Sociala frågor

Lyssna

Flera sociala problem har sin grund i samhällets ojämlikhet. Miljöpartiet anser att det förebyggande sociala arbetet är det bästa verktyget för att minska lidande, förebygga kriminalitet och ge makt och delaktighet till Malmöbor som idag saknar det.

Miljöpartiet vill

  • Försörjningsstödet ska bygga mer på tillit till individens positiva drivkrafter och syfta till självförsörjning
  • En större andel av socialsekreterarnas tid ska gå till förebyggande arbete
  • Ha en nollvision om hemlösa barn
  • Förebygga våld i nära relationer

Förebyggande arbete. Flera sociala problem har sin grund i samhällets ojämlikhet. Miljöpartiet anser att det förebyggande sociala arbetet är det bästa verktyget för att minska lidande, förebygga kriminalitet och ge makt och delaktighet till Malmöbor som idag saknar det. Att fokusera på att förebygga social problematik, snarare än att bara åtgärda den, är ett humant och kostnadseffektivt sätt att arbeta med sociala frågor.

Några av Sveriges mest utsatta områden finns i Malmö. Här måste kommunen samarbeta med polis, näringsliv, civilsamhället och andra myndigheter för att stävja svart ekonomi  och arbeta förebyggande för att förhindra att unga tidigt dras in i kriminalitet. För att kunna fånga upp ungdomar i tid behöver socialtjänsten ha möjlighet att arbeta mer uppsökande. Kommunen behöver även tillsammans med andra aktörer förstärka avhopparverksamheten för att hjälpa dem som vill lämna det kriminella livet bakom sig.

Sociala skyddsnät. Sverige är ett välfärdssamhälle där försörjningsstödet, som tidigare kallades socialbidrag, är det yttersta skyddsnätet. Försörjningsstödet ska säkerställa en skälig levnadsnivå för alla Malmöbor. I en tid där olika partier tävlar om att vara hårdast mot utsatta människor tror Miljöpartiet att en hjälpande hand snarare än hot om bestraffning är det bästa sättet att få fler Malmöbor i självförsörjning.

Effektiv och rättssäker biståndshandläggning. Hanteringen av försörjningsstödet tar idag orimligt lång tid, både för socialsekreteraren och för den sökande. Genom att digitalisera hela ansökningsprocessen kan socialsekreterarna fokusera på att få människor självförsörjande istället för tidskrävande kontroller. Vi behöver även ytterligare arbeta med att motverka diskriminering i biståndshandläggningen.

Ingen ska vara hemlös. Trots att det byggs rekordmånga bostäder har många Malmöbor svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan bero på arbetslöshet eller att referenser från tidigare hyresvärdar saknas. För att komma åt hemlösheten behöver vi dels fortsätta hålla hög takt i byggandet, men också använda andra metoder så att alla kan få ett hem. Fler hyresvärdar bör acceptera försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomst. Staden ska också kunna erbjuda bostäder med tidsbegränsade hyreskontrakt till den som inte på egen hand kan få ett kontrakt. Kommunens riktade stöd till missbrukare om “bostad först” ska erbjudas fler.

Barns rättigheter. Barnkonventionen ska implementeras i alla kommunens verksamheter och alla beslut som tas ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv; barns rättigheter ska alltid ska sättas först. Därför menar vi att alla barn som befinner sig i Malmö ska ha rätt till skola, omsorg, försörjning och bostad. Miljöpartiet vill se en nollvision för hemlösa barn.

Våld i nära relationer. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående men drabbar främst kvinnor och barn och utförs av män. Grunden är en patriarkal struktur där kvinnor är underställda män. Malmö bedriver idag ett omfattande arbete mot våld i nära relationer, men det uppsökande arbetet riktat mot män som utövar våld bör utökas. Även rådgivningen till män behöver stärkas och göras mer lättillgänglig.  

Mottagande av nyanlända. Malmö har en historia av att ta emot många nyanlända. Det är framförallt en styrka, något vi är stolta över och något som gör Malmö till dagens spännande och sprudlande stad. Vi vill att Malmö fortsätter ta emot många nyanlända, men integrationen behöver fungera bättre. Kommunen eller regionen bör därför ta ett större ansvar för etableringen av nyanlända.

 

Fördjupning i ämnet Sociala frågor

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: