En stad för alla

Lyssna

Miljöpartiet de gröna vill att Malmö ska vara en stad för alla. En stad där tillgången till service, kultur, handel eller samhället i stort inte styrs av medborgarnas funktionsförmåga utan av intresse.

Colourbox

Miljöpartiet vill

  • Väntetiden på insatser inom LSS måste kortas.
  • Satsa på en modern LSS som lutar sig mot den senaste forskningen.
  • Ta bort hinder i den befintliga stadsmiljön och arbeta med tillgänglig stadsplanering.
  • Öka Malmös stads mål om andel anställda bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Åtkomlig stad. En stad för alla innebär att staden både fysiskt och administrativt måste göras tillgänglig för personer med fysiska, psykiska, och intellektuella funktionshinder. Det låter som en självklarhet, men vi är långt ifrån där. Vi har redan ett åtagande att ta bort enkelt avhjälpta hinder i stadsmiljön innan 2016. Som det ser ut nu kommer vi inte klara av det på länge och det är helt oacceptabelt! Detta arbete måste prioriteras upp. I stadsplaneringen måste funktionshinderperspektivet hela tiden finnas med. Ofta är det framförallt de intellektuella funktionshindren som missas, men det finns både metoder och kunskap att åtgärda detta.

Ta tillvara alla människors förmågor. Samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt är det förödande att funktionshindrades förmågor inte tas till vara fullt ut. Det finns anledning att misstänka att det finns inlåsningseffekter både inom LSS och i socialförsäkringssystemet. Vi måste utgå från att alla kan och vill vara kreativa och delaktiga i samhället. Som arbetsgivare bör Malmö gå före och aktivt anställa personer med funktionsnedsättning. Längst från arbetsmarknaden står ofta personer med psykiska och intellektuella funktionshinder. Staden bör aktivt anställa personer ur dessa grupper. Riktiga jobb med riktiga löner.

En tillgänglig stad är en bättre stad för alla. En viktig, grön, tanke är att en tillgänglig stad är en förutsättning för funktionsnedsatta men bättre för alla. Vi vill ha lekplatser som alla föräldrar kan ta sina barn till. Parker, bibliotek, kulturliv, arbetsmarknad, ja allt som gör Malmö till en fantastisk stad att leva i blir bättre om alla har tillgång till. En ramp för rullstol ger också ökade möjligheter för små människor i barnvagn. Ett stadsområde som planerats för att vara lätt att hitta i ger inte bara personer med intellektuella funktionshinder ökad tillgång till gaturummet utan är också en möjlighet för besökare från andra städer och länder. En anpassad arbetsplats ger inte bara en funktionshindrad möjlighet att försörja sig själv, det ger också arbetsgivaren möjlighet att anställa rätt person på rätt plats.

Rättigheter och möjligheter för personer med funktionsvariation. Vi vill integrera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation i Malmö stads verksamheter. Det betyder bland annat större valfrihet vad gäller hjälpmedel och boenden och satsningar på sexuell hälsa. Funktionsvarierades erfarenheter och åsikter måste bättre tas tillvara i beslutsprocesser och känslan av delaktighet, inte minst för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, måste öka. Väntetiden på insatser inom LSS måste kortas. Vi ser gärna fler aktörer än enbart kommunala, till exempel brukarkollektiv, inom LSS. För att få ned den höga arbetslösheten bland personer med intellektuell funktionsnedsättning vill vi att Malmö Stad öka sitt mål om andel anställda från denna grupp.

  

Fördjupning i ämnet Funktionshinder och tillgänglighet

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Ordlista
LSS: Lagen om stöd och service för personer med intellektuella, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar