Social rättvisa

Social rättvisa

Flera sociala problem har sin grund i samhällets ojämlikhet. Miljöpartiet anser att det förebyggande sociala arbetet är det bästa verktyget för att minska lidande, förebygga kriminalitet och ge makt och delaktighet till Malmöbor som idag saknar det.

Miljöpartiet vill

 

Förebyggande arbete. Flera sociala problem har sin grund i samhällets ojämlikhet. Miljöpartiet anser att det förebyggande sociala arbetet är det bästa verktyget för att minska lidande, förebygga kriminalitet och ge makt och delaktighet till Malmöbor som idag saknar det. Att fokusera på att förebygga social problematik, snarare än att bara åtgärda den, är ett humant och kostnadseffektivt sätt att arbeta med sociala frågor.

Några av Sveriges mest utsatta områden finns i Malmö. Här måste kommunen samarbeta med polis, näringsliv, civilsamhället och andra myndigheter för att stävja svart ekonomi  och arbeta förebyggande för att förhindra att unga tidigt dras in i kriminalitet. För att kunna fånga upp ungdomar i tid behöver socialtjänsten ha möjlighet att arbeta mer uppsökande. Vi vill se fler fältarbetare som träffar utsatta barn och unga som befinner sig i riskzonen. Kommunen behöver även tillsammans med andra aktörer förstärka avhopparverksamheten för att hjälpa dem som vill lämna det kriminella livet bakom sig.

För att fånga upp barn i riskzonen behövs också en stärkt samverkan mellan förskola, socialtjänst och barnavårdscentraler, med gemensamma satsningar och prioriteringar för de minsta barnen. Familjecentralerna är ett viktigt verktyg för att uppnå en sådan samverkan och vi vill se en fortsatt utbyggnad av verksamheterna i fler områden i Malmö. Vi vill också att familjecentralerna erbjuder föräldrastödsinsatser som fokuserar på att inkludera nyanlända föräldrar.

 

Sociala skyddsnät. Sverige är ett välfärdssamhälle där försörjningsstödet, som tidigare kallades socialbidrag, är det yttersta skyddsnätet. Försörjningsstödet ska säkerställa en skälig levnadsnivå för alla Malmöbor. I en tid där olika partier tävlar om att vara hårdast mot utsatta människor tror Miljöpartiet att en hjälpande hand snarare än hot om bestraffning är det bästa sättet att få fler Malmöbor i självförsörjning. Vi vill se mer samarbete mellan kommunen och civilsamhället kring de mest utsatta, men det är inte acceptabelt att staden drar sig undan och låter civilsamhället ta över ansvaret.

 

Ingen ska vara hemlös. Trots att det byggs rekordmånga bostäder har många Malmöbor svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan bero på arbetslöshet eller att referenser från tidigare hyresvärdar saknas. För att komma åt hemlösheten behöver vi dels fortsätta hålla hög takt i byggandet, men också använda andra metoder så att alla kan få ett hem. Fler hyresvärdar bör acceptera försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomst. Staden ska också kunna erbjuda bostäder med tidsbegränsade hyreskontrakt till den som inte på egen hand kan få ett kontrakt. Kommunens riktade stöd till missbrukare om “bostad först” ska erbjudas fler.

Barn som är hemlösa på grund av fattigdom erbjuds inte längre långsiktiga lösningar. Istället får hemlösa barnfamiljer bo en vecka i taget på dyra akutboenden som ofta ligger långt ifrån barnens skola. Vi anser att Malmö stad ska ta ansvar för att hemlösa barnfamiljer får långsiktiga boendelösningar, som genomgångslägenheter och övergångslägenheter, oavsett om orsaken till hemlöshet är social problematik eller fattigdom. Därför vill vi ge socialtjänsten möjlighet att erbjuda långsiktiga boendelösningar för alla hemlösa barn och barnfamiljer. Miljöpartiet vill se en nollvision för hemlösa barn.

 

Barns rättigheter. Barnkonventionen ska implementeras i alla kommunens verksamheter och alla beslut som tas ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv; barns rättigheter ska alltid ska sättas först. Därför menar vi att alla barn som befinner sig i Malmö ska ha rätt till skola, omsorg, försörjning och bostad.

Många elever i Malmös skolor kommer från studieovana hem och barnfattigdomen är utbredd. Behovet av stöd är stort och skolan behöver mer resurser. Därför vill vi ge skolan mer pengar för att kunna anställa fler lärare och andra vuxna i skolan, ge tidiga stödinsatser, erbjuda mer modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, samt anställa fler kuratorer, sjuksköterskor och specialpedagoger.

 

Våld i nära relationer. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående men drabbar främst kvinnor och barn och utförs av män. Grunden är en patriarkal struktur där kvinnor är underställda män. Malmö bedriver idag ett omfattande arbete mot våld i nära relationer, men det uppsökande arbetet riktat mot män som utövar våld bör utökas. Även rådgivningen till män behöver stärkas och göras mer lättillgänglig.

 

Mottagande av nyanlända. Malmö har en historia av att ta emot många nyanlända. Det är framförallt en styrka, något vi är stolta över och något som gör Malmö till dagens spännande och sprudlande stad. Vi vill att Malmö fortsätter ta emot många nyanlända, men integrationen behöver fungera bättre. Kommunen eller regionen bör därför ta ett större ansvar för etableringen av nyanlända.
Ebo-lagen innebär en frihet för asylsökande att hitta boende på egen hand, ofta nära familj eller släktingar. Asylsökande som väljer ett eget boende klarar sig också bättre på längre sikt, än de som bor på Migrationsverkets anläggningar.

Samtidigt finns det en baksida av Ebo, där asylsökande bor trångt och lever i utsatthet. Det drabbar särskilt barnen. Därför tycker vi att det är rimligt att Malmö begränsar rätten att flytta till stadsdelar där risken är stor för att hamna i social och ekonomisk utsatthet. Men Ebo innebär också en möjlighet att flytta till delar av Malmö där det finns bra förutsättningar för ett hållbart mottagande, där det inte finns problem med social och ekonomisk utsatthet. Och sådana områden finns det många. Vi vill att asylsökande fortsatt ska ha möjlighet att bo där.

 

Nyheter på Social rättvisa

Malmö, 17 februari 2022

”Kritiken mot socialtjänsten i Malmö har funnits länge”

Malmö, 21 december 2021

”Malmös nya vägledning har ett enögt fokus på föräldrarna.”

Malmö, 25 november 2020

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter