Kulturstaden Malmö

Lyssna

Våra kulturyttringar fungerar både för att binda oss samman och för att vidga våra perspektiv och är en ovärderlig del i att vara människa. Malmö har goda förutsättningar att vara en verklig kulturstad. Detta kräver en spännvidd från högklassiga institutioner till aktiv spontankultur.

Miljöpartiet vill

  • Malmö ska ha ett brett och jämställt utbud av fritidsaktiviteter
  • Bygga ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö
  • Fortsätta stadens satsning på platser för spontanidrotter
  • Malmöborna ska ha tillgång till odlingsmöjligheter och naturupplevelser

Den fjärde hållbarheten. ​Miljöpartiet i Malmö ser kulturen som den fjärde hållbarheten vid sidan av den ekologiska, sociala och ekonomiska. Våra kulturyttringar fungerar både för att binda oss samman och för att vidga våra perspektiv och är en ovärderlig del i att vara människa. Att Malmö har ett rikt kulturutbud är dessutom en förutsättning för en grön omställning med mindre konsumtion av produkter samtidigt med ett rikare liv med hög livskvalitet åt stadens invånare.

Kulturstaden Malmö. ​Malmö har goda förutsättningar att vara en verklig kulturstad. Detta kräver en spännvidd från högklassiga institutioner till aktiv spontankultur. Kulturkonsumtion höjer livskvaliteten och främjar folkhälsan. Vi är övertygade om att ett av de bästa sätten att minska diskriminering och segregation är att värna kultursfären, dessutom skapas nya arbetstillfällen. Ett exempel på det är att bygga ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö.

Malmös kultur ska vara tillgänglig​. Vi ska skapa förutsättningar för alla malmöbor att besöka och delta i kulturlivet. Kollektivtrafik till kulturevenemang och kulturinstitutioner ser vi som självklart. Malmöborna ska ha tillgång till ett brett och varierat kulturutbud på olika tider på dygnet och en bredd av kulturutövare. Stadens invånare är självklara medproducenter i Malmös kulturliv. För att ta vara på deltagandet krävs starka kärninstitutioner såväl som lokala, unika, verksamheter. Också samarbeten mellan offentliga, privata och ideella verksamheter är förutsättning för delaktighet i och utveckling av Malmös kulturliv.

Fritidsaktiviteter för alla ungdomar. Vi ​ vill se ett brett utbud av fritidsaktiviteter inom sport och kultur och samarbete mellan kommunen och föreningar. Det är inte acceptabelt att killdominerade sporter får mer pengar och utrymme än tjejdominerade, eller att vuxenvärldens normer styr vilka aktiviteter som får stöd. Det är viktigt att människor med funktionsvariationer får bättre tillgång  till idrott, fysisk aktivitet och naturupplevelser. Kulturskolan ska erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet att utveckla intresse för estetisk och kulturell aktivitet.

Idrottsstaden Malmö.Malmö har en mycket stark idrottstradition och ett rikt föreningsliv  som ska värnas. Det ska finnas lokala förutsättningar för att vara aktiv utomhus. Därför är det är viktigt att fortsätta satsningen på spontanidrottsplatser och fler utegym. Rörelse är bra för barns utveckling och äldres hälsa. I Malmö ska det vara naturligt att idrotta hela livet, därför är det viktigt att ta fram ett idrottspolitiskt program för alla Malmös verksamheter. Vi anser också att toppidrotten är viktig för Malmö, men ser med oro på för tidiga elitsatsningar. Alla barn i Malmö ska lära sig simma. Därför är det viktigt att skolornas tillgång till simbassänger säkerställs. Simanläggningarna, som behöver bli fler, ska även erbjuda Malmöborna ett billigt och hälsosamt fritidsnöje.

Fristad för konstnärer.I den gröna ideologin ingår den globala solidariteten och vi vill värna alla människors rätt till yttrandefrihet och kulturutövning. I dag finns det möjlighet för författare, musiker och konstnärer att få en fristad i Malmö, en utveckling vi gröna varit drivande i. Vi vill att Malmö, med sin mångkulturella och flerspråkiga identitet, fortsätter att utveckla fristadskonceptet.

Tillgång till odlingsmöjligheter och naturupplevelser. Stadsodling är ett verktyg som skapar positiva sociala och ekologiska värden. Vi vill verka för att föreningsverksamhet för stadsodling stöttas och att samverkan med offentlig förvaltning stärks och utvecklas. Odling är universellt och har stora möjligheter att föra människor samman. Vi vill uppmuntra och stärka integrationsprojekt inom stadsodling och naturupplevelse. Vi ska verka för att förbättra tillgängligheten till våra naturområden så att fler Malmöbor kan få glädje av upplevelsen av skog och hav.   

Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Kultur

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läs mer

Kulturen speglar samhället vi lever i och den ständigt pågående samhällsförändringen. Kultur ska ses som en framgångsfaktor för en dynamisk region. Miljöpartiet ser kultur som en process som förändras i takt med det som sker i världen och någonting som bidrar i strävan efter en hållbar värld. Miljöpartiet vill att mångfalden i skånskt kulturliv lyfts fram som en unik resurs och att stödet ökar till barn- och ungdomskulturen i samverkan med olika aktörer.

Miljöpartiet är mycket positiva till införandet av kultursamverkansmodellen som möjliggör en regional kulturplan. Arbetssättet har fått positiva effekter för det skånska kulturlivet och skapat en mer lokal förankring. Miljöpartiet vill att nästa steg i utvecklingen av nationell kultursamverkan är att regionerna får ökad förfoganderätt över statliga medel.

 

Aktiv regional kulturpolitik

Miljöpartiet vill att Region Skåne ska utvecklas till en framtida kulturell spjutspets. Därför vill vi göra en kraftfull satsning på barn och ungas kultur. Att sätta barnen i fokus och investera i kultur för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster.

Ungdomar ska erbjudas möjlighet att utveckla sin kultur. Estetiska och skapande verksamheter som stimulerar till fantasi, nyfikenhet och kreativitet är viktiga för att hela människan ska utvecklas och må bra både fysiskt och psykiskt.

Bättre villkor för kulturskapare

I Skåne finns ett rikt kulturliv. Många kulturella uttryck utvecklas i Skåne vilket lockar hit konstnärer från hela landet. Miljöpartiet vill att Region Skåne ska arbeta mer med det regionala kulturlivet och lyfta fram de lokala kulturbärarna och konstnärerna. Det kulturella entreprenörskapet kan bidra till hela regionens utveckling och vi vill att villkoren för kulturarbetare förbättras. Vi vill utveckla möjligheten att söka fria medel för mindre projekt inom skolan. Region Skåne ska ta initiativ till ett skånskt barn- och kulturhus som kan bilda grund för ett nationellt kunskapscenter för barn och ungas kultur. Det finns flera sätt att förbättra villkoren, ett är att stimulera centrumbildningar där flera kan gå samman och dra fördel av administrativ samordning.

Resa till kultur

För att alla ska ha samma möjligheter att ta del av kultur- och idrottsevenemang behöver kollektivtrafiken samordnas och turerna tätas i samband med olika evenemang. Även den som bor på små orter på landsbygd ska ha goda möjligheter att uppleva kultur. Miljöpartiet vill att en kulturbiljett ska gälla som färdbevis för fler idrotts- och kulturevenemang i Skåne och hela Öresundsregionen, dvs att en Skånekulturbiljett och en Öresundskulturbiljett införs.

Mötesplatser för kultur

Kultur finns där människor finns. Miljöpartiet vill att de regionala kulturinstitutionerna och bolagen blir delaktiga i regionens hela kulturliv. De större kulturinstitutionerna ska verka mer regionalt till exempel genom att erbjuda skolorna olika fördjupningar inom sina specialområden. Miljöpartiet vill att större teatrar, symfoniorkestrar och andra kulturinstitutioner i Skåne ska ha ett tydligare uppdrag att se till att alla invånare har tillgång till deras verksamhet, till exempel genom att ha ambulerande föreställningar.

Bibliotekens roll i samhället utvecklas ständigt, verksamheten är inte bara utlåning av medier. Vi vill att biblioteken ska spela en viktig roll för den lokala tillgängligheten till kultur. Vi vill att biblioteken stärks i sin funktion som mötesplats och utvecklas till lokala "kulturhus".

Folkbildning

Folkhögskolorna och studieförbunden erbjuder ett alternativt lärande och är viktiga kulturaktörer. Flera folkhögskolor är också yrkesförberedande inom olika kulturdiscipliner. Vi vill fortsätta utveckla möjligheterna för folkbildningens aktörer att bidra till den kulturella infrastrukturen, både som arrangörer och som utbildare. Folkbildningens roll i det skånska kulturlivet ska stärkas och en satsning göras på folkbildning för att underlätta tillgången till kulturupplevelser.

 

Kultur över alla gränser

Ett aktivt kulturliv i hela Skåne är en viktig förutsättning och ett redskap för att alla ska känna sig delaktiga. Vi vill att alla ska ha samma möjlighet att upptäcka utbudet och ta del av kulturupplevelser. De offentligt finansierade kulturaktörerna i Skåne ska ha ett tydligare uppdrag att se till att alla invånare har tillgång till deras verksamhet.

 

Digital teknik

Med digital teknik kan lokala biografer och olika samlingssalar vara ett sätt att bidra med gemensamma upplevelser på mindre orter och nå ut med större och mer påkostade evenemang som inte kan turnera överallt. Digital teknik kan ge skånsk film, scenkonst, musik och utställningsverksamhet större spridning. Miljöpartiet vill att digitala konstformer ses som en del av kulturen. Våra kulturmedier utvecklas ständigt, det är inte bara scenen, boken eller filmen där kultur förmedlas. IT-revolutionen har inneburit att nya medier och kanaler utvecklas, till exempel satsas det en hel del på att digitalisera kulturarvet då museernas samlingar digitaliseras. Det pågår också försök med digitala sändningar av scenkonst som innebär att fler kan ta del av den. Unga människor inventerar gärna uttrycksmöjligheterna med ny teknik och detta ska vi främja.

 

Gränsöverskridande samarbetsprojekt

Få platser i landet har en sådan unik mångfald av kultur samlad på liten yta som Skåne. I förlängningen kan det leda till positiva gemensamma upplevelser, stärkt identitet samt motverka utanförskap. Miljöpartiet vill att Region Skåne tar initiativ till, och stödjer, gränsöverskridande samarbetsprojekt inom kultur- och idrottsområdet som möjliggör kreativa och spontana möten. Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. En satsning på bildning i vid bemärkelse bidrar till att alla kan utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Miljöpartiet vill verka för att Region Skåne bättre uppmärksammar nya former för kultur- och fritidsutövande. Vi ser positivt på alla former av berikande kultur och hälsofrämjande fysisk aktivitet, oavsett om det är traditionell idrott, gatukonst, e-sport eller skate. Den idéburna sektorn i Skåne är röstbärare och det är viktigt att denna sektor utvecklas inom kulturområdet. Miljöpartiet vill också stimulera till fler internationella och interregionala utbyten och verka som modell för hur kultur kan vara en stark drivkraft i integrationsprocesser.

 

Fördjupning i ämnet Kultur

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: