Motion om att ta fram en grönstrukturplan för Mariestads kommun

En grönstrukturplan är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla kommunens grönstruktur och ekosystemtjänster i både planering, byggande och förvaltning. Grönstrukturplanen kan både vara ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen och en handlingsplan som preciserar kommunens arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster. I en grönstrukturplan kan vi få en helhetsbild av kommunens grönområden och hur de samverkar för att förse vårt samhälle med olika typer av ekosystemtjänster. Den kan också visa var det finns brist på ekosystemtjänster och där förutsättningar för sådana behöver tillskapas.

Ekosystemtjänster är tjänster som naturen tillhandahåller och som människan är direkt beroende av. De inkluderar allt människan kan dra nytta av i ett fungerande och levande ekosystem, som till exempel att vi mår bättre när vi vistas i naturen, genom att puls och blodtryck sänks. Andra exempel på ekosystemtjänster är luftrening, pollinering, dagvattenrening, klimatreglering och möjlighet till friluftsliv.

Mariestads kommun har ingen grönstrukturplan och har inte kartlagt kommunens ekosystemtjänster. Därmed saknas ett grundläggande underlag för att bedöma effekten på vårt samhälle när grönområden exploateras och omvandlas till exempelvis bostadsområde.

I Översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige år 2018, står att kommunen ska ta fram en grönstrukturplan. Det beskrivs som viktigt att göra eftersom Översiktsplanen pekar ut grönområden som områden som ska omvandlas till ny bebyggelse. Det har nu gått två år från att Översiktsplanen antogs utan att Planenheten har fått något uppdrag om att ta fram en grönstrukturplan. I Översiktsplanen står också att när grönområden tas i anspråk för bebyggelseutveckling ska förlorade ekosystemtjänster och rekreationsvärden ersättas. Kommunen har vad vi erfar ingen strategi för att göra detta, eller för att kontrollera om det görs.

Vi yrkar därför:

  • Att kommunen tar fram en grönstrukturplan som inkluderar en kartläggning av kommunens ekosystemtjänster
  • Att grönstrukturplanen används i den fysiska planeringen som ett komplement till Översiktsplanen
  • Att grönstrukturplanen ska innehålla en strategi för hur kommunen säkerställer att förlorade ekosystemtjänster ersätts när grönområden tas i anspråk för bebyggelse och liknande

Britta Wänström, Vänsterpartiet Mats Karlsson, Miljöpartiet
Mariestad, 10 Juni 2020

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: