Lika rätt är allas rätt

Lyssna

Vi vill göra Malmö till Sveriges HBTQ-huvudstad, med ett samhällsklimat präglat av att alla kan uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet.

Miljöpartiet vill

  • Höj kompetensen för ett bra bemötande av HBTQ-personer i Malmö stads verksamheter, inom LSS och socialtjänst likväl som bibliotek och badhus
  • Stärka normkritik och genusperspektiv i skolan och stärk sexualundervisningen så att den inkluderar allt från samtycke till könsroller.
  • Förebygga hatbrott genom att inrätta ett kunskapscenter med Malmö Universitet och Polisen.
  • Fler könsneutrala omklädningsrum och toaletter i stadens byggnader

Malmö, Sveriges HBTQ-huvudstad. Det borde vara en självklarhet att alla individer kan uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet, men så ser tyvärr inte samhället ut än. Fast vi ur ett globalt perspektiv har kommit en bit på vägen så vet vi att många människor fortfarande straffas med hat och hot när de håller handen med sin partner, när de tar på sig klänning i skolan och när de väljer omklädningsrum på badhuset. Vi vill att Malmö ska präglas av öppenhet och respekt. Varje individ ska vara fri att leva sitt liv. Miljöpartiet i Malmö vill därför att HBTQ-frågor synliggörs i samhället.

Vi vill förbättra kunskapen om HBTQ i stadens verksamheter. Det ska inte spela någon roll vilket kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning en person har i mötet med Malmö Stad. Vi vill skapa en inkluderande stadsstruktur med könsneutrala toaletter och omklädningsrum i stadesn byggnader. Barn ska kunna läsa böcker både på biblioteket och i skolan som beskriver familjer eller individer utanför heteronormen. Föräldrar ska bli bra bemötta på förskola och BVC oavsett vilken typ av familjekonstellation de lever i.

Genusperspektiv och normkritik i skola. Begränsande könsnormer är ett problem för både flickor och pojkar, kvinnor och män. Vi vill att skolan ska vara en fristad där eleverna kan få verktyg att utveckla sin identitet på sina egna villkor. Då är det viktigt att skolans anställda har kompetens att kunna stötta barnen och ungdomarna. Miljöpartiet vill därför stärka normkritik och genusperspektivet i förskola och skola. Vi vill utveckla sexualundervisningen så att den inkluderar könsroller, samtycke och sexuella trakasserier.

Trygg och fördomsfri stad. Vi vill utöka satsningarna på att göra Malmö till en fördomsfri och trygg stad för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Malmö Stad ska ha nolltolerans mot diskriminering i den egna verksamheten. Vi vill förebygga hatbrott genom att inrätta ett kunskapscenter med Malmö Universitet och Polisen. Hedersförtryck är en särskild form av förtryck mot främst kvinnor, men också mot HBTQ-personer. Det är oacceptabelt att delar av Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv begränsade. Arbetet mot hedersförtryck måste intensifieras, särskilt det förebyggande arbetet. Vi behöver vidareutbilda personal om hedersförtryck inom skola, socialtjänst och på våra familjecentraler.

 

Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne HBTQ

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läs mer

Sexualitet och könsidentitet

Sverige och Skåne har kommit långt i frågor som rör sexualitet och könsidentitet, men vi har fortfarande långt kvar till ett helt öppet samhälle. Miljöpartiet vill att Region Skåne höjer sin kompetens i HBTQ-frågor samt tar fram rutiner och policy för att bemöta alla människor jämlikt och likvärdigt. Medvetenhet och kunskap är viktigt i alla verksamheter, men framför allt inom sjukvården där personalen ofta möter människor som befinner sig i utsatta situationer. Kunskap hos sjukvårdspersonal ska säkerställa ett icke heteronormativt bemötande och en icke heteronormativ behandling. Tillgänglighet till ungdomsmottagningar måste öka för alla ungdomar i Skåne. Ett särskilt fokus för ungdomsmottagningarna bör vara nyanlända ungdomar, både asylsökande och ungdomar med uppehållstillstånd. Det ger en möjlighet att fånga upp psykisk ohälsa men kan också skapa en mer naturlig ingång till att prata om sexualitet, och varje människas rätt till sin egen kropp.

HBTQ-certifieringen av vårdens alla inrättningar ska fortsätta. Region Skåne ska ha mottagningar för sexuell hälsa i alla delar av Skåne. Bemötande av transpersoner behöver förbättras och vårdköerna för transsexuella minska.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: