Grön och tät stad

Den täta gröna staden är vårt lokala svar på det globala klimathotet och de alltför stora skillnaderna i levnadsförhållanden som finns här i Malmö. Den täta gröna staden är en stad där det är nära till allt och lätt att ha en hållbar vardag.

Miljöpartiet vill

  • Bygga billigare, klimatsmart och socialt hållbart
  • Att arbetsplatser, skolor och annan service ska finnas överallt i den blandade staden
  • Bryta p-normen så att färre parkeringsplatser krävs och billigare bostäder kan byggas
  • Skapa fler vägar till egen bostad

”I en tät, grön och blandad stad är det lätt att ha en hållbar vardag.”

Fler ska få plats i Malmö. Som gröna samhällsbyggare vill vi minska klimatbelastningen, ohälsan och segregationen. Där det byggs ska det byggas mycket och blandat samtidigt som staden ska bli grönare. Arbetsplatser, skolor och mataffärer bör finnas nära till hands i hela staden. Det som inte finns på gångavstånd ska vara lättare att cykla och åka kollektivt till. Det är klimatvänligt, billigt och hälsosamt. Vi vill främja sociala investeringar och vid behov stärka utsatta områden.

Bostäder för alla. Spårburen kollektivtrafik, ny samhällsservice och attraktiva stadsmiljöer lockar bostadsbyggare. Nya hus och boendeformer i befintliga bostadsområden ökar variationen och gör det lättare att hitta rätt bostad. Vi vill bygga nya lägenheter på parkeringsplatser, vindar och ovanpå hus. Där det finns färdiga gator och ledningar går det att bygga billigare. Förtätning ska göra både gamla och nya bostadsområden socialt blandade. MKB ska bygga mycket och locka fler byggherrar till samarbete. När vi förtätar kan vi höja kvalitén på det befintliga gemensamma i stället för att bygga nytt på grundnivå.

Malmöbornas liv ska bli grönare. Grönskans kvalitet blir viktigare och ekosystemtjänster kan bidra till bättre hälsa och motståndskraft mot ett oförutsägbart klimat. Smarta ny- och ombyggda gator kan kombinera regnvattenhantering med träd och planteringar som ger bättre luft- och stadsmiljö. Gröna fasader skall prioriteras i utvecklingen av Malmös stadsbild. Skolan blir till kvarterspark efter stängning och stadsparkerna används av uteförskolor. Fler ytor ska upplåtas till stadsodling.

Parkering. P-normen tvingar fram onödiga och dyra parkeringsplatser. En stor del av priset betalas av grannar utan bil. Vi vill att bilägare ska betala hela kostnaden för parkering och att färre parkeringsplatser krävs, vilket gör det billigare att bygga bostäder. Samtidigt gör vi det lättare att leva utan egen bil. Det ger plats till fler bostäder och fler malmöbor får råd med dem, samtidigt som det blir lättare att välja hållbara färdmedel. Laddstolpar ska byggas ut på kommunala parkeringar. Den parkering för bilar som måste uppföras görs med yteffektiva lösningar t. ex p-hus.

Ingen ska vara hemlös. Trots att det byggs rekordmånga bostäder har många Malmöbor svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan bero på arbetslöshet eller att referenser från tidigare hyresvärdar saknas. För att komma åt hemlösheten behöver vi dels fortsätta hålla hög takt i byggandet, men också använda andra metoder så att alla kan få ett hem. Fler hyresvärdar bör acceptera försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomst. Staden ska också kunna erbjuda bostäder med tidsbegränsade hyreskontrakt till den som inte på egen hand kan få ett kontrakt. Kommunens riktade stöd till missbrukare om “bostad först” ska erbjudas fler.

 

Fördjupning i ämnet Bostäder

ÖVERSIKTSPLAN: Vi gröna har varit med och tagit fram Malmö stads översiktplan, ett tydligt exempel på grön politik i praktiken.  

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: