Ekonomi

Ekonomi

En grön ekonomi är hållbar, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Den tar hänsyn till jordens begränsade resurser, utjämnar ojämlika livsvillkor och vältrar inte över kostnader på framtida generationer.

Miljöpartiet vill

 

Hållbar kommunal ekonomi. I en hållbar kommunal ekonomi hushåller vi med resurserna. Vi ska inte låta underskotten växa eftersom det är en skuld som vi lämnar över till våra barn och barnbarn. En hållbar ekonomi är långsiktig. En skattehöjning idag är en skattehöjning mindre som framtida beslutsfattare kan använda sig av, och därför ska vi vara försiktiga med att höja skatten. Vi vill främst se över om det finns andra miljöstyrande avgifter som kan stärka kommunens ekonomi.

Vi vill utveckla och modernisera den ekonomiska styrningen. Den kommunala ekonomin bygger på ettåriga budgetar. Det kan leda till kortsiktighet både när det gäller satsningar och besparingar. Stadens nämnder bör få goda förutsättningar att klara av sitt uppdrag och incitament att arbeta mer långsiktigt genom att ta med sig delar av överskotten och hela underskotten till nästkommande år. Vi ska vara kostnadsmedvetna och se över hur nämndernas pengar kan användas så effektivt som möjligt.

 

Delningsekonomi. Miljöpartiet är positiva till delningsekonomin. Allt fler människor ser delandet som mer attraktivt alternativ till ägande. Detta gör det möjligt att utnyttja våra gemensamma resurser mer effektivt. Miljöpartiet vill stötta lokala initiativ och skapa strukturer för ökat delande. Ett exempel är Malmös hyrcykelsystem, Malmö by bike.

 

Cirkulär ekonomi. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vi vill se fler reparationstjänster, mer återbruk och bättre återvinning i Malmö.

 

Ekosystemtjänster. Människan är en del av naturen och den bistår oss med tjänster, som rent dricksvatten och odlingsbar jord. Tjänsterna från naturen är svåra att återskapa. Om ekosystemen störs eller förstörs ställs vi inför både ekologiska och ekonomiska problem. Vi vill att ekosystemtjänster ska beaktas vid beslut om investeringar och att våra ekologiska värden såväl som miljöskulder ska redovisas i bokföringen.

Vi vill att staden tar fram en koldioxidbudget som räknar ut hur stora utsläpp kommunen, företagen och invånarna kan göra utifrån 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. En koldioxidbudget gör det tydligt hur mycket olika delar av samhället kan släppa ut. Därmed fördelas ansvaret för vem som behöver sätta in åtgärder för att dra ner utsläppen.

 

Sociala investeringar. Vi anser att förebyggande socialt arbete är det bästa verktyget för att minska lidande, förebygga kriminalitet och ge makt till de Malmöbor som i dag inte har någon. Att förebygga social problematik, snarare än att bara åtgärda den, är ett humant och kostnadseffektivt sätt att arbeta med sociala frågor. Många barn i Malmö behöver stöd och hjälp. Tillsammans med skolan och förskolan har socialtjänsten en nyckelroll i att hjälpa dessa barn att få den barndom de har rätt till. Därför vill vi ställa om socialtjänsten till en organisation med tyngdpunkten på förebyggande arbete.

Vi vill också sen en stärkt samverkan mellan förskola, socialtjänst och barnavårdscentraler, med gemensamma satsningar och prioriteringar för de minsta barnen. Familjecentralerna är ett viktigt verktyg för att uppnå en sådan samverkan och vi vill se en fortsatt utbyggnad av verksamheterna i fler områden i Malmö. Vi vill också att familjecentralerna erbjuder föräldrastödsinsatser som fokuserar på att inkludera nyanlända föräldrar.

 

Nyheter på Ekonomi

Malmö, 27 maj 2020

Bygg ny räls och investera Sverige ur krisen

Malmö, 6 mars 2019

Fortsatt nej från styret till minskat flygande i Malmö stad

Malmö, 13 februari 2019

Miljöpartiet kräver granskning av flygresor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter