Välfärdens utformning, lika rätt, demokrati, inflytande och jämställdhet

Välfärdens utformning

Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Vi tar allvarligt på problemen i skolor och vårdinrättningar där vinstintresset leder till besparingar som drabbat elever, brukare och patienter. Vi vill därför få bort de kommersiellt inriktade aktörerna och istället främja idéburna verksamheter inom välfärdssektorn. Det som är viktigt är kvaliteten på välfärden, att skattemedel används till den verksamhet de är avsedda för samt att de som arbetar inom välfärden har en god arbetsmiljö.

Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt evenemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.

Inflytande och transparens

En levande demokrati bygger på engagemang och inflytande. Vi arbetar för att utveckla möjligheterna till inflytande på olika sätt. Kommunens organisation ska vara öppen och transparent. Alla nämndssammanträden ska som regel vara öppna för allmänheten. Vi menar att med dagens teknik och olika e-lösningar kan medborgarnas och brukarnas inflytande utökas betydligt. Kommunens hemsida borde vara ett forum för Lundaborna att ta aktiv del i kommunens utveckling bland annat genom att ge förslag och diskutera olika frågor.

Delaktighet och dialog

Som komplement till e-demokratin blir det personliga mötet allt viktigare. Det avstånd som finns mellan politiker och medborgare måste minska. Vi vill genomföra fler medborgardialoger och skapa forum för tidigt medborgarinflytande i den fysiska planeringen. Inför medborgardialogerna bör medborgarnas egna frågor tas tillvara och mötena ska kunna fatta beslut om att uttala en viss åsikt. Opinionsundersökningar kan också enkelt genomföras och användas som del av underlaget till beslut i olika frågor.

Vi vill också införa medborgarkontor med utökad service som samlokaliseras med exempelvis biblioteksverksamhet i alla stads- och kommundelar. Medborgarkontoren ska inte bara ge utökad service. De ska också bli levande mötesplatser för informations- och meningsutbyte mellan invånarna i kommundelen samt fylla en viktig funktion i utvecklingen av lokalt medborgarinflytande.

Byarna

Miljöpartiet vill att hela Sverige ska leva, landsbygd som stadskärna. Vi vill att kommunen ska ha ökad kontakt med intresseorganisationen, byaråd och byalag som är verksamma i våra kommundelar. Detta menar vi stärker medborgarinflytandet och demokratin. Kultur ska finnas nära och för alla människor och vi vill lyfta fram kulturhus såsom Byahuset i Södra Sandby och Allaktivitetshuset i Dalby som goda exempel på detta.

Kommunen bör ta sitt ansvar och stötta verksamheter som dessa. Kommunens tätorter hyser även många företag som bidrar till vår välfärd och med arbetstillfällen. Vi vill därför främja den lokala handeln och ser positivt på torghandel. För detta krävs exempelvis att byggandet av det torg som utlovats befolkningen i Södra Sandby faktiskt kommer till stånd. Vi vill även värna om park- och naturområdena i byarna. Vår målsättning att inte bebygga parkområden eller jordbruksmark gäller utan undantag även i byarna.

Mångfald är en resurs

Lunds kommun har en tradition av acceptans och öppenhet som vi vill bejaka. Miljöpartiet ser mångfald som en tillgång. Vi tolkar integration som förmågan att ur olikheter skapa något nytt och gemensamt. Det är alltså en ömsesidig förändringsprocess som gör samhället rikare. För att detta ska bli möjligt måste samhället öppna dörrarna för de personer som kommer till Sverige. Vi måste underlätta möjligheterna till bostad, jobb och delaktighet i samhället. Främlingsfientlighet och rasism är oförenligt med ett samhälle där alla får leva och verka på lika villkor. Lunds kommun måste tydligt markera mot alla former av främlingsfientlighet och diskriminering.

Antidiskriminering för lika bemötande

Kommunen måste bli bättre på bemötande och antidiskriminering oavsett om det gäller kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Därför bör frågan om antidiskriminering ständigt aktualiseras. Att arbeta inkluderande är en läroprocess som aldrig blir färdig. Utbildning och kompetensutveckling inom detta område ska därför ha en självklar plats i kommunens personalpolitiska handlingsplan.

Jämställdhet och normkritik

Miljöpartiet vill att Lunds kommun ska arbeta med jämställdhetsintegrering, vilket innebär att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Vi verkar för att män och kvinnor ska ha samma villkor i arbetslivet. Särskilt viktigt är genusperspektivet i skolan och förskolan. Genuspedagogik, en pedagogik som syftar till att barnen ska ges samma förutsättningar oavsett kön, ska vara ett naturligt inslag i kommunens alla förskolor och skolor. Skolorna måste aktivt arbeta för att val av utbildning och yrke inte förhindras av traditionella könsstereotyper. Kommunens förvaltningar ska sträva efter en jämn könsfördelning hos personalen som helhet och inom olika yrkeskategorier.

Kommunens verksamhet påverkar alla människors vardag och därför bör kommunens personal ha en hög kompetens även i hbtq-frågor (hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner). Vi föreslår därför att Lunds kommun hbt-certifierar eller hbtq-diplomerar alla kommunala verksamheter för att alla invånare oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska känna sig trygga och bli rätt bemötta överallt. Alla förslag och beslut som tas i kommunen ska granskas ur ett normkritiskt perspektiv. Ett normkritiskt perspektiv innebär att synliggöra och pröva normer som påverkar individers möjlighet till makt på olika nivåer. Det är normen som gör att vissa personer uppfattas som annorlunda, därför är det viktigt att förhålla sig medveten och kritisk till normer kring hur en ska vara.

Ta barns intressen på allvar

År 2012 antog Lunds kommun en strategi för att stärka barnens rättigheter. Strategin bygger dels på FN:s barnkonvention, dels på den av riksdagen antagna nationella strategin. Fortfarande finns ett stort glapp mellan målsättning och kommunal verksamhet. Miljöpartiet vill kraftfullt verka för att strategin ska genomsyra alla verksamheter och alla beslut. Barns inflytande ska säkerställas och barns perspektiv ska alltid beaktas seriöst i alla beslut. Olika grupper av barn måste få komma till tals och få möjlighet att uttrycka sina åsikter samt få dem beaktade i de frågor som barn anser att de berörs av.

Miljöpartiet vill att kommunen uppdrar åt en kommunal barnombudsman att bevaka barns behov, intressen och rättigheter. Barnombudsmannen ska också presentera ett årligt barnbokslut för Lunds kommun samt säkerställa att kommunens alla beslutsfattare har tillräckliga kunskaper för att verka utifrån barnstrategin. Vi vill också att varje nämnd ska ha en handlingsplan för hur barnstrategins åtgärder ska genomföras inom nämndens verksamhetsområde och att kommunen upprättar ett årligt barnbokslut.

 

(Texten är tagen ur vårt lokala partiprogram)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: