Grön ekonomi

Lyssna

För att en ekonomi ska vara grön ska den vara hållbar, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Den måste ta hänsyn till jordens begränsade resurser, utjämna skillnader och inte vältra över kostnader på framtida generationer.

Miljöpartiet vill

  • Främja delningsekonomi t. ex genom att underlätta för bilpooler och hyrcykelsystem
  • Främja cirkulär ekonomi, t ex biogasproduktion och återbruk
  • Ta hänsyn till ekosystemtjänster i investeringsbeslut
  • Våra ekologiska värden såväl som miljöskulder ska redovisas i bokföringen

Hållbar kommunal ekonomi. I en hållbar kommunal ekonomi hushåller vi med resurserna. Vi ska inte låta underskott växa för det är en kostnad som vi lämnar över till våra barn och barnbarn. En hållbar ekonomi är en som håller över tid. Vi ska därför vara försiktiga med att höja skatten, för en skattehöjning idag är en skattehöjning mindre som framtida beslutsfattare kan använda sig av. Vi vill istället se över om det finns andra miljöstyrande avgifter som kan stärka kommunens ekonomi.

Vi vill utveckla och modernisera våra verktyg för intern kontroll för att förbättra den ekonomiska styrningen.  Den kommunala ekonomin grundar sig på ettåriga budgetar. Det är en utmaning och kan leda till kortsiktighet både vad gäller satsningar och besparingar. Stadens nämnder bör få goda förutsättningar att klara av sitt uppdrag och incitament att arbeta mer långsiktigt genom att ta med sig delar av överskotten och hela underskotten till nästkommande år. Vi ska vara kostnadsmedvetna och se över hur nämndernas pengar kan användas så effektivt som möjligt.

Delningsekonomi. Miljöpartiet är positiva till delningsekonomin. Allt fler människor ser delandet som mer attraktivt alternativ till ägande. Detta möjliggör för mer effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. Miljöpartiet vill stötta lokala initiativ och att staden skapar strukturer för ökat delande, ett befintligt exempel är införandet av Malmös hyrcykelsystem, Malmö by bike.

Ekosystemtjänster. Inom den gröna ideologin är vi medvetna om att människan är en del av naturen och att den bistår oss med tjänster, som rent dricksvatten och odlingsbar jord. Tjänsterna från naturen är svåra att återskapa. Om ekosystemen störs kan vi ställas inför både ekologiska och ekonomiska problem. För att ta tillvara på ekosystemtjänsterna bör de synas i vår kommunala ekonomi. Ekosystemtjänster ska beaktas vid beslut om investeringar och våra ekologiska värden såväl som miljöskulder ska redovisas i bokföringen. Vi vill ha ett klimatpolitiskt ramverk, som liksom det ekonomiska ramverket sätter tydliga begränsningar för stadens utsläpp.

Social investeringar. Insatser för att motverka sociala problem sätts ofta in alldeles för sent, detta riskerar att innebära både onödigt lidande och höga kostnader. Svårigheten är att de ekonomiska vinsterna med att tidigt motverka sociala problem ofta märks i en annan nämnds budget eller till och med i en annan myndighets budget. Vi måste hitta finansieringsmodeller mellan nämnderna som uppmuntrar förebyggande arbete och tidiga sociala insatser. Vi anser även att sociala konsekvenser ska beaktas i alla investeringsbeslut. Att främja en bättre dialog mellan ideell, privat och offentlig verksamhet med fler långsiktiga överenskommelser och gemensamma verktyg är även det ett steg mot ett socialt hållbart Malmö.

Fördjupning i ämnet Ekonomi

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: