Jobb

Lyssna

Miljöomställning ger jobb. Malmö är en klassisk handelsstad med en global befolkning och möjligheten att exportera hållbara tjänster och produkter. Gröna jobb skapas när vi bygger tät grön stad, när kulturell konsumtion ökar och den cirkulära ekonomin växer med fler reparationstjänster, mer återbruk och bättre återvinning.

Miljöpartiet vill

  • Öka samarbetet med näringsliv och civilsamhälle för fler jobb för de grupper som står långt från arbetsmarknaden
  • Utveckla en studie- och yrkesvägledning som motverkar stereotypa yrkesval
  • Att SFI blir mer flexibelt, yrkesinriktat och individanpassat
  • Främja framväxten av ett grönt, cirkulärt och hållbart näringsliv, t ex med fler reparationstjänster, mer återbruk och bättre återvinning

Hållbart näringsliv. I vår idé om den blandade staden ingår lokal utveckling av näringsliv och arbetsmarknad i närområdet. Samarbete med näringsliv, universitet och civilsamhälle i form av gemensamma innovationshubbar och sociala investeringar ska bidra till jobb och entreprenörskap i grupper som står långt från arbetsmarknaden. Vi ser positivt på en mångfald av aktörer som i samverkan med kommunen bygger välfärdssamhället. Genom bland annat tuff miljö- och alkoholtillsyn kan vi hindra osund konkurrens. Strategisk planering och markpolitik för en tät, grön stad attraherar företag och myndigheter.

Ingång till arbetsmarknaden. En godkänd gymnasieutbildning är ofta en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. För de elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram eller som har hoppat av gymnasiet behöver stöd sättas in för att även dessa ska ha reell möjlighet att ta sig ut i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledare har ett viktigt uppdrag att vägleda studerande och arbetslösa in i rätt utbildning och för att stödja de som vill byta utbildning. För att fler ska söka sig till bristyrken såsom barnskötare, undersköterska och byggarbetare behöver Malmö arbeta offensivt för att bredda bilden av yrket och även öka möjligheten att läsa in utbildningarna i vuxen ålder. Med fler startcentraler som Framtidens hus får unga all arbetsmarknadsservice på samma ställe. Unga som vill starta företag ska uppmuntras och ges stöd i att utveckla sin idé. Studentmedarbetare och talangprogram är sätt för Malmö Stad att locka fler till exempelvis läraryrket, detta bör utvärderas för att också kunna tillämpas på andra yrkesgrupper som har ett rekryteringsbehov. En flexiblare form av arbetsmarknadsåtgärder - språkinlärning, yrkesträning och förskola och skolbarnomsorg - ger fler kvinnor med invandrarbakgrund möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Svenska för invandrare. SFI är ett viktigt redskap för att nyanlända personer ska komma in på arbetsmarknaden. För att SFI ska vara så effektivt som möjligt krävs det att utbildningen är flexibel och anpassas efter individen. Exempelvis ska individen kunna byta utförare och inriktning på utbildningen likväl som studera på distans. Utbudet måste också matcha efterfrågan och det ska vara möjligt att välja en yrkesinriktad SFI. De försök som har gjorts med svenska för föräldralediga på öppna förskolor bör utökas.

Bra arbetsmiljö. Som arbetsgivare behöver Malmö Stad se till att värna om sina anställda. Det innebär att trygga anställningar ska vara fortsatt prioriterat, gott samarbete med fackförbunden och ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Allt fler lider av stress och utbrändhet och Malmö stad är inget undantag. Staden måste i sin roll som arbetsgivare agera kraftfull för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön så att sjuktalen minskar. Sjukskrivningarna innebär både en kostnad för staden och ett stort lidande för de som drabbas.

Miljöpartiet vill motverka de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män, där har Malmö stad har ett stort ansvar som arbetsgivare. Anställda ska kunna välja tjänstgöringsgrad och andelen tillsvidareanställningar ska öka. Alla ska kunna försörja sig på sitt arbete och uppnå en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi arbetar för att bryta normen om 40 timmars arbetsvecka och möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv. Fler personer med funktionsvariation ska få anställning i Malmö stad, och arbetsmiljöerna ska anpassas för det. Ett gott ledarskap är en nyckel för en bra och diskrimineringsfri arbetsmiljö, därför ska ledarrekryteringen vara kvalitetssäkrad och befintliga ledare får de förutsättningar och fortbildningar som krävs.

 

Fördjupning i ämnet Nya jobb

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Ordlista

SFI: Svenska för invandrare
 
Innovationshubbar: En innovationshub är en organisation som
fungerar som en mötesplats för personer som verkar inom ett visst
område. Personerna har olika roller och kan ha sin bas i exempelvis
högre utbildning, forskning eller företagande. Målet är mötet och
de innovationer som mötet kan ge. Det finns innovationshubbar i
många olika fält. Bland annat som riktar sig till ungdomar men det
är också vanligt i tekniska brancher.