En skola som möter varje barn

Alla barn och ungdomar i Malmö har rätt till en god utbildning som utgår från individens förutsättningar och behov. Skolan ska rusta barnen för att bli aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare som kan utveckla hela sin potential. Skolans personal ska ha tid och möjlighet att utveckla pedagogiska metoder för att möta varje barn. Malmös skolmiljöer ska gynnar barnens hälsa och stimulera till lek och rörelse.

Miljöpartiet vill

  • Att fler elever ska få tillgång flerspråkig undervisning, studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning.
  • Pröva konceptet med bilfri skola.
  • Att alla skolor arbetar aktivt med elevinflytande och normkritik.
  • Lätta lärarnas arbetsbörda genom att anställa fler kompetenser i skolan exempelvis specialpedagoger, kuratorer och bibliotekarier.

”Malmö har potential att bli en nationell förebild när det gäller att ta emot nyanlända elever.”

En skola som ser individen. Alla barn har rätt till en god utbildning som utgår från varje individs förutsättningar och behov. Skolan ska stödja varje barn så att varje elev kan uppnå utbildningens mål. Skolan ska sträva efter att anpassa metoder, språk och undervisning på ett sätt så att alla elever kan inkluderas. Malmö, med sin erfarenhet av mottagandet av nyanlända elever, har potential att vara en nationell förebild inom detta arbete.

 

En god arbetsmiljö för både elever och personal. Skolan ska vara en plats som bidrar till såväl barns som vuxnas hälsa. Arbetsmiljön ska garantera att pedagogerna har tid och utrymme att utveckla pedagogiska metoder. Miljöpartiet i Malmö vill avlasta lärarna i deras uppdrag genom att flera kompetenser anställs i skolorna, exempelvis genom stärkta elevhälsoteam. Vi vill minska motortrafiken vid skolorna, dels genom omlastning av varutransporter och dels genom att föräldrar och personal uppmanas att gå eller cykla hellre än att ta bilen. Många nya skolor ska byggas i Malmö de kommande åren och för Miljöpartiet är det centralt att alla skolor, nya som gamla, har en giftfri inne- och utemiljö, modern ventilation och att skolgårdarna uppmanar till lek och rörelse.

 

Inflytande och normkritik. Skolan ska ge alla barn en demokratisk grund att stå på, för att växa upp som ansvarstagande samhällsmedborgare. I skolans arbete är det därför centralt att elever ges inflytande och att utbildningen utgår från ett normkritiskt förhållningssätt. Skolan har ett långgående ansvar att förse alla elever med verktyg för att utöva sitt inflytande och för att utbildningen inte utgår från begränsande samhällsnormer.

 

Hållbart lärande och ett gemensamt ansvar. För att samhället ska kunna stoppa klimatförändringarna och andra framtida miljöproblem behöver skolorna arbeta med lärande för en hållbar utveckling och det utvidgade klassrummet. Miljöpartiet i Malmö driver på för att det ska finnas många möjligheter för pedagogerna att ta med sig sina skolklasser ut i staden och naturen, bland annat genom det marinpedagogiska centret och Naturskolan i Torup.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: