Den täta gröna staden

Den täta gröna staden

Vi vill bygga en tät och grön stad som är hållbar både för klimatet, miljön och oss människor. I den täta och gröna staden är det nära till det mesta och lätt att ha en hållbar vardag.

Miljöpartiet vill

 

Fler ska få plats i Malmö. Om några årtionden kommer Malmö att ha en halv miljon invånare. Som gröna samhällsbyggare vill vi minska klimatutsläppen, miljöförstöringen, ohälsan och segregationen. Där det byggs ska det byggas mycket, med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Samtidigt ska staden bli grönare, med fler grönytor med hög biologisk mångfald. Vi vill att arbetsplatser, skolor och mataffärer ska finnas nära till hands i hela staden. Det som inte finns på gångavstånd ska vara lättare att cykla och åka kollektivt till.

Malmö ska byggas klimatneutralt. Byggsektorn är en av de största källorna till klimatutsläpp. Vi vill styra mot klimatneutralt byggande genom kommunens markpolitik och en nära dialog med byggbranschen. Vi vill att Malmö stad ansluter sig näringslivets lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030 (LFM30). Dessutom vill vi att det varje år ska byggas minst två spjutspetsprojekt på kommunens mark, för att driva på utvecklingen av klimatsmart byggande.

 

Bostäder för alla. Spårburen kollektivtrafik, samhällsservice och attraktiva stadsmiljöer lockar bostadsbyggare. Nya hus och boendeformer i befintliga bostadsområden ökar variationen och gör det lättare att hitta rätt bostad utan att behöva lämna en stadsdel där man trivs. Vi vill bygga nya lägenheter på parkeringsplatser, vindar och ovanpå hus. Där det redan finns färdiga gator och ledningar går det att bygga billigare. Förtätning ska göra både gamla och nya bostadsområden mer socialt blandade. MKB ska bygga mycket och locka fler byggherrar till samarbete.

Ingen ska vara hemlös i Malmö. Trots att det byggs rekordmånga bostäder har många Malmöbor svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan bero på arbetslöshet eller att referenser från tidigare hyresvärdar saknas. För att komma åt hemlösheten behöver vi både fortsätta att bygga många bostäder och använda andra metoder så att alla Malmöbor kan få ett eget hem. Vi vill att fler hyresvärdar accepterar försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomst. Staden ska också kunna erbjuda bostäder med tidsbegränsade hyreskontrakt till den som inte kan få ett kontrakt på egen hand. Kommunens riktade stöd till missbrukare om “bostad först” ska erbjudas fler. 

Malmöbornas liv ska bli grönare. Klimatförändringarna är redan här och den biologiska mångfalden är hotad. Det gör det ännu viktigare att vi ökar andelen grönska med hög kvalitet och skyddar våra vattendrag. Djurs och växters ekosystemtjänster bidrar både till bättre hälsa och större motståndskraft mot klimatförändringarnas konsekvenser.

Smarta ny- och ombyggda gator kan kombinera regnvattenhantering med träd och planteringar som ger renare luft och bättre stadsmiljö. Vi vill prioritera gröna fasader när Malmös stadsbild utvecklas. Skolorna kan bli till kvartersparker efter stängning och stadsparkerna kan användas av uteförskolor. Vi vill att fler ytor ska upplåtas till stadsodling. 

Rörelsefrihet för alla Malmöbor. Biltrafiken har ökat i Malmö de senaste 20 åren. Det ska vara enkelt att ta sig till eller från jobbet eller skolan i Malmö, men fler resor behöver göras på andra sätt än med bilen. Bilarna behöver lämna plats till alla de Malmöbor som vill ta sig fram till fots, med cykel eller kollektivt. Därför vill vi att Malmö inför trängselskatt, som minskar andelen bilresor som kan göras på annat sätt.

Med färre bilresor blir luften renare, klimatutsläppen lägre och det skadliga trafikbullret mindre. Gamla gator bör också byggas om så att det blir tryggare och smidigare att gå och cykla, kollektivtrafiken får egen plats och fartgränserna tvingas ner. Det ska bli mindre plats för biltrafik och mer plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik, bostäder, skolor och grönytor. Parkerade bilar tar allt för stor plats i Malmö. Därför vill vi minska antalet gatuparkeringar och flytta de p-platser som behövs till p-hus. En viktig princip är att det är den som parkerar som ska betala, utan subventioner via skattsedeln eller från grannar som väljer andra transportsätt.

Bilar som rusar fram på stadens gator i alldeles för höga hastigheter innebär stora risker och skapar otrygghet. Vi vill sätta upp trafikkameror inne i staden för att få stopp på vansinneskörningarna.

 

Lättast att cykla. Malmö ska fortsätta att vara en av världens bästa cykelstäder. Cyklister ska ha ett tydligt eget utrymme och aldrig uppleva obehag av att korsa biltrafiken. Felande länkar i cykelvägnätet och långa, snabba cykelstråk längs huvudgatorna ska knyta ihop stadsdelarna, så att cykling spar tid i vardagen för så många som möjligt. Körbanorna ska korsas av fler säkra övergångsställen. Cykelöverfarter med väjningsplikt för bilister ska bli det nya normala. Hyrcykelsystemet behöver byggas ut och knytas nära kollektivtrafiken medan elcykeln och cykeltransporter behöver ges rätt förutsättningar för att konkurrera med bilar.

Fler ska kunna lära sig att cykla och barn ska ha säkra skolvägar. Att gå eller cykla till skolan är bra både för miljön, hälsan och studierna. När Malmö får allt fler el- och lådcyklar och betyder det att de populära cykelstråken behöver breddas, separeras tydligare från biltrafiken och få en högre standard.

 

Spåren stärker staden. För att minska bilismen in och ut ur staden krävs mer spårburen trafik. Det attraherar företag och bostadsbyggare, ger en större arbetsmarknad och en snabb och bekväm pendling som slår både bilen och flyget. Vi arbetar för spårväg i staden, nya Pågatågslinjer, snabbare Öresundståg och höghastighetståg på nya stambanor. När vi bygger nytt så ska vi bygga ut kollektivtrafiken från början och samtidigt bygga bra gångbanor, cykelbanor och samhällsservice.

 

Nyheter på Den täta gröna staden

Malmö, 25 november 2020

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Malmö, 25 november 2020

Malmö bör tillåta cykling mot enkelriktat!

Malmö, 25 november 2020

Med höjd skatt kan vi satsa på Malmö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter