Skola och utbildning

Skola och utbildning

I Malmö ska alla barn ha samma möjligheter att forma sin framtid. Vi vill ha en jämlik skola som ger alla elever samma chans att lära, utvecklas och må bra. Det ska inte spela någon roll vilken stadsdel du bor i eller vilken utbildning dina föräldrar har.

Miljöpartiet vill

 

En skola som ser individen. Alla barn har rätt till en god utbildning som utgår från varje individs förutsättningar och behov. Förskolan och skolan ska rusta barnen för att delta i det demokratiska samhället och för att alla barn ska nå sin potential. Utbildningen ska stimulera barnens nyfikenhet, leklust och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Den svenska skolans viktigaste utmaning är  ojämlikhet. I vissa skolor går framförallt barn med högutbildade föräldrar och i andra skolor går barn som har varit kort tid i Sverige. Miljöpartiet har tillsammans med andra partier drivit igenom ett resursfördelningssystem som ska motverka skillnaderna i förutsättningar. Vi har också genomfört lönesatsningar på de skolor som har haft svårt att behålla sin personal på grund av en tuff arbetsmiljö. Detta arbete måste prioriteras även framöver. Vi har även förhandlat in att alla familjehemsplacerade barn ska få tillgång till Skolfam, en viktig insats som hjälper dem att klara sin skolgång. Malmös skolor ska vara jämlika och ha hög kvalitet och resurser ska fördelas så att de används där de bäst behövs. Det betyder ett fortsatt arbete för att skapa blandade elevgrupper, exempelvis genom obligatoriskt skolval i de äldre åldrarna och ändrade upptagningsområden.

Vi vill se en utveckling där fler elever kan välja skola utifrån sina individuella önskemål och behov. Staden har sett till att elever kan få busskort så att även fattiga barn har möjlighet att ta sig till en skola längre bort. Staden har också en ambition om centralt placerade högstadieskolor. Vi vill att de satsningarna fortsätter. Dessutom vill vi att Malmö ska ansöka om att bli testkommun för att reservera 10 procent av platserna på varje skola för nyanlända elever.

Förskolan spelar en viktigt roll för jämlikhet mellan barn. Inte minst är det viktigt för nyanlända barn att snabbt börja förskola för att få struktur och öva svenska. Vi vill därför satsa på att fler barn ska gå i förskolan, genom att öka den uppsökande verksamheten, öka antalet familjecentraler och erbjuda svenskundervisning för föräldralediga på öppna förskolor. Miljöpartiet vill också på sikt minska barngrupperna, med start i de lägre åldrarna.

 

Ingång till arbetsmarknaden. En godkänd gymnasieutbildning är ofta en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. För de elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram eller som har hoppat av gymnasiet behöver stöd sättas in för att även dessa ska ha reell möjlighet att ta sig ut i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledare har ett viktigt uppdrag att vägleda studerande och arbetslösa in i rätt utbildning och för att stödja de som vill byta utbildning. För att fler ska söka sig till bristyrken såsom barnskötare, undersköterska och byggarbetare behöver Malmö arbeta offensivt för att bredda bilden av yrket och även öka möjligheten att läsa in utbildningarna i vuxen ålder.

 

En god arbetsmiljö för både elever och personal. Skolan ska vara en plats som bidrar till såväl barns som vuxnas hälsa. Barn ska känna sig trygga i skolan. Personal ska finnas i skolan som kan möta elever som lider av stress och annan psykisk ohälsa. Stärkta elevhälsoteam kan stödja både elever och avlasta lärarna i deras uppdrag. En blandad personalsammansättning med olika kompetenser är viktig även för att stärka skolpersonalens arbetsmiljö. För de yngre barnen kommer vi fortsatt att verka för mindre barngrupper. Skolan har ett ansvar att förebygga alla former av trakasserier och kränkande särbehandling.

Vi vill minska motortrafiken vid skolorna, exempelvis genom att föräldrar och personal uppmanas att gå eller cykla hellre än att ta bilen. Viktigt är därför att främja korta avstånd till skolan, framförallt i de lägre åldrarna. Äldre barn och ungdomar kan ta sig längre sträckor på egen hand. Många nya skolor ska byggas i Malmö de kommande åren och för Miljöpartiet är det centralt att alla skolor, nya som gamla, har en giftfri inne- och utemiljö, modern ventilation och att skolgårdarna uppmanar till lek och rörelse. I samband med byggande eller renovering av en skola ska det ske en barnkonsekvensanalys.

 

Minska den psykiska ohälsan. Den psykiska ohälsan ökar bland Malmös barn och unga. Trenden syns både hos flickor och pojkar, men det är betydligt fler flickor som säger att de har fysiska eller psykiska symtom. Därför vill vi satsa på arbetet mot psykisk ohälsa hos eleverna. Detta kan framgångsrikt kombineras med en utvecklad sex- och samlevnadsundervisning och ett större fokus på att se och upptäcka hedersstrukturer. Vi ser också att både förskolan och skolan behöver fortsätta arbeta med att stärka barnens medvetenhet och kunskap kring genus, kroppslig integritet, HBTQ-frågor och förhindrandet av kränkningar.

 

Inflytande och normkritik. Skolan ska ge alla barn en demokratisk grund att stå på, för att växa upp som ansvarstagande samhällsmedborgare. Skolan har ett ansvar att förse alla elever med verktyg för att utöva inflytande och för att utbildningen har ett normkritiskt förhållningssätt och inte utgår från begränsande samhällsnormer. All skolverksamhet i Malmö ska utgå från barnkonventionens principer.

 

Lärande för en hållbar utveckling och ett gemensamt ansvar. För att samhället ska kunna stoppa klimatförändringarna och andra framtida miljöproblem behöver skolorna arbeta med lärande för en hållbar utveckling och det utvidgade klassrummet. Miljöpartiet i Malmö kommer fortsatt driva att det ska finnas många möjligheter för pedagogerna att ta med sig sina skolklasser ut i staden och naturen.

 

Plats för lek. Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och rörelse. En rymlig och varierad skolgård gör det möjligt för barnen att prova och utveckla sina förmågor och vara fysiskt aktiva. Barnens spontana och lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet. Vi vill att staden fortsätter att arbeta med Gröna skolgårdar 2.0, som innebär satsningar på skolgårdar som är i behov av hållbar grönska, mindre asfalt och ny lekutrustning. För att ytterligare öka möjligheten för barn att komma ut vill vi att Malmö stad satsar på mer utepedagogik. Vi ser gärna att fler renodlade uteförskolor bildas.

Malmö stads riktlinjer för friytor är redan i minsta laget, skapade för att fungera i en växande stad. De riktlinjer som togs fram på vårt initiativ sätter en tydlig lägsta gräns för friyta på 30 kvadratmeter per förskolebarn. Vi kan tyvärr konstatera att möjligheten till undantag ner till 25 kvadratmeter har använts alltför lättvindigt. Vi vill se en åtstramning av riktlinjerna så att alla skolor och förskolor får tillräcklig yta.

 

Nyheter på Skola och utbildning

Malmö, 9 november 2020

En grön budget för Malmö 2021

Malmö, 25 maj 2020

Så vill politikerna satsa på sex och samlevnad

Malmö, 6 februari 2020

”Tysta inte minoritetsspråken, S och L”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter