Gröna framsteg 2014-2018

Lyssna

Miljöpartiet har suttit med och styrt tillsammans med Socialdemokraterna sen 2006. Detta är en kort sammanställningen av våra viktigaste framgångar de senaste fyra åren.

NU gäller det! Under mandatperioden har vi styrt Malmö tillsammans med Socialdemokraterna. Detta är några av de framgångar som vi är mest stolta över
  1. Hyrcykelsystem infört. Vi har infört hyrcyklarna "Malmöbybike" i Malmö. En succe som har överträffat alla förväntningar. Nu bygger vi ut systemet med fler hållplatser.
  2. Barnkonventionen ska gälla i Malmö. I Malmö tar vi barnens rättigheter på allvar. Regeringen har aviserat att barnkonventionen ska bli Svensk lag. I Malmö har vi valt att gå före och har redan under mandatperioden antagit en barnrättspolicy. Den innebär att barnens rättigheter ska beaktas i alla beslut där de påverkas.
  3. 100% fossilfri fjärrvärme. Mandatperiodens viktigaste klimatbeslut var det nya fjärrvärmeavtalet med EON. Avtalet innebär att år 2020 ska kommunens fjärrvärme vara 100 procent förnybar och Malmö stad garanteras ett nollutsläpp för koldioxid. Avtalet om förnybar fjärrvärme innebär en övergång från fossila bränslen som naturgas till förnybara biobränslen som flis. Då uppvärmningen av våra lokalet är en av de största källorna till utsläpp så innebär det nya avtalet att kommunen minskar sitt ekologiska fotavtryck avsevärt. 
  4. Malmös placeringar är fossilfria. Malmöbornas pengar ska inte finansiera klimatförändringarna. Malmö stad äger mycket kapital, framförallt i form av stiftelsepengar. Under mandatperioden har vi beslutat att Malmö ska sluta investera offentliga medel i företag som utvinner fossila energikällor. På så vis säkerställer vi att Malmöbornas pengar istället bidrar till en hållbar utveckling.
  5. Historiska satsningar på cykel och kollektivtrafik. Som en del i avtalet med Sverigeförhandlingen satsas över en halv miljard på cykelbanor. Det är den största satsningen på cykelinfrastruktur i Malmö någonsin. Åtgärderna innebär att nya cykelbanor anläggs som kopplar till satsningarna för busstråken. Behovet av att bygga ut och utöka kapaciteten i cykelvägnätet är stort i Malmö och därför är det extra glädjande att storstadspaketet innehåller 14 nya cykelvägar. Paketet innehåller också stora satsningar på att bygga ut och elektrifiera busstrafik i Malmö. 
  6. Marinpedagogiskt center invigt. Under mandatperioden har vi invigt stadens marinpedagogiska center. Syftet med centret är att lära ut hur människan påverkar miljön och tidigt lära barnen att göra mindre ekologiska avtryck.  Marinpedagogiskt center kommer dagligen att kunna ta emot två till fyra skolklasser för program och aktiviteter och sammanlagt upp emot 500 besökare. Centret erbjuder utställningsrum med akvarier, laboratorium och lektionssal. Skolor är välkomna att boka in sina besök under terminerna och utställningar och akvarier är öppna för allmänheten under dagtid.
  7. Krafttag mot hedersförtryck. Vi har under mandatperioden tilsatt en kartläggning om hedersförtryckets omfattning och karraktär samt tillför stora resurser för att bekämpa alla former av hedersförtryck i vår stad. Alla Malmös flickor ska ha rätt till sin frihet. 
  8. Mer resurser till de skolor som hehöver det mest. Vi har beslutat om en modell som ser till att de skolor som har störst behov i Malmö också får mest resurser. De lärare som arbetar på skolor med större utmanigar får också högre lön. Så ser vi till att alla Malmös barn får en bra skolgång. 
  9. Normkritik och genuspedagogik. Alla barn ska ha rätt att växa upp och utvcklas till fria självständiga individer. Därför har vi skjutit till mer resurser för att utveckla normkritik och genuspedagogik på våra skolor och förskolor. 
  10. Boom i bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet i Malmö har ökat för fjärde året i rad och ligger nu på en historiskt hög nivå. Den höga byggtakten ser ut att kunna fortsätta under 2018. Dagens höga bostadsbyggande är ett resultat av kommunens arbete i kombination med konjunkturen. I en del kommuner har det varit svårt att få nyproducerade bostäder sålda. Den tendensen har inte märkts i Malmö. Bostadsbyggandet sker över hela staden.

Vad vill vi göra NU? LÄS VÅRT VALMANIFEST!