En skola som möter varje barn

Lyssna

Alla barn och ungdomar i Malmö har rätt till en god utbildning som utgår från individens förutsättningar och behov. Skolan ska rusta barnen för att bli aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare som kan utveckla hela sin potential. Skolans personal ska ha tid och möjlighet att utveckla pedagogiska metoder för att möta varje barn. Malmös skolmiljöer ska gynnar barnens hälsa och stimulera till lek och rörelse.

Miljöpartiet vill

  • Stärka jämlikheten i Malmö skolor, bland annat genom blandade elevgrupper
  • Förbättra arbetsmiljön genom stärkta elevhälsoteam
  • Vi vill förstärka det normkritiska arbetet i Malmös skolor och förskolor
  • Förbättra elevinflytandet över verksamheten och den egna utbildningen

”Malmö har potential att bli en nationell förebild när det gäller att ta emot nyanlända elever.”

En skola som ser individen. Alla barn har rätt till en god utbildning som utgår från varje individs förutsättningar och behov. Förskolan och skolan ska rusta barnen för att delta i det demokratiska samhället och för att alla barn ska nå sin potential. Utbildningen ska stimulera barnens nyfikenhet, leklust och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Den svenska skolans viktigaste utmaning är  ojämlikhet. I vissa skolor går framförallt barn med högutbildade föräldrar och i andra skolor går barn som har varit kort tid i Sverige. Miljöpartiet har tillsammans med andra partier drivit igenom ett resursfördelningssystem som ska motverka skillnaderna i förutsättningar. Vi har också genomfört lönesatsningar på de skolor som har haft svårt att behålla sin personal på grund av en tuff arbetsmiljö. Detta arbete måste prioriteras även framöver. Malmös skolor ska vara jämlika och ha hög kvalitet och resurser ska fördelas så att de används där de bäst behövs. Det betyder ett fortsatt arbete för att skapa blandade elevgrupper, exempelvis genom obligatoriskt skolval i de äldre åldrarna och ändrade upptagningsområden.

En god arbetsmiljö för både elever och personal. Skolan ska vara en plats som bidrar till såväl barns som vuxnas hälsa. Barn ska känna sig trygga i skolan. Personal ska finnas i skolan som kan möta elever som lider av stress och annan psykisk ohälsa. Stärkta elevhälsoteam kan stödja både elever och avlasta lärarna i deras uppdrag. En blandad personalsammansättning med olika kompetenser är viktig även för att stärka skolpersonalens arbetsmiljö. För de yngre barnen kommer vi fortsatt att verka för mindre barngrupper. Skolan har ett ansvar att förebygga alla former av trakasserier och kränkande särbehandling.

Vi vill minska motortrafiken vid skolorna, exempelvis genom att föräldrar och personal uppmanas att gå eller cykla hellre än att ta bilen. Viktigt är därför att främja korta avstånd till skolan, framförallt i de lägre åldrarna. Äldre barn och ungdomar kan ta sig längre sträckor på egen hand. Många nya skolor ska byggas i Malmö de kommande åren och för Miljöpartiet är det centralt att alla skolor, nya som gamla, har en giftfri inne- och utemiljö, modern ventilation och att skolgårdarna uppmanar till lek och rörelse. I samband med byggande eller renovering av en skola ska det ske en barnkonsekvensanalys.

Inflytande och normkritik. Skolan ska ge alla barn en demokratisk grund att stå på, för att växa upp som ansvarstagande samhällsmedborgare. Skolan har ett ansvar att förse alla elever med verktyg för att utöva inflytande och för att utbildningen har ett normkritiskt förhållningssätt och inte utgår från begränsande samhällsnormer. All skolverksamhet i Malmö ska utgå från barnkonventionens principer.

Lärande för en hållbar utveckling och ett gemensamt ansvar. För att samhället ska kunna stoppa klimatförändringarna och andra framtida miljöproblem behöver skolorna arbeta med lärande för en hållbar utveckling och det utvidgade klassrummet. Miljöpartiet i Malmö kommer fortsatt driva att det ska finnas många möjligheter för pedagogerna att ta med sig sina skolklasser ut i staden och naturen.

Fördjupning i ämnet Skola och utbildning

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: