Jobb

Klimat- och miljöomställningen ger jobb. Malmö är en klassisk handelsstad med en global befolkning och möjligheten att exportera hållbara tjänster och produkter. Gröna jobb skapas när vi bygger tät grön stad, när kulturell konsumtion ökar och den cirkulära ekonomin växer med fler reparationstjänster, mer återbruk och bättre återvinning.

Miljöpartiet vill

 

Hållbart näringsliv. I vår idé om den blandade staden ingår lokal utveckling av näringsliv och arbetsmarknad i närområdet. Samarbete med näringsliv, universitet och civilsamhälle i form av gemensamma innovationshubbar och sociala investeringar ska bidra till jobb och entreprenörskap i grupper som står långt från arbetsmarknaden. Vi ser positivt på en mångfald av aktörer som i samverkan med kommunen bygger välfärdssamhället. Genom bland annat tuff miljö- och alkoholtillsyn kan vi hindra osund konkurrens. Strategisk planering och markpolitik för en tät, grön stad attraherar företag och myndigheter.

 

Cirkulär ekonomi. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Det skapar möjligheter för nya företag. Vi vill se fler reparationstjänster, mer återbruk och bättre återvinning i Malmö.

 

Utbildning. En godkänd gymnasieutbildning är ofta en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. För de elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram eller som har hoppat av gymnasiet behöver stöd sättas in för att även dessa ska ha verklig möjlighet att ta sig ut i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledare har ett viktigt uppdrag att vägleda studerande och arbetslösa in i rätt utbildning och för att stödja dem som vill byta utbildning.

För att fler ska söka sig till bristyrken som barnskötare, undersköterska och byggarbetare behöver Malmö arbeta offensivt för att bredda bilden av yrkena och även öka möjligheten att läsa in utbildningarna i vuxen ålder. Med fler startcentraler som Framtidens hus får unga all arbetsmarknadsservice på samma ställe. Unga som vill starta företag ska uppmuntras och ges stöd i att utveckla sin idé.

Studentmedarbetare och talangprogram är sätt för Malmö stad att locka fler till exempelvis läraryrket, detta bör utvärderas för att också kunna tillämpas på andra yrkesgrupper som har ett rekryteringsbehov. En flexiblare form av arbetsmarknadsåtgärder – språkinlärning, yrkesträning och förskola och skolbarnomsorg – ger fler kvinnor med invandrarbakgrund möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Kommunala arbetsmarknads- och utbildningsinsatser är bra verktyg för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. En bra vuxenutbildning är nödvändig för att läsa in enstaka betyg eller för att få behörighet till högre studier, medan insatser som talangprogram ger möjlighet till utbildning i ett bristyrke för den som har relevanta förmågor. Miljöpartiet ser ett fortsatt behov för kommunen att bedriva aktiva insatser för att stödja fler att komma i arbete. Det är viktigt att kombinera arbetsmarknads- och utbildningsinsatser så att varje individ får goda förutsättningar till en varaktig självförsörjning.

 

Svenska för invandrare. SFI är ett viktigt redskap för att nyanlända personer ska komma in på arbetsmarknaden. För att SFI ska vara så effektivt som möjligt krävs det att utbildningen är flexibel och anpassas efter individen. Exempelvis ska individen kunna byta utförare och inriktning på utbildningen likväl som studera på distans. Utbudet måste också matcha efterfrågan och det ska vara möjligt att välja en yrkesinriktad SFI. De försök som har gjorts med svenska för föräldralediga på öppna förskolor bör utökas.

 

Bra arbetsmiljö. Som arbetsgivare behöver Malmö stad värna om sina anställda. Det innebär att trygga anställningar ska vara fortsatt prioriterat, gott samarbete med fackförbunden och ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Allt fler lider av stress och utbrändhet och Malmö stad är inget undantag. Staden måste i sin roll som arbetsgivare agera kraftfull för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön så att sjuktalen minskar. Sjukskrivningarna innebär både en kostnad för staden och ett stort lidande för dem som drabbas.

Miljöpartiet vill motverka de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män, där har Malmö stad har ett stort ansvar som arbetsgivare. Anställda ska kunna välja tjänstgöringsgrad och andelen tillsvidareanställningar ska öka. Alla ska kunna försörja sig på sitt arbete och uppnå en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi arbetar för att bryta normen om 40 timmars arbetsvecka och möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv.

Fler personer med funktionsnedsättning ska få anställning i Malmö stad, och arbetsmiljöerna ska anpassas för det. Ett gott ledarskap är en nyckel för en bra och diskrimineringsfri arbetsmiljö, därför ska ledarrekryteringen vara kvalitetssäkrad och befintliga ledare får de förutsättningar och fortbildningar som krävs.

 

Hållbar pendling. Det är nödvändigt att bygga ut kollektivtrafiksystemet i den växande staden. Biltrafik är skrymmande och tvingar staden att bre ut sig på åkrarna, vilket i sin tur driver fram ännu mer biltrafik. Istället behöver kollektivtrafiken bli så punktlig, pålitlig och turtät att den blir ett attraktivt alternativ för fler. Vi vill se spårväg i Malmö, med tre linjer till att börja med. De utgör ryggraden i det trafiksystem vi vill se. Spårvägen vill vi komplettera med ett större nät av stora elbussar i egna körfält och ett finmaskigt nät av vanliga biogasbussar.

Idag har Malmö inpendling med tåg från två håll – stambanan från Lund och Trelleborgsbanan. Inom kort öppnar även Lommabanan norrifrån. För att minska biltrafiken österifrån vill vi driva på för att staten och regionen ska återuppbygga Simrishamnsbanan. Vi vill även se en spårutbyggnad söderifrån, som förbinder Malmö med Vellinge. Med spårförbindelser i fem riktningar ökar valfriheten för inpendlare.

 

Nyheter på Jobb

Malmö, 9 november 2020

En grön budget för Malmö 2021

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter