Alla förslag vi lagt sedan valet!

Alla förslag vi lagt sedan valet!

Nyfiken på vad vi gör för att Mariestad ska bli en grönare och bättre kommun? Här kan du läsa en sammanfattning av alla förslag vi lagt i kommunen sedan valet 2018!


Vi har lämnat in följande motioner (förslag) till Kommunfullmäktige efter valet:

2018-12-06 Införande av koldioxidbudget
Miljöpartiet i Mariestad yrkar att :
• Parisavtalet översätts till kommunal nivå i Mariestad, det vill säga att en lokal koldioxidbudget som: 1 Fastställs 2 Efterlevs 3 Löpande revideras.

2019-01-24 Förbättring av vattenförsörjning
Miljöpartiet i Mariestad yrkar att kommunen:
• Bygger om nuvarande vattenintag i Vänern
• Skaffar en reservvattentäkt med grundvatten

2019-02-20 Genomförande av en tillitsreform,
Miljöpartiet vill därför att:
• Kommunen genomför en tillitsreform med regeringens utredning som grund
• Personalen ges inflytande på reformen och det kulturskifte som reformen innebär

2019-03-21 Motion om ”alla ska med” i kommunens digitalisering
Miljöpartiet vill därför att:
• Kommunen skapar en digitalombudsperson som har till uppgift att hjälpa medborgare som sällan eller aldrig använder internet eller andra digitala system
• Alla digitala system som vänder sig till kommuninnevånarna kontrolleras innan de tas i drift så att det finns alternativ som är lätta att använda för personer som inte vill använda digitala system

2019-04-24 Att bygga i trä.
Miljöpartiet vill därför att:
• Kommunen beslutar om en policy för att enbart trä ska användas i kommunens ny- och ombyggnationer.

2019-05-23 Förstärkning med personal på fritidshem
Miljöpartiet vill därför att:
• Kommunen ökar antalet personal på fritidshemmen.

2019-06-14 Budgetmotion
• Öka skattesatsen till 21.70
• Inte minska det skattefinansierade bidraget till Miljö och Bygg (sid 10 i reformprogrammet)
• Det skapade utrymmet efter resultatmålet 2% vill vi använda för att amortera på långfristiga lån.

2019-09-26 Motion till kommunfullmäktige om att motarbeta invasiva arter.

Miljöpartiet vill därför att:
• Kommunen gör en utredning av i hur stor omfattning det finns invasiva arter i kommunen.
• Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om invasiva arter tillgänglig på kommunens hemsida.
• Det ska finnas ett lättillgängligt sätt att anmäla om man hittar en invasiv art.
• Kommunen bekämpar de invasiva arter som finns på kommunal mark.
• Regelbunden uppföljning sker av invasiva arters utbredning i kommunen.

2019-10-24 Motion om en kommunal bilpool

Miljöpartiet vill därför att:
• Kommunen startar en kommunal bilpool
• De kommunala bolagen Mariehus och VänerEnergi genom ägardirektiv ges uppdrag att ha bilpooler

2019-11-25 Motion angående utfasning av skadliga ämnen i kommunens förskolor.

Miljöpartiet vill därför att:
• antar ett handlingsprogram och tidplan för en ”Hälsosam förskola” som omfattar en kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och miljöfarliga ämnen.

Relaterade nyheter

Södermanland, 6 juli 2022

Linus Lakso om kärnkraft, Sveriges radio P4 Sörmland

Västmanland, 5 juli 2022

Regional valkompass

Södermanland, 5 juli 2022

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter