och samhället ska inte bara vara anpassat för dem som utgör normen.

Äldreomsorg

Det är inte rimligt att de äldre som bidragit till samhällets utveckling och till den välfärd vi har idag ska behöva kämpa lång tid för att få en plats på ett särskilt boende. Platser på trygghetsboenden och särskilda boenden ska matcha efterfrågan och behovet. För att det ska vara en god arbetssituation för personal och för att de äldre ska få en så god omsorg som möjligt behöver personalstyrkan öka. Högre personaltäthet på de särskilda boendena och inom hemtjänsten ger ökad trygghet och kvalitet för brukarna samtidigt som det ger bättre arbetsvillkor för de anställda. Vad gäller kontinuitet saknar kommunen tillräckliga mål. Omsättningen på personal på särskilt boende är hög och de som har hjälp i hemmet måste alltför ofta släppa in ny personal. Miljöpartiet vill särskilt lyfta personalkontinuitet som mål. Vi vill även ge äldre större möjlighet till förebyggande hembesök för fortsatt trygghet i sitt eget hem.

Om önskemål finns vill vi också inrätta ett särskilt boende för hbtq-personer. Här ska det finnas utrymme för att vara sig själv med personal som ska ha särskilda kunskaper i hbtq-frågor och ett öppet könsneutralt bemötande.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar, detta ser Miljöpartiet som en tydlig varningssignal. Åtgärder behöver sättas in tidigt, till exempel i skolan där antimobbningsarbetet behöver utvecklas och kuratorer alltid ska finnas tillgängliga. Hjälpen måste även vara öppen och tillgänglig, som ett positivt exempel kan verksamheten Unga Vuxna lyftas fram. Vi ser med stor glädje hur verksamheten växer och vill att kommunen ska vara en självklar part i dess utveckling. För att bekämpa den växande psykiska ohälsan i samhället vill vi även utveckla kommunens samverkan med Region Skåne.

Satsa på förebyggande arbete

Förebyggande arbete skonar individer och sparar resurser på lång sikt. Det är en hörnsten i ett socialt hållbart samhälle. Det ska vara enkelt för alla att vara kroppsligt, socialt och mentalt aktiva. Detta kan exempelvis innebära att leva i en aktiv omsorg med möjlighet att delta i sociala aktiviteter och att besöka träffpunkter, motionsplatser eller lokala kulturhus, där möten mellan grupper och över generationer kan ge ökad livskvalitet för alla inblandade.

Minska missbruket

Det finns ett betydande drog- och alkoholmissbruk i Lund. Därför måste Lunds kommun föra ett aktivt och omfattande arbete mot droganvändning och alkoholmissbruk. Under mandatperioden 2010-2014 valde den borgerliga majoriteten istället att stänga Lunds alkoholmottagning, dit vem som helst kunde söka sig anonymt. Miljöpartiet vill öppna upp alkoholmottagningen och utveckla socialförvaltningens arbete mot alkohol och droger i samarbete med Region Skåne. Vi vill särskilt hitta former för att stödja alkohol- och drogfria aktiviteter i Lunds natt- och studentliv.

Nollvision för hemlöshet

Lunds brist på bostäder skapar stora problem för dem som är mest utsatta i samhället. Lunds hemlöshet beror huvudsakligen på bostadsbrist. Detta ska mötas med ett ökat byggande av hyresrätter, ett högre krav på tilldelning av lägenheter till sociala ändamål och en förtur till de mest utsatta. Metoden Bostad Först, anpassad till svenska förhållanden av forskare vid Socialhögskolan i Lund, innebär att de som står allra längst från bostadsmarknaden får egna kontrakt och individanpassad vård i hemmet. Bostad Först har fungerat bra i Stockholm och Helsingborg och bör även genomföras i Lund.

Samarbete med regionen, myndigheter och föreningar

Den ideella sektorn bidrar till socialt hållbara samhällen och höjer livskvaliteten för både unga och gamla. Samtidigt bär kommunen alltid det yttersta ansvaret för att vårt sociala skyddsnät fungerar och för att verksamheten är bra. Miljöpartiet vill öka de sökbara anslag som finns för idéburna föreningar och teckna långsiktiga avtal för att skapa trygghet i fleråriga samarbeten. Kommunen ska även aktivt söka samarbete med Region Skåne för att gemensamt finansiera förebyggande satsningar. Projektet Barnahus, där barn kan träffa polis, sjukvård och socialtjänst i samma lokal, har varit mycket framgångsrikt. Vi vill skapa en liknande samlokalisering av verksamheter för våldsutsatta kvinnor.

Öppna fler dörrar

Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet. Lunds kommun har som mål om att ta emot 125 flyktingar per år. Målet är lågt i förhållande till vår folkmängd och till andra städer i Skåne. Ändå lyckas vi inte nå upp till målet. Genom ett bättre fokus på hyresrätter och en ökad tilldelning av lägenheter för sociala ändamål vill vi att Lund ska ta emot 150 personer per år. Lund har även möjlighet att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn.
 

(Texten är tagen ur vårt lokala partiprogram)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: