Mänskliga rättigheter och Jämställdhet

Lyssna

I ett grönt Malmö ska alla känna sig välkomna.

Miljöpartiet vill

  • Arbeta förebyggande mot patriarkala strukturer och uttryck, till exempel hedersproblematik
  • Att Malmö stad ska motverka alla typer av rasism och diskriminering
  • Att ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum förläggs i Malmö
  • Förbättra den psykosociala vården

Antidiskriminering och antirasism. Malmö stad ska ha nolltolerans mot diskriminering i den egna verksamheten. Diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder ska aldrig vara anledning för negativ särbehandling. Antidiskrimineringsarbetet ska ske ur ett intersektionellt perspektiv. För att detta ska lyckas krävs satsningar på utbildning, normkritik och medvetandegörande inom Malmö stads verksamheter. Det antirasistiska arbetet måste börja i skolorna, och för att kunna bedriva ett fullgott värdegrundsarbete behöver skolorna få adekvat stöd. I arbetet med HBTQ-personers rättigheter behöver stadens samverkan med civilsamhället stärkas och säkras långsiktigt. Fler av Malmö stads verksamheter och enheter ska HBTQ-certifieras. Miljöpartiet vill satsa på att utveckla den normkritiska pedagogiken i våra skolor och förskolor.

Demokrati. Demokrati är centralt i den gröna ideologin. Beslut bör fattas så nära de berörda som möjligt och av de berörda i så stor utsträckning som möjligt. De tekniska möjligheterna för medborgarinflytande ökar hela tiden och det är viktigt att utnyttja kraften i detta. De gröna vill se fler digitala rådslag och ett bättre användande av nätbaserade lösningar för medborgardialog. Vi vill också öka transparensen i de politiska beslutsprocesserna genom att låta handlingar vara tillgängliga för sökning genom internet. Utbyggnaden av fri trådlös uppkoppling mot internet är också prioriterat. Utöver de digitala lösningarna strävar de gröna efter en bättre demokrati på andra områden: Vi vill ta bort Malmös valkretsindelning så att vi får ett system som inte är konstruerat för att missgynna små partier. Valdeltagandet måste öka. Kommunen måste i större utsträckning än innan samverka med civilsamhället i detta.

Jämställdhet. Ett av de största samhällsproblemen idag är de patriarkala strukturer som omger oss. Arbetet mot ojämställdhet mellan kvinnor och män ska ske förebyggande, i form av tidiga insatser mot könsroller, och åtgärdande, i form av att kvinno- och tjejjourer ska ges långsiktigt stöd. Också i arbetslivet behövs förändringar. Jämställdhetsarbetet som gjorts gällande oskäliga löneskillnader, arbetsförhållanden och anställningsvillkor är positivt, det arbetet ska vi fortsätta och förstärka. Så länge skillnader finns, kommer Miljöpartiet verka för en jämställd arbetsplats. Hedersförtryck är en särskild form av förtryck mot främst kvinnor, men också mot HBTQ-personer. Det är oacceptabelt att delar av Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv begränsade. Arbetet mot hedersförtryck måste intensifieras, särskilt det förebyggande arbetet.

Bättre psykosocial vård. Kommunen måste förstärka sin socialpsykiatriska kompetens. Många nyanlända har varit med om saker som vi har svårt att föreställa oss och många lider av posttraumatisk stress. Med aktivt förebyggande insatser och bra vård där det behövs behöver detta inte innebära en katastrof, men utan detta finns risken att vi ser den psykiska ohälsan öka i framtiden. Att investera i detta är en investering som garanterat kommer att löna sig.

Demokrati- och migrationsmuseum. Sverige är ett land där en växande del av befolkningen har sina rötter någon annanstans i världen. Svenskarnas historia finns inte längre enbart inom Sveriges gränser. Miljöpartiet vill att ett nationellt museum om migration och demokrati öppnas i Malmö, och att detta skall vila på tre ben: ett som tillgängliggör i museiform Sveriges historia av in- och utvandring, där man kan finna anledningarna till varför människor valde att flytta, en arkivdel där människor genom öppna arkiv kan söka sin familjs rötter inom och utom Sverige, och en forskningsdel med uppgift att forska om migration, migrationens orsaker, och migrationens påverkan på världen.

 

Fördjupning i ämnet Mänskliga rättigheter

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: