Grön och tät stad

Lyssna

Den täta gröna staden är vårt lokala svar på det globala klimathotet och de alltför stora skillnaderna i levnadsförhållanden som finns här i Malmö. Den täta gröna staden är en stad där det är nära till allt och lätt att ha en hållbar vardag.

Miljöpartiet vill

  • släppa in fler och mindre aktörer på byggmarknaden.
  • bygga billigare bostäder genom att den som lever bilfritt ska slippa betala för andras parkering.
  • att MKB ska leda byggmarknaden mot hållbara investeringar.

”I en tät, grön och blandad stad är det lätt att ha en hållbar vardag.”

Hållbar stad. Fler och fler vill bo i ett globalt och kreativt Malmö – barnfamiljer, seniorer, smålänningar, syrier och många andra. Med smart grön planering kan en ökande stadsbefolkning leda till ett samhälle som är skonsamt för miljön och klimatet och som ger ett hälsosamt liv och minskad segregation. Där det byggs ska det byggas mycket och blandat. Arbetsplatser, skolor, mataffärer med mera ska finnas överallt i hela staden. Och det som inte finns på nära håll ska det vara lätt att ta sig till. Malmöborna vill ha mer plats för gång, cykel och kollektivtrafik. Det är smidigt, klimatvänligt, billigt och hälsosamt.

Grön stad. Malmöborna uppskattar en stad med en rik grönska. Det kan handla om fler boulevardträd eller att förskolegården kan användas som kvarterspark, eller som vattenmagasin vid skyfall. I den täta staden blir grönskans kvalitet viktigare. Förutom attraktivitet bidrar fler ekosystemtjänster till bättre hälsa och motståndskraft mot ett oförutsägbart klimat. I Malmö finns kunskap och erfarenhet och vi arbetar för att pilotprojekt blir till standard.

Bostäder för alla. Bostäder för livets alla skeden är grundläggande för ungas studiero, nyanländas integration, familjers försörjning, äldres trygghet och företags växtkraft. Investeringar i spårvagnar, skolor, torg och parker ger följdinvesteringar i bostadsbyggande. Nya hus och boendeformer i befintliga bostadsområden ökar variationen vilket gör det lättare att hitta rätt bostad. Vi vill bygga nya lägenheter på parkeringsplatser, vindar och ovanpå hus. Genom att det finns färdiga gator och rör, och genom att låta betalningsviljan styra kostnaden för parkeringsanläggningar, går det att bygga billigt. Bostadsområden i hela staden, även nybyggda, behöver bli mer socialt blandade snarare än att var grupp ska bo för sig. MKB:s bostadsproduktion ska ligga på en hög och långsiktigt stabil nivå. Investeringar i kommunala bostäder ska användas för att locka fler aktörer att tillsammans bygga staden. Mer och grönare planering gör det enklare att bygga, både billigt och bra.

Fördjupning i ämnet Bostäder

ÖVERSIKTSPLAN: Vi gröna har varit med och tagit fram Malmö stads översiktplan, ett tydligt exempel på grön politik i praktiken.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Malmö.

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Bostäder