Den täta gröna staden

Lyssna

Som gröna samhällsbyggare vill vi minska klimatbelastningen, ohälsan och segregationen. Där det byggs ska det byggas mycket och blandat samtidigt som staden ska bli grönare. Arbetsplatser, skolor och mataffärer bör finnas nära till hands i hela staden. Det som inte finns på gångavstånd ska vara lättare att cykla och åka kollektivt till. Det är klimatvänligt, billigt och hälsosamt. Vi vill främja sociala investeringar och vid behov stärka utsatta områden.

Miljöpartiet vill

  • Bryta trafikmaktordningen och prioritera gång, cykel och kollektivtrafik
  • Bygga billigare, klimatsmart och socialt hållbart
  • Att fler ska kunna lära sig att cykla och barn ska ha säkra skolvägar
  • Arbetsplatser, skolor och annan service bör finnas överallt i den blandade staden

Bostäder för alla. Spårburen kollektivtrafik, ny samhällsservice och attraktiva stadsmiljöer lockar bostadsbyggare. Nya hus och boendeformer i befintliga bostadsområden ökar variationen och gör det lättare att hitta rätt bostad. Vi vill bygga nya lägenheter på parkeringsplatser, vindar och ovanpå hus. Där det finns färdiga gator och ledningar går det att bygga billigare. Förtätning ska göra både gamla och nya bostadsområden socialt blandade. MKB ska bygga mycket och locka fler byggherrar till samarbete. När vi förtätar kan vi höja kvalitén på det befintliga gemensamma i stället för att bygga nytt på grundnivå.

Malmöbornas liv ska bli grönare. Grönskans kvalitet blir viktigare och ekosystemtjänster kan bidra till bättre hälsa och motståndskraft mot ett oförutsägbart klimat. Smarta ny- och ombyggda gator kan kombinera regnvattenhantering med träd och planteringar som ger bättre luft- och stadsmiljö. Gröna fasader skall prioriteras i utvecklingen av Malmös stadsbild. Skolan blir till kvarterspark efter stängning och stadsparkerna används av uteförskolor. Fler ytor ska upplåtas till stadsodling.

Vänd trafikmaktordningen. Fler ska kunna välja bort långa avstånd och vi vill ge bilister bättre möjlighet att ta kollektivtrafik för kortare resor. Färre bilresor minskar både buller och luftföroreningar. Gamla gator bör byggas om så att det blir tryggare och smidigare att gå och cykla, kollektivtrafiken får egen plats och fartgränserna tvingas ner. Det ska bli mindre plats för biltrafik och mer plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik.  Vi vill verka för bättre möjligheter att motverka trafikförseelser, t ex fartkameror i staden.

Lättast att cykla. Malmö ska fortsätta tävla bland världens bästa cykelstäder. Cyklister bör ha ett tydligt eget utrymme och aldrig uppleva obehag av att korsa biltrafiken. Felande länkar i cykelvägnätet och långa, snabba cykelstråk längs huvudgatorna ska knyta ihop stadsdelarna så att cykling spar tid i vardagen för så många som möjligt. Körbanorna ska korsas av fler säkra övergångsställen och cykelöverfarter med väjningsplikt för bilister blir det nya normala. Hyrcykelsystemet behöver byggas ut och knytas nära kollektivtrafiken medan elcykeln och cykeltransporter behöver ges rätt förutsättningar för att konkurrera med bilar. Fler ska kunna lära sig att cykla och barn ska ha säkra skolvägar. Att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel är bra för miljö, hälsa och studier. En bra stad för barnen är en bra stad för alla. Ökningen av el- och transportcyklar innebär att viktiga cykelstråk behöver breddas, separeras tydligare och få en högre standard.

Spåren stärker staden. För att minska bilismen in och ut ur staden krävs mer spårburen kollektivtrafik. Det attraherar företag och bostadsbyggare, ger en större arbetsmarknad och en kapacitetsstark, snabb och bekväm pendling som slår både bilen och flyget. Vi arbetar för spårväg, nya Pågatågslinjer, snabbare Öresundståg och höghastighetståg på nya stambanor. Bygger vi nytt ska vi bygga ut kollektivtrafiken från början och bygga bra gångbanor, cykelbanor och samhällsservice.

Parkering. P-normen tvingar fram onödiga och dyra parkeringsplatser. En stor del av priset betalas av grannar utan bil. Vi vill att bilägare ska betala hela kostnaden för parkering och att färre parkeringsplatser krävs, vilket gör det billigare att bygga bostäder. Samtidigt gör vi det lättare att leva utan egen bil. Det ger plats till fler bostäder och fler malmöbor får råd med dem, samtidigt som det blir lättare att välja hållbara färdmedel. Laddstolpar ska byggas ut på kommunala parkeringar. Den parkering för bilar som måste uppföras görs med yteffektiva lösningar t. ex p-hus.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: