Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Alla Malmöbor ska kunna leva fullvärdiga liv i fred och trygghet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Miljöpartiet vill

 

Antidiskriminering och antirasism. Malmö stad ska ha nolltolerans mot diskriminering i den egna verksamheten. Diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder ska aldrig vara anledning för negativ särbehandling.

Antidiskrimineringsarbetet ska ske ur ett intersektionellt perspektiv. För att detta ska lyckas krävs satsningar på utbildning, normkritik och medvetandegörande inom Malmö stads verksamheter. Det antirasistiska arbetet måste börja i skolorna, och för att kunna bedriva ett fullgott värdegrundsarbete behöver skolorna få adekvat stöd. I arbetet med HBTQ-personers rättigheter behöver stadens samverkan med civilsamhället stärkas och säkras långsiktigt. Fler av Malmö stads verksamheter och enheter ska HBTQ-certifieras. Miljöpartiet vill satsa på att utveckla den normkritiska pedagogiken i våra skolor och förskolor.

 

Migration. Malmö ska fortsätta att vara en öppen stad som välkomnar människor som flyr undan krig eller förföljelse. Vi tar ställning för asylrätten och rätten till familjeåterförening.

Ebo-lagen innebär en frihet för asylsökande att hitta boende på egen hand, ofta nära familj eller släktingar. Asylsökande som väljer ett eget boende klarar sig också bättre på längre sikt, än de som bor på Migrationsverkets anläggningar. Samtidigt finns det en baksida av ebo, där asylsökande bor trångt och lever i utsatthet. Det drabbar särskilt barnen. Därför tycker vi att det är rimligt att Malmö begränsar rätten att flytta till stadsdelar där risken är stor för att hamna i social och ekonomisk utsatthet.

Men ebo innebär också en möjlighet att flytta till delar av Malmö där det finns bra förutsättningar för ett hållbart mottagande, där det inte finns problem med social och ekonomisk utsatthet. Och sådana områden finns det många. Vi vill att asylsökande fortsatt ska ha möjlighet att bo där.

Etableringstiden för nyanlända att lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning behöver utökas från två till tre år. Idag hamnar många direkt i försörjningsstöd efter etableringstiden, när det enda de behöver för att stå på egna ben är ett jobb. En mer verklighetsanpassad etableringstid skulle ge nyanlända bättre förutsättningar att bli självförsörjande.

 

Papperslösa barn. Malmös papperslösa barn kommer även i fortsättningen att få nödbistånd. Vi är stolta över att vi har drivit igenom att Malmö är en av få kommuner som tar barnkonventionen på allvar. Barn ska inte straffas för föräldrarnas beslut, oavsett vilken migrationsrättslig status de har. Alla barn i Malmö ska ha mat i magen, kläder på kroppen och tak över huvudet. Tack vare oss gör Malmö inte skillnad på barn och barn.

 

Demokrati. Vi tycker att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt och av de berörda i så stor utsträckning som möjligt. De tekniska möjligheterna för medborgarinflytande ökar hela tiden och det är viktigt att utnyttja kraften i detta. De gröna vill se fler digitala rådslag och ett bättre användande av nätbaserade lösningar för medborgardialog. Vi vill också öka transparensen i de politiska beslutsprocesserna genom att låta handlingar vara tillgängliga för sökning genom internet. Utbyggnaden av fri trådlös uppkoppling mot internet är också prioriterat. Utöver de digitala lösningarna strävar de gröna efter en bättre demokrati på andra områden: Vi vill ta bort Malmös valkretsindelning så att vi får ett system som inte är konstruerat för att missgynna små partier. Valdeltagandet måste öka. Kommunen måste i större utsträckning än innan samverka med civilsamhället i detta.

 

Jämställdhet. Ett av de största samhällsproblemen idag är de patriarkala strukturer som omger oss. Arbetet mot ojämställdhet mellan kvinnor och män ska ske förebyggande, i form av tidiga insatser mot könsroller, och åtgärdande, i form av att kvinno- och tjejjourer ska ges långsiktigt stöd. Också i arbetslivet behövs förändringar. Jämställdhetsarbetet som gjorts gällande oskäliga löneskillnader, arbetsförhållanden och anställningsvillkor är positivt, det arbetet ska vi fortsätta och förstärka. Så länge skillnader finns, kommer Miljöpartiet verka för en jämställd arbetsplats. Hedersförtryck är en särskild form av förtryck mot främst kvinnor, men också mot HBTQ-personer. Det är oacceptabelt att delar av Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv begränsade. Arbetet mot hedersförtryck måste intensifieras, särskilt det förebyggande arbetet.

 

Minoriteters rättigheter. För oss är det självklart att Malmö ska värna de nationella minoriteternas rättigheter. Vi att alla barn med ett annat modersmål än svenska ska ha rätt till modersmålundervisning, och det gäller i synnerhet de nationella minoriteterna. Flerspråkighet är en tillgång för samhället och ett starkt modersmål är positivt för inlärningen av både svenska och andra skolämnen. Men lika viktigt, eller kanske ännu viktigare, är värdet för individen av att behärska sitt modersmål. Det innebär en stärkt kulturell identitet, alltså känslan av att höra samman med en viss folkgrupp, livsstil eller region. Det innebär en möjlighet att ta del av kultur och litteratur på modersmålet. Det kan också vara det enda sättet att kommunicera med sina släktingar.

 

Bostaden är en mänsklig rättighet. Barn som är hemlösa på grund av fattigdom erbjuds inte längre långsiktiga lösningar. Istället får hemlösa barnfamiljer bo en vecka i taget på dyra akutboenden som ofta ligger långt ifrån barnens skola. Vi anser att Malmö stad ska ta ansvar för att hemlösa barnfamiljer får långsiktiga boendelösningar, som genomgångslägenheter och övergångslägenheter, oavsett om orsaken till hemlöshet är social problematik eller fattigdom. Därför vill vi ge socialtjänsten möjlighet att erbjuda långsiktiga boendelösningar för alla hemlösa barn och barnfamiljer. Miljöpartiet vill se en nollvision för hemlösa barn.

 

Barns rättigheter. Barnkonventionen ska implementeras i alla kommunens verksamheter och alla beslut som tas ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv; barns rättigheter ska alltid ska sättas först. Därför menar vi att alla barn som befinner sig i Malmö ska ha rätt till skola, omsorg, försörjning och bostad.

Många elever i Malmös skolor kommer från studieovana hem och barnfattigdomen är utbredd. Behovet av stöd är stort och skolan behöver mer resurser. Därför vill vi ge skolan mer pengar för att kunna anställa fler lärare och andra vuxna i skolan, ge tidiga stödinsatser, erbjuda mer modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, samt anställa fler kuratorer, sjuksköterskor och specialpedagoger.

 

Bättre psykosocial vård. Kommunen måste förstärka sin socialpsykiatriska kompetens. Många nyanlända har varit med om saker som vi har svårt att föreställa oss och många lider av posttraumatisk stress. Med aktivt förebyggande insatser och bra vård där det behövs behöver detta inte innebära en katastrof, men utan detta finns risken att vi ser den psykiska ohälsan öka i framtiden. Att investera i detta är en investering som garanterat kommer att löna sig.

 

 

 

Nyheter på Mänskliga rättigheter

Malmö, 21 december 2021

”Malmös nya vägledning har ett enögt fokus på föräldrarna.”

Malmö, 25 november 2020

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Malmö, 9 november 2020

En grön budget för Malmö 2021

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter