Fler möjligheter till att cykla

Framkomligheten, tryggheten och säkerheten för de oskyddade trafikanterna är en alltmer aktuell fråga när hållbara transporter ska öka.

Många cyklister anger skäl som miljö, ekonomi, transporttid och allmänt välbefinnande för sitt val. Allt eftersom cykelvägstandarden förbättrats så har cykelalternativet också blivit allt mindre årstidsberoende.

I Mariestads tätort har kommunen genomfört många bra åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister. Staten/Trafikverket är väghållare utanför tätorten och därmed ansvarig för planering, byggande och underhåll. Den planering av gång och cykelvägar som sker i samband med utbyggnad av E20 är mycket positivt för cykelanvändning.

Några förbättringspunkter finns där kommunen kan göra mer. Vi saknar en aktuell cykelkarta, nuvarande karta på kommunens hemsida är daterad 2009. Många cyklister upplever problem i centrum där plötsligt cykelbanan upphör utan en naturlig fortsättning.

Miljöpartiet yrkar därför att:

  • De platser i tätorten Mariestad där cykelvägar upphör utan naturlig anknytning byggs bort.
  • En ny cykelkarta tas fram och distribueras till kommuninnevånarna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: