Interpellation i kommunfullmäktige om "Ett grönt och skönt MTG"

Mats Karlsson har ställt en interpellation till Miljö och byggnadsnämndens ordförande Anders Bredelius (M).

Bakgrund:

2012-05-11 antogs en strategi för ”Ett grönt och skönt MTG”
I dokumentet finns bestämda mål som ska vara uppfyllda 2014 och 2020.
Målen ska årligen följas upp och redovisas till kommunstyrelsen.

Vi har fått uppgifter har målen varken följts upp eller redovisats.

I en interpellation i fullmäktige 2020-05-25 ställdes frågor till tekniska nämnden om energieffektiviseringar.

 

Med hänvisning till ovanstående önskar jag svar på följande frågor:

1. Hur har ordföranden i Miljö och byggnadsnämnde agerat för att avhjälpa bristen på uppföljning av strategin?

2. När kommer uppföljningen vara klar och redovisad för kommunstyrelsen?

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: