Funktionsvariation och tillgänglighet

Funktionsvariation och tillgänglighet

Malmö ska vara en stad för alla. En stad där tillgången till service, kultur, handel eller samhället i stort styrs av invånarnas intresse, inte deras funktionsförmåga.

Miljöpartiet vill

 

En tillgänglig stad. Alla Malmöbor ska ha tillgång till sin stad. Det gäller både möjligheten att fysiskt kunna ta sig runt i staden och ta del av dess utbud, och att kunna delta i stadens liv tryggt och säkert. Det låter som en självklarhet, men Malmö är långt ifrån att vara fullt tillgänglig för personer med fysiska, psykiska, och intellektuella funktionsvariationer. Det är helt oacceptabelt och arbetet måste prioriteras upp.

I stadsplaneringen måste funktionsperspektivet hela tiden finnas med. Vi vill att Malmös gaturum tillgänglighetsanpassas, till exempel genom tillgängliga lekplatser, lägre trottoarkanter och fungerande ledstråk. Ofta är det framförallt de intellektuella funktionsvariationer som missas, men det finns både metoder och kunskap att åtgärda detta.

 

Rättigheter och möjligheter för personer med funktionsvariation. Vi vill integrera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Malmö stads verksamheter. Det betyder bland annat större valfrihet vad gäller hjälpmedel och boenden och satsningar på sexuell hälsa. Erfarenheter och åsikter måste bättre tas tillvara i beslutsprocesser. Känslan av delaktighet måste öka, inte minst för personer med intellektuell funktionsvariation.

Väntetiden på insatser inom LSS måste kortas. Vi ser gärna fler aktörer än enbart kommunala inom LSS, till exempel brukarkollektiv. Vi måste utgå från att alla kan och vill vara kreativa och delaktiga i samhället. Som arbetsgivare bör Malmö gå före och aktivt anställa personer med funktionsvariationer. Längst från arbetsmarknaden står ofta personer med psykiska och intellektuella funktionsvariationer. Staden bör aktivt anställa personer ur dessa grupper. Riktiga jobb med riktiga löner.

 

En tillgänglig stad är en bättre stad för alla. En tillgänglig stad är en förutsättning för personer med funktionsvariation, men bättre för alla. Vi vill ha lekplatser som alla föräldrar kan ta sina barn till. Parker, bibliotek, kulturliv, arbetsmarknad, ja allt som gör Malmö till en fantastisk stad att leva i, blir bättre om alla har tillgång till dem. En ramp för rullstol ger också ökade möjligheter för små människor i barnvagn. Ett stadsområde som planerats för att vara lätt att hitta i ger inte bara personer med intellektuell funktionsvariation ökad tillgång till gaturummet, utan är också en möjlighet för besökare från andra städer och länder. En anpassad arbetsplats ger inte bara personer med funktionsvariation möjlighet att försörja sig själv – det ger också arbetsgivaren möjlighet att anställa rätt person på rätt plats.

 

Klimatsäkrade LSS-boenden. På grund av klimatförändringarna kommer vi att drabbas av allt fler värmeböljor. För att vara en fortsatt trygg miljö behöver Malmös LSS-boenden klimatanpassas. Staden behöver till exempel göra solstudier, skapa skugga genom mer grönska och se till att det finns tillräckliga kylanläggningar.

 

Nyheter på Funktionsvariation och tillgänglighet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter